Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. veebruar 2013

Euroopa Komisjon loob biomajanduse vaatluskeskuse

Euroopa Komisjon loob ELi biomajanduse arengu jälgimiseks ja selle mõju hindamiseks vaatluskeskuse, teatas täna Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn. Keskuses, mille tööd korraldab Euroopa Komisjoni teadustalitus Teadusuuringute Ühiskeskus, kogutakse andmeid turgudel toimuva vaatlemiseks, et selgitada välja ELi, riikide ja piirkondade biomajandusmeetmed, teadus- ja innovatsioonisuutlikkus ning seonduvate avaliku ja erasektori investeeringute ulatus.

„Euroopa biomajandusstrateegia väljakuulutamisest on möödunud aasta ja liikmesriigid kasutavad varmalt ära võimalusi, mida pakub üleminek naftajärgsele majandusele, milles tarvitatakse maa ja mere loodusvarusid jätkusuutlikult. Neid võimalusi kasutada on tähtis, sest see toob kasu keskkonnale ning suurendab toidu ja energiaga kindlustatust ja Euroopa konkurentsivõimet tulevikus. Biomajanduse vaatluskeskus aitab seda hoogu ülal hoida,” sõnas volinik Geoghegan-Quinn.

Vaatluskeskus on kolm aastat kestev projekt, millega tehakse algust käesoleva aasta märtsis, eesmärgiga panna kogutud andmed 2014. aastaks üldsuse jaoks üles spetsiaalsesse veebiportaali. Nii saavad ELi liikmesriigid vaatluskeskuse abil koostada piirkondlikke ja riiklikke biomajandusstrateegiaid.

Vaatluskeskus pakub andmeid biomajanduse ja selle sektorite suuruse kohta ning jälgib mitmesuguseid tulemusnäitajaid, sh näitajad majanduse ja tööhõive, innovatsiooni, tootlikkuse, sotsiaalse heaolu ning keskkonnakvaliteedi kohta. Teaduse ja tehnika ning biomajandusega seotud poliitikameetmete jälgimiseks tehakse keskuses ka tehnoloogia- ja poliitikaseiret.

Hinnangute kohaselt on ELi biomajanduse käive juba praegu 2 triljonit eurot ning sektor pakub tööd 22 miljonile inimesele. Sektori arengu kiirendamiseks kaalub komisjon uue biopõhiste tööstusharudega seotud avaliku ja erasektori partnerluse loomist – selle kohta tehakse otsus ilmselt juunis 2013.

Volinik teatas vastavasisulisest kavatsusest biomajanduse konverentsil, mille korraldas Dublinis Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Iirimaa.

Taust

Termin „biomajandus” hõlmab tootmisharusid, milles toidu- ja sööda- ning tööstus- ja energiatootmise sisendina kasutatakse jätkusuutikult maa ja mere bioloogilisi ja taastuvaid varusid. Termin hõlmab ka biojäätmete ja bioprotsesside kasutamist säästvates tööstusharudes.

ELi biomajandusstrateegia, mis võeti vastu 13. veebruaril 2012, rajaneb kolmel põhialusel.

1) Investeerimine teadusuuringutesse, innovatsiooni ja biomajandusega seotud oskustesse. Selleks tuleks kasutada ELi ja liikmesriikide rahalisi vahendeid, erainvesteeringuid ning poliitikaalgatuste vastastikusest koosmõjust tekkivat sünergiat.

2) Turgude ja konkurentsivõime arendamine biomajanduse eri sektorites, mis saavutatakse esmatootmise jätkusuutliku intensiivistamisega, jäätmevoogude muutmisega lisaväärtusega toodeteks ning üksteiselt õppimisega, kuidas suurendada tootlikkust ja ressursitõhusust. Nii näiteks tekib toidujäätmetest 170 miljonit tonni CO2 ning ühe tonni toidujäätmete kõrvaldamiseks peab Euroopa maksumaksja kergendama oma rahakotti 55–90 euro võrra. Samas on võimalik muuta need jäätmed bioenergiaks või muudeks biotoodeteks, luua sellega uusi töökohti ja suurendada majanduskasvu.

3) Poliitikasuundade parem kooskõlastamine ja huvirühmade osaluse suurendamine biomajanduse eksperdirühma ja biomajanduse vaatluskeskuse loomise ning sidusrühmade korrapäraste konverentside kaudu.

Strateegia eesmärk on luua sünergiat muude, samade eesmärkidega poliitikavaldkondade, vahendite ja rahastamisallikatega, nagu Ühtekuuluvusfond, ühine põllumajanduspoliitika ja kalanduspoliitika, integreeritud merenduspoliitika ning keskkonna-, tööstus-, tööhõive-, energeetika- ja tervishoiumeetmed ning tagada, et need üksteist paremini täiendaksid.

Biomajandusstrateegia kuulub strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuste „Innovatiivne liit” ja „Ressursitõhus Euroopa” raames esitatavate konkreetsete ettepanekute hulka. Vajadust suurendada avaliku sektori osa biomajandusalaste teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamises tunnistatakse ka komisjoni tulevases teadusuuringute rahastamise programmis „Horisont 2020”, mille raames tehakse ettepanek eraldada 4,7 miljardit eurot toiduga kindlustatuse, jätkusuutliku põllumajanduse, mere- ja merendusuuringute ning biomajanduse probleemide lahendamiseks. Lisavahendeid on ette nähtud ka muude programmiga „Horisont 2020” seotud valdkondade rahastamiseks.

Lisateave: IP/12/124

Programm „Horisont 2020”: www.ec.europa.eu/research/horizon2020

Innovatiivne liit: http://ec.europa.eu/innovation-union

Ressursitõhus Euroopa: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe

Strateegia „Euroopa 2020”: http://ec.europa.eu/europe2020

Teadusuuringute Ühiskeskus: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar