Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES FI EL

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 november 2013

Finland, Grekland och Spanien får Erasmuspris för att ha satsat på personalutbyten och kvalitet i undervisningen

Tre högskolor som stöds ur Erasmusprogrammet får i dag 2013 års Erasmuspris. Guldet går till Jyväskylä yrkeshögskola, Finland, där 70 % av personalen deltar i Erasmusutbildning utomlands varje år. Högskolan betraktar personalutbyte som en förutsättning för sina satsningar på ökad kvalitet i utbildningen. Kretas teknologiska och pedagogiska institut i Heraklion i Grekland och Valencias polytekniska universitet i Spanien får också pris (se nedan). Erasmuspriserna delas ut i kväll i Tour & Taxis-centret i Bryssel.

– Utbildning av hög kvalitet är en förutsättning för att vi ska få de kreativa, anpassningsbara högskoleutbildade som vi behöver. Jag gratulerar de vinnande högskolorna för att de visat på värdet med Erasmusprogrammets möjligheter till utbildning utomlands. De erfarenheter som personalen får genom att arbeta i en ny, internationell miljö är till enorm nytta för studenterna både på hemmaplan och på värdhögskolan, säger utbildningskommissionär Androulla Vassiliou.

– De tre vinnande högskolorna, som har partnerskolor i flera europeiska länder, är utmärkta exempel på vad som kan uppnås om man använder personalutbyten strategiskt för att understödja och löpande förbättra undervisningens och lärandets kvalitet, tillägger Vassiliou.

Europeiska kommissionen har bett alla de 4 500 högskolor som anslutit sig till Erasmus högskolestadga att lämna exempel på lyckade personalutbyten och intensivprogram, t.ex. internationella sommarkurser. Oberoende experter valde ut de 20 bästa högskolorna, där de tre vinnarna sedan sållades fram.

Förutom bidrag till studenter som vill studera utomlands har Erasmus sedan 1997 finansierat över 300 000 personalutbyten för undervisande personal och över 3 200 intensivprogram. Totalt utgör denna verksamhet omkring 9 % av Erasmus budget.

GULD

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jyväskylä yrkeshögskola), Jyväskylä, Finland

Internationalisering är en av de tre strategiska prioriteringarna för Jyväskylä yrkeshögskola och dess 8 000 studenter. Detta inkluderar omfattande rörlighet, i och med att mer än 70 % av personalen åker utomlands varje år. Personalutbytena övervakas genom interna och nationella indikatorer för att garantera kvalitet och största möjliga genomslag.

Personalutbytena är en del av högskolans strategi för att förbättra utbildningen. Hittills har det märkts bl.a. i form av intensivprogram och partnerskap som lett till gemensamma onlineprojekt och dubbla examina.

En dubbel examen innebär att en student samtidigt läser två olika kurser på högskolenivå, ofta vid olika högskolor i olika länder. De två examina kan vara i samma ämnesområde eller i två olika ämnen.

SILVER

Τεχνολογικό ΕκπαιδευτικόΊδρυμα Κρήτης (Kretas teknologiska och pedagogiska institut), Heraklion, Grekland

Kretas teknologiska och pedagogiska institut har mer än 15 000 studenter som får undervisning på sex orter på Kreta. Sedan 2005 har institutets 22 intensivprogram tjänat som plattform för internationalisering genom kontakter med det lokala näringslivet och världsledande högskolor som Oxfords universitet och Imperial College i Förenade kungariket. Detta har gett undervisningen ett internationellt inslag och hjälpt forskare från hela Europa att lära känna institutets verksamhet och personal.

BRONS

Universitat Politècnica de València (Valencias polytekniska universitet ), Valencia, Spanien

Valencias polytekniska universitet är en 45 år gammal teknisk högskola med 13 skolor och fakulteter på tre campus. I fjol deltog dess personal 190 utbyten, vilket gör den till den femte största utsändande högskolan av de 33 länder som är med i Erasmus. Man läger stor vikt vid att övervaka utbytesprogrammens kvalitet och se till att föreläsarnas erfarenheter gör universitetet mer internationellt, gynnar studenterna och stärker dess kombinerade undervisnings- och forskningsprojekt. Till följd av det erbjuder man allt fler dubbla examina och intensivprogram inom Erasmus.

Bakgrund

Personalutbyten inom Erasmus

Erasmus har sedan 1997 gett bidrag för att personal ska kunna undervisa i andra europeiska länder. När programmet för livslångt lärande startade 2007 utvidgades personalutbytet till yrkesinriktad utbildning och högskolor fick möjlighet att bjuda in personal från näringslivet för att undervisa. Yrkesinriktad utbildning utgör nu omkring 26 % av personalutbytena inom Erasmus. Personalutbyten ökar kompetensen och bidrar till högskolornas internationalisering och modernisering. Dessutom underlättar det utbyten av studenter.

I det nya programmet Erasmus+ ska omkring 800 000 undervisande personal och andra kunna undervisa eller praktisera utomlands under åren 2014–2020.

Ökning av personalutbyten sedan 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Personalutbyten, totalt

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Undervisning

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Fortbildning av personal

Erasmus intensivprogram

Erasmus intensivprogram är korta kurser som sammanför studenter och undervisande personal från högskolor i minst tre europeiska länder. Intensivprogrammen kan ha en längd mellan 10 dagar och sex veckor, och har följande mål:

  • Uppmuntra multinationellt lärande på specialiserade områden (t.ex. den virtuella europeiska juridiska fakulteten, som utvecklats ur ett intensivprogram).

  • Ge studenter tillgång till kunskap som inte finns tillgänglig på bara en högskola.

  • Ge föreläsare möjlighet att få insikt i nytt kursinnehåll och nya pedagogiska metoder.

  • Pröva undervisningsmetoder i internationell miljö.

Intensivprogrammen övervakas av nationella myndigheter i de länder som medverkar i programmet för livslångt lärande. Under 2011–2012 anordnades det hela 462 intensivprogram i 31 länder, en ökning med över 14 % från det föregående året.

Antal intensivprogram sedan 2000

Mer information

Mer uppgifter om vinnarna och finalisterna finns i broschyren Supporting reform: the role of Erasmus in higher education

Europeiska kommissionen: Erasmus

Europeiska kommissionen: Erasmus+

Europeiska kommissionen: Utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar