Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14. helmikuuta 2013

Komissio perustaa biotalouden seurantakeskuksen

Tutkimuksesta, innovoinnista ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn ilmoitti tänään, että Euroopan komissio perustaa seurantakeskuksen, jonka tehtävänä on kartoittaa EU:n biotalouden edistymistä ja mitata sen vaikutuksia. Seurantakeskus kerää tietoja markkinoiden kehityksestä EU:n, kansallisten ja alueellisten biotalouspolitiikkojen, tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja tähän liittyvien julkisten ja yksityisten investointien tason kartoittamiseksi. Seurantakeskuksen toimintaa koordinoi komission oma tutkimuslaitos Yhteinen tutkimuskeskus.

Biotaloutta koskeva strategia hyväksyttiin vuosi sitten”, kertoi komissaari Geoghegan-Quinn. ”Nyt on nähtävissä, että jäsenvaltiot hyödyntävät mahdollisuuksia siirtyä öljyn jälkeiseen talouteen, joka perustuu muiden maalta ja mereltä saatavien resurssien järkevään käyttöön. On tärkeää, että jäsenvaltiot käyttävät tätä tilaisuutta hyväkseen, koska se on hyödyksi ympäristölle, elintarviketurvalle ja energian toimitusvarmuudelle, samoin kuin Euroopan kilpailukyvylle tulevaisuudessa. Seurantakeskus on tässä työssä avuksi".

Seurantakeskus on kolmevuotinen hanke ja se käynnistyy maaliskuussa 2013. Tavoitteena on saattaa seurantakeskuksen keräämät tiedot yleisön saataville erityisen verkkoportaalin kautta vuonna 2014. Tällä tavoin seurantakeskus tukee EU:n jäsenvaltioissa kehitteillä olevia alueellisia ja kansallisia biotalousstrategioita.

Seurantakeskus tarjoaa tietoa biotalouden koosta ja sen osa-alueista. Lisäksi sen olisi seurattava useita suorituskyvyn mittareita, kuten talouden ja työllisyyden indikaattoreita, innovaatioindikaattoreita sekä tuottavuuden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja ympäristön laadun mittareita. Se seuraa myös teknologian, tutkimuksen ja toimintapolitiikkojen kehitystä sekä biotalouteen liittyviä politiikkoja.

Euroopan biotalouden arvo on jo nyt arviolta kaksi biljoonaa euroa ja se tarjoaa 22 miljoonaa työpaikkaa. Komissio harkitsee uusia biopohjaista teollisuutta koskevia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia tämän alan kehityksen nopeuttamiseksi. Tätä koskeva päätös tehtäneen kesäkuussa 2013.

Komissaari teki tätä koskevan ilmoituksen Euroopan unionin puheenjohtajavaltio Irlannin Dublinissa järjestämässä biotalouskonferenssissa.

Tausta

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka perustuu maasta ja merestä saatavien biologisten ja uusiutuvien resurssien järkevään käyttöön elintarvikkeiden ja rehun sekä teollisuuden ja energiantuotannon raaka-aineina. Se kattaa myös biojätteiden ja biopohjaisten prosessien käytön, jonka ansiosta eri teollisuudenalat ovat ympäristöä säästävämpiä.

EU:n biotalousstrategiassa, joka hyväksyttiin 13. helmikuuta 2012, on kolme keskeistä osaa:

1) Investoinnit tutkimukseen, innovaatioon ja ammattitaitoon biotaloutta varten. Tähän on määrä sisältyä EU:n rahoitusta, kansallista rahoitusta, yksityisiä investointeja ja yhteisvaikutusten lisäämistä muiden poliittisten aloitteiden kanssa.

2) Markkinoiden ja kilpailukyvyn kehittäminen biotalouden aloilla tehostamalla alkutuotannon voimaperäistämistä kestävällä tavalla, muuntamalla jätevirtoja lisäarvollisiksi tuotteiksi sekä parantamalla keskinäisiä oppimismekanismeja tarkoituksena parantaa tuotannon ja resurssien tehokkuutta. Esimerkiksi elintarvikejätteiden jätehuolto maksaa eurooppalaisille veronmaksajille 55–90 euroa tonnilta. Elintarvikejätteet tuottavat 170 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Tämä jäte voitaisiin muuttaa bioenergiaksi tai muiksi biopohjaisiksi tuotteiksi ja luoda samalla työpaikkoja ja kasvua.

3) Vahvistettu politiikkojen koordinointi ja sidosryhmien sitoutuminen. Sitä varten perustettaisiin biotalouspaneeli ja biotalouden seurantakeskus sekä pidettäisiin säännöllisesti sidosryhmien konferensseja.

Strategian avulla pyritään yhteisvaikutuksiin ja täydentävyyteen muiden samoihin tavoitteisiin pyrkivien politiikan alojen, välineiden ja rahoituslähteiden kanssa. Niitä ovat koheesiorahastot, yhteinen maatalous- ja kalastuspolitiikka (YMP, YKP) ja yhdennetty meripolitiikka sekä ympäristö-, teollisuus-, työllisyys-, energia- ja terveyspolitiikat.

Tämä strategia on yksi Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeisiin kuuluvien innovaatiounionin ja resurssitehokkaan Euroopan, toimintaehdotuksia. Tarve lisätä julkista rahoitusta biotaloustutkimukseen ja -innovointiin tunnustetaan komission tulevassa tutkimusohjelmassa ”Horisontti 2020”, jonka osioon ”Elintarvikehuolto, kestävä maatalous, merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous" on ehdotettu 4,7 miljardia euroa, ja täydentävää rahoitusta on luvassa muilta Horisontti 2020 -ohjelman aloilta.

Lisätietoja: IP/12/124

Horisontti 2020: www.ec.europa.eu/research/horizon2020

Innovaatiounioni: http://ec.europa.eu/innovation-union

Resurssitehokas Eurooppa: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe

Eurooppa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020

Yhteinen tutkimuskeskus http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

Yhteydenotot:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar