Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 26. novembrī

Septiņi no desmit ES pilsoņiem apgalvo, ka palīdzība jaunattīstības valstīm sniedz labumu arī viņiem pašiem

Nabadzības izskaušanai jaunattīstības valstīs vajadzētu būt vienai no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm – tā uzskata 66 % ES pilsoņu. Septiņi no desmit iedzīvotājiem (69 %) uzskata, ka palīdzība šīm valstīm nāk par labu arī ES un sniedz labumu tās pilsoņiem. Tie ir daži no galvenajiem secinājumiem, kas gūti Eirobarometra pētījumā, kuru publicēs šodien Eiropas attīstības dienās Briselē (26. un 27. novembrī).

Neraugoties uz ekonomiskām grūtībām, pašlaik arvien vairāk ES pilsoņu ir gatavi maksāt vairāk par pārtiku un precēm, ar kurām tiek atbalstītas jaunattīstības valstis (48 % respondentu, un tas ir par 4 procentpunktiem vairāk nekā 2012. gadā). Tajā pašā laikā 83 % respondentu uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt cilvēkiem jaunattīstības valstīs, un 61 % respondentu uzskata, ka atbalsts būtu jāpalielina.

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs to komentē šādi: "Mani ļoti priecē, ka ES pilsoņi atbalsta pasaules mēroga solidaritāti, un es ticu, ka kopā mēs varam panākt reālus uzlabojumus nabadzības pārvarēšanā. Mums ir jārisina lielas problēmas, proti, jānodrošina tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšana un jāpanāk, ka nabadzība paliek pagātnē. Lai gūtu panākumus, mums visiem ir jāstrādā kopā – sabiedrībai visā pasaulē ir jāvienojas par vērienīgu kopīgu darba plānu nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgai attīstībai. Šodien publicētais pētījums pauž skaidru vēstījumu: Eiropas pilsoņi ir gatavi uzņemties savu lomu tajā."

ES pilsoņi uzskata, ka attīstības politikā turpmāk uzmanība būtu jāpievērš nodarbinātībai (44 % respondentu), veselības aprūpei (33%), ekonomikas izaugsmei (31 %) un izglītībai (30 %).

Komisārs Piebalgs Eiropas attīstības dienās prezentēs Eirobarometra īpašo pētījumu "ES attīstības palīdzība un tūkstošgades attīstības mērķi". Šā pasākuma ietvaros Āfrikas valstu un valdību vadītāji tiekas ar ES iestāžu pārstāvjiem, ES dalībvalstu ministriem un ANO iestāžu, pilsoniskās sabiedrības, akadēmisko aprindu un privātā sektora pārstāvjiem. Diskusijās galvenā uzmanība tiks pievērsta tūkstošgades attīstības mērķiem un stingrai Eiropas nostājai nolūkā novērst nabadzību pasaulē un panākt ilgtspējīgu attīstību pēc 2015. gada. Pasākums sniedz vienreizēju iespēju ieinteresētajām personām, līdzekļu devējiem un attīstībā iesaistītajām galvenajām personām satikties un sniegt savu ieguldījumu ES attīstības koncepcijā pēc 2015. gada.

Galvenās ES tendences

Pieaug personīgā apņēmība sekmēt attīstību. 48 % Eiropas pilsoņu ir gatavi maksāt vairāk par pārtiku un precēm, ar kurām tiek atbalstītas jaunattīstības valstis, un tas ir par 4 procentpunktiem vairāk nekā 2012. gadā. Straujš kāpums ir vērojams dažās valstīs, kuras ir smagi skārusi ekonomikas krīze, proti, Īrijā (47 %, +12), Latvijā (27 %, +8) un Spānijā (+7).

Atbalsts attīstībai un palīdzības sniegšanai joprojām ir augstā līmenī. 83 % respondentu uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt cilvēkiem jaunattīstības valstīs, pagājušajā gadā šis rādītājs bija 85 %. Turpretī to cilvēku īpatsvars, kas pauž atbalstu ES sniegtā atbalsta palielināšanai, ir palicis nemainīgs, proti 61 %.

Gados jauniem cilvēkiem jo īpaši rūp attīstības jautājumi, un viņi ir apņēmušies tos risināt. Gados jauni cilvēki jo īpaši uzskata, ka viņi kā atsevišķas personas var ietekmēt nabadzības izskaušanu jaunattīstības valstīs. Tā uzskata 61 % cilvēku vecumā no 15 līdz 24 gadiem, taču šim viedoklim piekrīt tikai 45 % iedzīvotāju, kas ir 55 vai vairāk gadus veci.

53 % cilvēku vecumā no 15 līdz 24 gadiem ir gatavi maksāt vairāk par precēm, ja tādējādi var palīdzēt jaunattīstības valstīm, bet vecuma grupā no 55 gadiem un vairāk šis rādītājs ir 45 %. Jaunākie respondenti arī vairāk sliecas domāt, ka nabadzības izskaušanai jaunattīstības valstīs vajadzētu būt vienai no galvenajām prioritātēm gan ES, gan valstu valdību mērogā.

Eiropas attīstības dienās tiks dota iespēja izteikties jauniešu vēstniekiem no visām Eiropas Savienības un pasaules malām, kuri tiks aicināti uzdot jautājumus pasākuma dalībniekiem.

Citi secinājumi Eirobarometra īpašajā pētījumā

Vairākums respondentu (66 %) uzskata, ka nabadzības izskaušanai jaunattīstības valstīs vajadzētu būt vienai no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm, taču tikai 48 % uzskata, ka tai vajadzētu būt arī vienai no galvenajām viņu valsts valdības prioritātēm.

Tikai nedaudzi respondenti (6 %) ir dzirdējuši vai lasījuši par tūkstošgades attīstības mērķiem un zina, kādi tie ir. Kad Eiropas iedzīvotājiem tika iedots tūkstošgades attīstības mērķu saraksts, vairākums no viņiem uzskatīja, ka nākamajā desmitgadē visgrūtāk sasniedzamie ir nabadzības izskaušana, dzimumu līdztiesības panākšana un HIV/AIDS izplatības apturēšana.

Aptuveni viens respondents no desmit (12 %) pareizi novērtē to cilvēku skaitu pasaulē, kuriem jāiztiek ar mazāk nekā 1 dolāru dienā (no 500 miljoniem līdz 1 miljardam).

Vairāk informācijas

Eirobarometra īpašais pētījums ar faktiem par katru ES dalībvalsti:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas attīstības dienu tīmekļa vietne:

http://eudevdays.eu/

SPEECH/13/980: A vision for the post-2015 Agenda

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar