Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. února 2013

Komise zahájí činnost observatoře pro biohospodářství

Jak dnes oznámila evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová, Evropská komise zřídí observatoř, která bude mapovat postup a hodnotit dopad rozvoje biohospodářství Evropské unie. Tato observatoř bude shromažďovat údaje pro sledování vývoje trhů a mapování politik biohospodářství na úrovni EU, členských států a regionů, výzkumných a inovačních kapacit a rozsahu souvisejících veřejných a soukromých investic. Observatoř bude svoji činnost koordinovat se Společným výzkumným střediskem, vnitřním vědeckým útvarem Komise.

Komisařka Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „Před rokem jsme zahájili svoji biohospodářskou strategii a nyní můžeme pozorovat, že členské státy využívají možnosti, kterou nabízí přechod k post-ropnému hospodářství využívajícímu zdroje z pevniny i moře. Je nezbytné, aby v tom pokračovaly, jelikož to bude mít pozitivní vliv na naše životní prostředí, potravinovou a energetickou bezpečnost a budoucí konkurenceschopnost Evropy. Observatoř pomůže tuto dynamiku udržet“.

Observatoř je tříletým projektem, který začne fungovat v březnu 2013 a jeho cílem bude zveřejnit shromážděné údaje prostřednictvím specializovaných internetových stránek v roce 2014. Tímto způsobem bude observatoř podporovat regionální a národní strategie biohospodářství rozvíjené v současnosti členskými státy EU.

Vedle poskytování údajů o rozsahu biohospodářství a jeho odvětvích by observatoř měla sledovat řadu měřítek výkonnosti, například hospodářské ukazatele a ukazatele zaměstnanosti a míry inovací, a měřítka produktivity, sociálního blahobytu a kvality životního prostředí. Rovněž bude sledovat vědecký a technologický rozvoj a vývoj politik týkajících se biohospodářství.

Biohospodářství v Evropě již nyní představuje odhadem 2 biliony EUR a 22 milionů pracovních míst. Komise uvažuje o podpoře rychlejšího rozvoje této oblasti prostřednictvím nového partnerství veřejného a soukromého sektoru pro biologická průmyslová odvětví. Rozhodnutí by mělo být přijato v červnu 2013.

Komisařka učinila toto oznámení na konferenci o biohospodářství v Dublinu, pořádané irským předsednictvím Rady Evropské unie.

Souvislosti

Pod pojmem „biohospodářství“ se rozumí hospodářství, které je založeno na inteligentním využívání biologických zdrojů z pevniny a moře jako vstupů pro potraviny a krmiva, průmyslovou výrobu a výrobu energií. Pokrývá rovněž využívání bioodpadu a biologických procesů pro udržitelná průmyslová odvětví.

Strategie biohospodářství EU přijatá dne 13. února 2012 má tři hlavní pilíře:

1) Investice do výzkumu, inovací a dovedností pro biohospodářství. Tento pilíř by měl zahrnovat financování z prostředků EU i členských států, soukromé investice a posílení součinnosti s dalšími koncepčními iniciativami.

2) Rozvoj trhů a konkurenceschopnosti v odvětvích biohospodářství díky udržitelné intenzifikaci prvovýroby, přeměně odpadů na produkty s přidanou hodnotou, jakož i mechanismům vzájemného předávání zkušeností pro zlepšení efektivity výroby a využívání zdrojů. Například, likvidace jedné tuny potravinářského odpadu stojí evropské daňové poplatníky mezi 55 a 90 EUR a produkuje 170 milionů tun CO2. Tento odpad by mohl být přeměněn na bioenergii nebo biovýrobky, a vytvářet tak pracovní místa a růst.

3) Posílená koordinace politik a zapojení zúčastněných stran, a to vytvořením panelu pro biohospodářství, observatoře pro biohospodářství a pořádáním pravidelných konferencí zúčastněných stran.

Tato strategie usiluje o vytváření součinností a vzájemných vztahů s jinými oblastmi politiky, nástroji a zdroji financování, jež s ní sdílejí a řeší stejné cíle. Patří sem například Fond soudržnosti, společná zemědělská politika a společná rybářská politika (SZP a SRP), integrovaná námořní politika, jakož i environmentální a průmyslová politika a politika v oblasti zaměstnanosti, energetiky a zdraví.

Uvedená strategie je jedním z operativních návrhů v rámci Unie inovací a Evropy účinněji využívající zdroje, které jsou stěžejními iniciativami strategie Evropa 2020. Potřeba zvýšit financování výzkumu a inovací v oblasti biohospodářství z veřejných zdrojů byla uznána v rámci programu Horizont 2020: pro oblast „zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum a biohospodářství“ bylo navrženo 4,7 miliardy EUR, přičemž jiné oblasti programu Horizont 2020 poskytnou doplňkové financování.

Podrobnější informace viz IP/12/124.

Horizont 2020: www.ec.europa.eu/research/horizon2020.

Unie inovací: http://ec.europa.eu/innovation-union.

Evropa účinně využívající zdroje: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe.

Evropa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020.

Společné výzkumné středisko http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm.

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar