Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 21. novembra 2013

Na ceste k novej európskej politike na propagáciu poľnohospodárskych a agropotravinárskych výrobkov

Európska komisia dnes predložila návrh reformy informačnej a propagačnej politiky týkajúcej sa európskych poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Táto nová propagačná politika s posilneným rozpočtom, ktorá bude neskôr podporovaná európskou výkonnou agentúrou, by sa mala stať skutočným nástrojom na dobývanie trhov. So sloganom „Enjoy, it's from Europe“ (Dobrú chuť! Výrobok pochádza z Európy) je jej účelom pomôcť profesionálom tohto sektora, aby prenikli aj na zahraničné trhy, a lepšie oboznámiť spotrebiteľov s úsilím, ktoré sa muselo vynaložiť na zabezpečenie kvality výrobkov, a to na základe skutočnej stratégie vymedzenej na európskej úrovni.

„Vo svete, v ktorom spotrebitelia viac dbajú o bezpečnosť, kvalitu a udržateľnosť spôsobov výroby potravín, majú poľnohospodári a malé a stredné podniky v Európe eso v rukáve. Európsky poľnohospodársky a agropotravinársky sektor je známy kvalitou svojich výrobkov a dodržiavaním noriem, ktoré nemajú obdobu inde vo svete. Hodnota exportu tohto sektora je už vyššia než 110 miliárd EUR, čo z neho robí dôležitý prvok na zvýšenie rastu a tvorby pracovných miest v Európskej únii“ uviedol eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş.

Návrh je pokračovaním rozsiahlej diskusie, ktorá prebieha od roku 2011 a ktorá sa týka zelenej knihy (IP/11/885) doplnenej oznámením (IP/12/332). Teraz sa predloží Európskemu parlamentu a Rade. Medzi hlavné prvky reformy patrí:

Výrazné zvýšenie pomoci určenej na informačné a propagačné opatrenia s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva. Výška európskej pomoci by sa postupne mala zvýšiť zo 61 mil. EUR v rozpočte na rok 2013 na 200 mil. EUR v rozpočte na rok 2020.

Zavedenie európskej propagačnej stratégie, ktorá umožní lepšie zacielenie propagačných opatrení. Táto stratégia by mala viesť:

k zvýšeniu počtu programov zacielených na tretie krajiny a zmiešaných programov (programov predložených subjektmi z viacerých členských štátov) prostredníctvom vyššej miery spolufinancovania pre tieto dve kategórie: 60 % spolufinancovania zo strany EÚ namiesto 50 %,

na vnútornom trhu k zvýšeniu slabej úrovne vedomostí spotrebiteľov o význame európskych poľnohospodárskych výrobkov vo všeobecnosti a osobitne výrobkov uznaných v rámci európskych systémov kvality.

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti opatrení prostredníctvom:

regulovanej možnosti uvádzať pôvod a značku výrobkov,

rozšírenia skupiny príjemcov pomoci o organizácie výrobcov,

rozšírenia skupiny oprávnených výrobkov, najmä o spracované agropotravinárske výrobky oprávnené na zápis do európskych systémov kvality, ako napr. cestoviny.

Zjednodušenie administratívnych postupov – výber len v jednej fáze v Komisii namiesto súčasných dvoch fáz (členský štát a potom Európska komisia).

Jednoduchšie riadenie programov vypracovaných spoločne so subjektmi z viacerých členských štátov prostredníctvom jednotného kontaktného miesta v Komisii.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/legislative-proposal/index_en.htm

MEMO/13/1032

Kontaktné osoby:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 0625)

Roger Waite (+32 2 296 1404)


Side Bar