Navigation path

Left navigation

Additional tools

Deir seachtar as gach deichniúr de shaoránaigh an AE go bhfuil leas ann dóibhsan freisin cabhrú le tíortha i mbéal forbartha

European Commission - IP/13/1131   26/11/2013

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 26 Samhain 2013

Deir seachtar as gach deichniúr de shaoránaigh an AE go bhfuil leas ann dóibhsan freisin cabhrú le tíortha i mbéal forbartha

Ba cheart go mbeadh an comhrac i gcoinne na bochtaineachta i dtíortha atá i mbéal forbartha ar cheann de phríomhthosaíochtaí an Aontais Eorpaigh, dar le 66% de shaoránaigh an AE. Deir seachtar as deichniúr (69%) go bhfuil sé go maith don AE freisin cabhrú leis na tíortha sin, gur chun leasa shaoránaigh an AE atá sé. Seo roinnt de na torthaí is suntasaí ó shuirbhé Eorabharaiméadair atá le foilsiú inniu ag Laethanta Forbraíochta na hEorpa sa Bhruiséil (26-27 Samhain).

D'ainneoin na ndeacrachtaí eacnamaíocha, tá níos mó saoránach den AE sásta anois tuilleadh a íoc ar earraí grósaera agus ar tháirgí a thacaíonn le tíortha i mbéal forbartha (48% de na freagróirí, arb ionann é agus méadú 4 phointe céatadáin ó 2012). Chomh maith leis sin, ceapann 83% de na freagróirí go bhfuil sé tábhachtach cúnamh a thabhairt do dhaoine i dtíortha atá i mbéal forbartha agus measann 61% gur cheart cabhair a mhéadú.

Is é a dúirt an Coimisinéir Eorpach d'Fhorbairt, Andris Piebalgs. "Ábhar spreagtha dom é a fheiceáil go dtacaíonn saoránaigh an AE le cur le chéile domhanda agus go gcreideann siad gur féidir linn difríocht dáiríre a dhéanamh chun deireadh a chur le bochtaineacht. Tá dúshláin mhóra romhainn: déanamh cinnte go mbainfimid amach Spriocanna Forbartha na Mílaoise agus bochtaineacht a ruaigeadh chuig na leabhair staire. Chun dul chun cinn a dhéanamh ní mór dúinn ar fad a bheidh ag obair le chéile - ba cheart don phobal domhanda teacht ar comhaontú maidir le comhchlár oibre uaillmhianach chun deireadh a chur le bochtaineacht agus chun forbairt inbhuanaithe a neartú. Tá teachtaireacht shoiléir ó shuirbhé an lae inniu: Tá Eorpaigh réidh chun a ról a imirt san obair seo."

Ceapann saoránaigh an AE gur cheart go ndíreodh an beartas forbartha amach anseo ar fhostaíocht (44% de na freagróirí), ar shláinte (33%), ar fhás eacnamaíoch (31%) agus ar oideachas (30%).

Cuirfidh an Coimisinéir Piebalgs an Eorabharaiméadar Speisialta "Cabhair forbartha an AE agus Spriocanna Forbartha na Mílaoise" i láthair ag Laethanta Forbraíochta na hEorpa (LFEnna). Ag an ócáid seo, tabharfar le chéile Ceannairí Stáit agus Rialtais ón Afraic agus institiúidí an AE, airí an AE, ionadaithe ó institiúidí na NA, ón tsochaí sibhialta, ón lucht ollscoile agus ón earnáil phríobháideach. Díreoidh an t-idirphlé ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise (SFManna) agus an gá le seasamh láidir Eorpach chun aghaidh a thabhairt ar bhochtaineacht dhomhanda agus ar fhorbairt inbhuanaithe tar éis 2015.  Is deis uathúil a bheidh ann do gheallsealbhóirí, do dheontóirí agus do na príomhghníomhaithe i saol na forbartha teacht le chéile chun rannchuidiú le fís an AE don fhorbairt tar éis 2015.

Príomhthreochtaí an AE

Méadú ag teacht ar an tiomantas pearsanta i leith na forbartha Tá 48% d'Eorpaigh toilteanach níos mó a íoc ar earraí grósaera agus ar tháirgí a thacaíonn le tíortha atá i mbéal forbartha, méadú 4 phointe céatadáin ó 2012. Tá méaduithe móra le feiceáil i roinnt tíortha a bhí thíos go mór leis an ngéarchéim eacnamaíoch: Éire (47%, +12), an Laitvia (27%, +8) agus an Spáinn (+7).

Tacaíocht mhór don fhorbairt agus don chabhair i gcónaí. Ceapann 83% go bhfuil sé tábhachtach cúnamh a thabhairt do dhaoine i dtíortha atá i mbéal forbartha, i gcomparáid le 85% an bhliain seo caite. Ar an lámh eile, níl aon athrú ar líon na ndaoine atá i bhfabhar go méadóidh an AE a chabhair, ag 61%.

Is ábhar imní iad ceisteanna forbartha i measc daoine óga go háirithe agus tá siad tiomanta iad a réiteach. Ceapann daoine óga go háirithe gur féidir ról a bheith acu mar dhuine aonair i dtaobh bochtaineacht a chomhrac i dtíortha atá i mbéal forbartha. Cé go gcreideann 61% de dhaoine 15-24 bliana d'aois an méid sin, níl an dearcadh sin ach ag 45% díobh sin atá 55 bliana nó níos sine.

Tá 53% de na daoine 15-24 bliana d'aois sásta níos mó a íoc ar tháirgí dá gcabhródh sé sin le tíortha atá i mbéal forbartha, i gcomparáid le 45% de na freagróirí atá 55 bliana d'aois nó níos sine. Tá seans níos mó ann freisin go gceapfaidh daoine óga gur cheart go mbeadh comhrac na bochtaineachta i dtíortha atá i mbéal forbartha ar cheann de na príomhthosaíochta don AE agus dá rialtas náisiúnta araon.

Tabharfar ardán do roinnt ambasadóirí de chuid na n-óg ó gach cearn den Aontas Eorpach agus den domhan ag LFEnna, agus tabharfar cuireadh dóibh ceisteanna dúshlánacha a chur ar na daoine ar phainéil an imeachta.

Tuilleadh torthaí ón Eorabharaiméadar Speisialta

Cé go gceapann formhór na bhfreagróirí (66%) gur cheart go mbeadh comhrac na bochtaineachta i dtíortha atá i mbéal forbartha ar cheann de phríomhthosaíochtaí an Aontais Eorpaigh, ní cheapann ach 48% gur cheart go mbeadh sé ar cheann de phríomhthosaíochtaí a rialtais náisiúnta.

Níl ach líon beag freagróirí (6%) a chuala trácht nó a léigh faoi SFManna agus a bhfuil a fhios acu cad iad. Nuair a tugadh liosta SFManna dóibh, chreid Eorpaigh gurb iad na cinn is deacra le baint amach sna deich mbliana amach romhainn iad deireadh a chur le bochtaineacht, comhionannas inscne a bhaint amach agus leathnú VEID/SEIF a stopadh.

Thug thart ar freagróir amháin as deichniúr (12%) meastachán ceart ar líon na ndaoine ar an domhan atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1 in aghaidh an lae (idir 500 milliún agus 1 billiún).

Tuilleadh faisnéise

Is féidir teacht ar an Eorabharaiméadar Speisialta, a chuimsíonn bileoga fírice a bhaineann go sonrach le gach Ballstát an AE, ag an seoladh seo a leanas:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405

Láithreán Gréasáin an Choimisinéara Eorpaigh d'Fhorbairt, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Láithreán Gréasáin AS Fhorbairt agus Comhar - EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Láithreán Gréasáin Laethanta Forbraíochta na hEorpa:

http://eudevdays.eu/

SPEECH/13/980: A vision for the post-2015 Agenda

Teagmhálaithe:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website