Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 21 d.

Naujoji Europos žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktų propagavimo politika

Šiandien Europos Komisija pristatė informavimo apie žemės ūkio ir maisto produktus ir jų propagavimo politikos reformos projektą. Tikimasi, kad naujoji propagavimo politika, kuriai bus skirtas didesnis biudžetas ir kurią įgyvendinti vėliau padės Europos vykdomoji įstaiga, padės įsitvirtinti naujose rinkose. Politikos, kuria raginama vertinti Europoje pagamintus produktus („Enjoy, it's from Europe“), tikslas – įgyvendinant Europos lygmeniu parengtą strategiją padėti žemės ūkio sektoriaus subjektams patekti į tarptautines rinkas ir geriau informuoti vartotojus apie pastangas gerinti produktų kokybę.

„Šiuolaikiniams vartotojams tikrai rūpi, kad maisto produktų gamybos būdai būtų saugūs, kokybiški ir ekologiški, todėl šioje srityje labai svarbus ūkininkų ir Europos mažųjų ir vidutinių įmonių vaidmuo. Europos žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktų sektorius vertinamas dėl aukštos kokybės produktų ir griežčiausių pasaulyje standartų taikymo. Šio sektoriaus eksporto pajamos jau dabar siekia daugiau nei 110 milijardų eurų, todėl gali prisidėti prie spartesnio ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Europos Sąjungoje,“ – teigė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloșas.

Šis pasiūlymas teikiamas po plataus masto diskusijų, vykusių nuo 2011 m., paskelbus žaliąją knygą (IP/11/885) ir komunikatą (IP/12/332). Dabar pasiūlymas bus pateiktas Europos Parlamentui ir Tarybai. Pagrindiniai reformos pasiūlymo elementai:

gerokai padidinti informavimo ir propagavimo priemonėms skiriamą paramą, siekiant didinti Europos žemės ūkio konkurencingumą. 2013 m. biudžete Europos paramai buvo numatyta 61 mln. eurų suma, o 2020 m. ji turėtų padidėti iki 200 mln. eurų;

įgyvendinti Europos propagavimo strategiją, kuri sudarys sąlygas taikyti tikslingesnes propagavimo priemones. Pagal šią strategiją

būtų įgyvendinama daugiau programų trečiosiose šalyse ir daugiašalių programų (keleto valstybių narių subjektų pasiūlytų programų), taikant didesnį bendro finansavimo procentinį dydį – ES bendrai finansuotų 60 %, o ne 50 % išlaidų;

vidaus rinkoje būtų siekiama didinti vartotojų informuotumą apie bendrus Europos žemės ūkio produktų pranašumus ir apie konkrečius produktus, kuriems taikomos Europos kokybės sistemos;

išplėsti priemonių taikymo sritį:

nustatytomis sąlygomis leisti nurodyti produktų kilmės vietą ir produktų prekių ženklus,

leisti teikti paramą gamintojų organizacijoms,

į produktų, su kuriais susijusią paramą galima teikti, sąrašą įtraukti perdirbtus žemės ūkio maisto produktus, kuriems taikomos Europos kokybės sistemos, pvz., makaronus;

supaprastinti administracines procedūras – programų atranką vykdyti vienu etapu Komisijoje, o ne dviem (valstybėje narėje, o vėliau – Europos Komisijoje), kaip yra dabar;

supaprastinti programų, kurias kartu rengia keleto valstybių narių subjektai, valdymą, Komisijoje įsteigiant vieno langelio sistemą.

Papildoma informacija

Išsamesnės informacijos rasite adresu http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/legislative-proposal/index_en.htm

MEMO/13/1032

Asmenys ryšiams:

Fanny Dabertrand, tel. (+32 2) 299 06 25

Roger Waite, tel. (+32 2) 296 14 04


Side Bar