Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 21. november 2013

Hen imod en ny EU-politik til afsætningsfremme for fødevarer og andre landbrugsprodukter

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt et forslag til reform af politikken til oplysning og afsætningsfremme vedrørende fødevarer og andre landbrugsprodukter fra EU. Til denne nye politik til afsætningsfremme er der afsat øgede budgetmidler, og på sigt vil den blive understøttet af et EU-forvaltningsorgan, der skal være et effektivt værktøj til at erobre nye markeder. Med sloganet "Enjoy, it's from Europe" tager denne politik sigte på at bistå sektoren med at komme ind på internationale markeder og informere forbrugerne bedre om den indsats, der gøres for at højne produktkvaliteten, med afsæt i en strategi, der fastlægges på EU-plan.

"I en verden, hvor forbrugerne er blevet mere bevidste om sikkerhed, kvalitet og bæredygtighed i forbindelse med produktionen af fødevarer, har landmændene og de små og mellemstore virksomheder i EU en helt afgørende rolle at spille. EU's landbrugs- og fødevaresektor er anerkendt for kvaliteten af sine produkter og overholdelsen af normer, man ikke finder andre steder i verden. Med en eksport til en værdi af mere end 110 mia. EUR er denne sektor af meget væsentlig betydning, når det kommer an på at sætte gang i væksten og beskæftigelsen i Den Europæiske Union" sagde Dacian Cioloş, EU's kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter.

Dette forslag fremlægges i forlængelse af en omfattende debat, der har været ført siden 2011 omkring en grønbog (IP/11/885), der blev efterfulgt af en meddelelse (IP/12/332). Forslaget sendes nu til Europa-Parlamentet og Rådet. De vigtigste elementer i denne reform er:

En betydelig forhøjelse af støtten til oplysning og afsætningsfremme med det formål at styrke EU-landbrugets konkurrenceevne. EU-støtten vil stige gradvist fra 61 mio. EUR i budgettet for 2013 til 200 mio. EUR i 2020.

Fastlæggelse af EU-strategi for afsætningsfremme, som gør det muligt at målrette afsætningsforanstaltninger bedre. Denne strategi bør føre til:

en forøgelse af antallet af programmer, der er rettet mod tredjelande og flerlandeprogrammerne (programmer, der fremlægges af organer i flere forskellige medlemsstater), ved hjælp af en højere samfinansieringssats for disse to programkategorier: EU-samfinansiering på 60 % i stedet for 50 %

at man i det indre marked afhjælper problemet med forbrugernes mangelfulde viden om EU-landbrugsprodukternes høje kvalitet i almindelighed og i særdeleshed om de produkter, som er anerkendt via EU's kvalitetsordninger.

En udvidelse af foranstaltningernes anvendelsesområde:

med hensyn til mulighederne for at angive produktoprindelse og varemærker

der gør det muligt også at inddrage producentsammenslutninger

der gør det muligt for flere produkter, navnlig forarbejdede fødevarer, at være omfattet af EU’s kvalitetsordninger (f.eks. pasta).

En forenkling af de administrative procedurer med kun én udvælgelsesrunde i Kommissionen i stedet for som nu to runder (medlemsstaterne og derefter Europa-Kommissionen).

En bedre forvaltning af programmer, som udarbejdes af organer i flere forskellige medlemsstater via et rådgivningskontor i Kommissionen.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/legislative-proposal/index_en.htm

MEMO/13/1032

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar