Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 26 Samhain 2013

Deir seachtar as gach deichniúr de shaoránaigh an AE go bhfuil leas ann dóibhsan freisin cabhrú le tíortha i mbéal forbartha

Ba cheart go mbeadh an comhrac i gcoinne na bochtaineachta i dtíortha atá i mbéal forbartha ar cheann de phríomhthosaíochtaí an Aontais Eorpaigh, dar le 66% de shaoránaigh an AE. Deir seachtar as deichniúr (69%) go bhfuil sé go maith don AE freisin cabhrú leis na tíortha sin, gur chun leasa shaoránaigh an AE atá sé. Seo roinnt de na torthaí is suntasaí ó shuirbhé Eorabharaiméadair atá le foilsiú inniu ag Laethanta Forbraíochta na hEorpa sa Bhruiséil (26-27 Samhain).

D'ainneoin na ndeacrachtaí eacnamaíocha, tá níos mó saoránach den AE sásta anois tuilleadh a íoc ar earraí grósaera agus ar tháirgí a thacaíonn le tíortha i mbéal forbartha (48% de na freagróirí, arb ionann é agus méadú 4 phointe céatadáin ó 2012). Chomh maith leis sin, ceapann 83% de na freagróirí go bhfuil sé tábhachtach cúnamh a thabhairt do dhaoine i dtíortha atá i mbéal forbartha agus measann 61% gur cheart cabhair a mhéadú.

Is é a dúirt an Coimisinéir Eorpach d'Fhorbairt, Andris Piebalgs. "Ábhar spreagtha dom é a fheiceáil go dtacaíonn saoránaigh an AE le cur le chéile domhanda agus go gcreideann siad gur féidir linn difríocht dáiríre a dhéanamh chun deireadh a chur le bochtaineacht. Tá dúshláin mhóra romhainn: déanamh cinnte go mbainfimid amach Spriocanna Forbartha na Mílaoise agus bochtaineacht a ruaigeadh chuig na leabhair staire. Chun dul chun cinn a dhéanamh ní mór dúinn ar fad a bheidh ag obair le chéile - ba cheart don phobal domhanda teacht ar comhaontú maidir le comhchlár oibre uaillmhianach chun deireadh a chur le bochtaineacht agus chun forbairt inbhuanaithe a neartú. Tá teachtaireacht shoiléir ó shuirbhé an lae inniu: Tá Eorpaigh réidh chun a ról a imirt san obair seo."

Ceapann saoránaigh an AE gur cheart go ndíreodh an beartas forbartha amach anseo ar fhostaíocht (44% de na freagróirí), ar shláinte (33%), ar fhás eacnamaíoch (31%) agus ar oideachas (30%).

Cuirfidh an Coimisinéir Piebalgs an Eorabharaiméadar Speisialta "Cabhair forbartha an AE agus Spriocanna Forbartha na Mílaoise" i láthair ag Laethanta Forbraíochta na hEorpa (LFEnna). Ag an ócáid seo, tabharfar le chéile Ceannairí Stáit agus Rialtais ón Afraic agus institiúidí an AE, airí an AE, ionadaithe ó institiúidí na NA, ón tsochaí sibhialta, ón lucht ollscoile agus ón earnáil phríobháideach. Díreoidh an t-idirphlé ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise (SFManna) agus an gá le seasamh láidir Eorpach chun aghaidh a thabhairt ar bhochtaineacht dhomhanda agus ar fhorbairt inbhuanaithe tar éis 2015.  Is deis uathúil a bheidh ann do gheallsealbhóirí, do dheontóirí agus do na príomhghníomhaithe i saol na forbartha teacht le chéile chun rannchuidiú le fís an AE don fhorbairt tar éis 2015.

Príomhthreochtaí an AE

Méadú ag teacht ar an tiomantas pearsanta i leith na forbartha Tá 48% d'Eorpaigh toilteanach níos mó a íoc ar earraí grósaera agus ar tháirgí a thacaíonn le tíortha atá i mbéal forbartha, méadú 4 phointe céatadáin ó 2012. Tá méaduithe móra le feiceáil i roinnt tíortha a bhí thíos go mór leis an ngéarchéim eacnamaíoch: Éire (47%, +12), an Laitvia (27%, +8) agus an Spáinn (+7).

Tacaíocht mhór don fhorbairt agus don chabhair i gcónaí. Ceapann 83% go bhfuil sé tábhachtach cúnamh a thabhairt do dhaoine i dtíortha atá i mbéal forbartha, i gcomparáid le 85% an bhliain seo caite. Ar an lámh eile, níl aon athrú ar líon na ndaoine atá i bhfabhar go méadóidh an AE a chabhair, ag 61%.

Is ábhar imní iad ceisteanna forbartha i measc daoine óga go háirithe agus tá siad tiomanta iad a réiteach. Ceapann daoine óga go háirithe gur féidir ról a bheith acu mar dhuine aonair i dtaobh bochtaineacht a chomhrac i dtíortha atá i mbéal forbartha. Cé go gcreideann 61% de dhaoine 15-24 bliana d'aois an méid sin, níl an dearcadh sin ach ag 45% díobh sin atá 55 bliana nó níos sine.

Tá 53% de na daoine 15-24 bliana d'aois sásta níos mó a íoc ar tháirgí dá gcabhródh sé sin le tíortha atá i mbéal forbartha, i gcomparáid le 45% de na freagróirí atá 55 bliana d'aois nó níos sine. Tá seans níos mó ann freisin go gceapfaidh daoine óga gur cheart go mbeadh comhrac na bochtaineachta i dtíortha atá i mbéal forbartha ar cheann de na príomhthosaíochta don AE agus dá rialtas náisiúnta araon.

Tabharfar ardán do roinnt ambasadóirí de chuid na n-óg ó gach cearn den Aontas Eorpach agus den domhan ag LFEnna, agus tabharfar cuireadh dóibh ceisteanna dúshlánacha a chur ar na daoine ar phainéil an imeachta.

Tuilleadh torthaí ón Eorabharaiméadar Speisialta

Cé go gceapann formhór na bhfreagróirí (66%) gur cheart go mbeadh comhrac na bochtaineachta i dtíortha atá i mbéal forbartha ar cheann de phríomhthosaíochtaí an Aontais Eorpaigh, ní cheapann ach 48% gur cheart go mbeadh sé ar cheann de phríomhthosaíochtaí a rialtais náisiúnta.

Níl ach líon beag freagróirí (6%) a chuala trácht nó a léigh faoi SFManna agus a bhfuil a fhios acu cad iad. Nuair a tugadh liosta SFManna dóibh, chreid Eorpaigh gurb iad na cinn is deacra le baint amach sna deich mbliana amach romhainn iad deireadh a chur le bochtaineacht, comhionannas inscne a bhaint amach agus leathnú VEID/SEIF a stopadh.

Thug thart ar freagróir amháin as deichniúr (12%) meastachán ceart ar líon na ndaoine ar an domhan atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1 in aghaidh an lae (idir 500 milliún agus 1 billiún).

Tuilleadh faisnéise

Is féidir teacht ar an Eorabharaiméadar Speisialta, a chuimsíonn bileoga fírice a bhaineann go sonrach le gach Ballstát an AE, ag an seoladh seo a leanas:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405

Láithreán Gréasáin an Choimisinéara Eorpaigh d'Fhorbairt, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Láithreán Gréasáin AS Fhorbairt agus Comhar - EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Láithreán Gréasáin Laethanta Forbraíochta na hEorpa:

http://eudevdays.eu/

SPEECH/13/980: A vision for the post-2015 Agenda

Teagmhálaithe:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar