Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. marraskuuta 2013

EU:n kansalaisten enemmistö: kehitysmaiden auttaminen hyödyttää myös meitä

EU:n kansalaisten enemmistö (66 %) on sitä mieltä, että köyhyyden kitkemisen kehitysmaista pitäisi olla yksi EU:n ensisijaisista tavoitteista. Seitsemän kansalaista kymmenestä (69 %) uskoo, että kehitysmaiden auttamisesta hyötyvät myös EU ja sen kansalaiset. Nämä tiedot käyvät ilmi Eurobarometri-kyselystä, jonka tulokset julkaistaan tänään Brysselissä alkavilla Euroopan kehitysyhteistyöpäivillä (26. ja 27.11.).

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta yhä useammat EU:n kansalaiset (48 % vastaajista; 4 prosenttiyksikön lisäys vuodesta 2012) ovat nykyään valmiita maksamaan enemmän kehitysmaista peräisin olevista elintarvikkeista ja muista tuotteista. Vastaajista 83 prosenttia on sitä mieltä, että kehitysmaiden asukkaita on tärkeää auttaa paikan päällä, ja 61 prosenttia katsoo, että avun määrää pitäisi lisätä.

Kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs on hyvin tyytyväinen siitä, että EU:n kansalaiset kannattavat maailmanlaajuista solidaarisuutta. Hän uskoo, että yhdessä toimimalla köyhyys voidaan selättää. Komissaarin mukaan edessä on kuitenkin suuria haasteita, kuten keinojen löytäminen vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen ja köyhyyden kitkemiseen lopullisesti. "Kansainvälisen yhteisön – meidän kaikkien – on yhdessä laadittava kunnianhimoinen suunnitelma, jolla tähdätään köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen. Tänään julkaistut kyselyn tulokset puhuvat selvää kieltä eurooppalaisten valmiudesta kantaa kortensa kekoon", Piebalgs toteaa.

EU:n kansalaisten mielestä kehityspolitiikassa olisi jatkossa keskityttävä työllisyyteen (44 % vastaajista), terveyteen (33 %), talouskasvuun (31 %) ja koulutukseen (30 %).

Komissaari Piebalgs esittelee EU:n kehitysapua ja vuosituhattavoitteita koskevan Eurobarometri-kyselyn tulokset Euroopan kehitysyhteistyöpäivillä, joille kokoontuu valtioiden ja hallitusten päämiehiä Afrikasta, jäsenmaiden ministereitä sekä EU:n toimielinten, YK:n virastojen, kansalaisyhteiskunnan, tiedemaailman ja yksityissektorin edustajia. Keskusteluissa keskitytään vuosituhattavoitteisiin sekä siihen, että Euroopan on omaksuttava vankka kanta maailmanlaajuisen köyhyyden torjumiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen vuoden 2015 jälkeen. Kehitysyhteistyöpäivät tarjoavat sidosryhmille, avunantajille ja kehitystyön keskeisille toimijoille ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevan EU:n kehityspolitiikan muotoiluun.

Tärkeimmät suuntaukset EU:ssa

Henkilökohtainen sitoutuminen kehityksen tukemiseen on lisääntymässä. Kyselyyn osallistuneista eurooppalaisista 48 prosenttia on valmiita maksamaan enemmän kehitysmaista peräisin olevista elintarvikkeista ja muista tuotteista. Näin ajattelevien määrä on lisääntynyt 4 prosenttiyksikköä vuodesta 2012. Huomattavaa lisäystä on havaittavissa myös talouskriisin ankarasti koettelemissa maissa, kuten Irlannissa (47 %, +12), Latviassa (27 %, +8) ja Espanjassa (+7).

Kehitysavun kannatus on edelleen suurta. Vastanneista 83 prosenttia on sitä mieltä, että kehitysmaiden asukkaita on tärkeää auttaa paikan päällä (viime vuonna luku oli 85 %). EU:n avun lisäämistä kannattavien määrässä ei ole tapahtunut muutosta (61 %).

Nuoret ovat erityisen kiinnostuneita kehityskysymyksistä ja sitoutuneet niiden ratkaisemiseen. Varsinkin nuoret uskovat, että he voivat henkilökohtaisesti vaikuttaa köyhyyden kitkemiseen kehitysmaissa. Tätä mieltä on 61 prosenttia 15–24-vuotiaista, kun vastaava luku vähintään 55 vuotta täyttäneiden vastaajien keskuudessa on vain 45 prosenttia.

Nuorista (15–24-vuotiaat) 53 prosenttia on valmiita maksamaan tuotteista enemmän, jos niin voidaan auttaa kehitysmaita (vähintään 55-vuotiaiden ryhmässä luku on 45 %). Nuoremmat vastaajat ovat myös useammin sitä mieltä, että köyhyyden poistamisen kehitysmaista pitäisi olla yksi tärkeimmistä sekä oman maansa hallituksen että koko EU:n tavoitteista.

Euroopan kehitysyhteistyöpäiville kutsutaan myös nuorison edustajia (nk. nuorisolähettiläitä) eri puolilta unionia ja maailmaa. Heidän tehtävänään on kysymyksiä esittämällä haastaa tapahtuman viralliset puhujat.

Muita Eurobarometri-kyselyn tuloksia

Siinä missä vastaajien enemmistö (66 %) katsoo, että köyhyyden kitkemisen kehitysmaista pitäisi olla yksi EU:n ensisijaisista tavoitteista, ainoastaan 48 prosenttia on sitä mieltä, että sen pitäisi olla myös kotimaansa hallituksen ensisijainen tavoite.

Vain murto-osa vastaajista (6 %) on kuullut tai lukenut vuosituhattavoitteista ja tietää, mistä niissä on kyse. Kun vastaajille esiteltiin tavoitteet, he pitivät köyhyyden poistamista, sukupuolten tasa-arvon saavuttamista ja HIV:n/aidsin leviämisen estämistä vaikeimmin saavutettavina tavoitteina seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Noin kymmenesosa vastaajista (12 %) arvioi oikein köyhyysrajan alapuolella eli alle yhdellä Yhdysvaltain dollarilla päivässä elävien määrän (500 miljoonan ja 1 miljardin välillä).

Lisätietoja

Eurobarometri-kysely vastauksineen sekä jäsenvaltiokohtaiset tietosivut:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405

Kehitysyhteistyöstä vastaavan komissaari Andris Piebalgsin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kehitys- ja yhteistyöpääosaston (EuropeAid) verkkosivut:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_fi.htm

Euroopan kehitysyhteistyöpäivien verkkosivut:

http://eudevdays.eu/

SPEECH/13/980: A vision for the post-2015 Agenda

Yhteyshenkilöt:

Alexandre Polack (+32-2) 299 06 77

Maria Sanchez Aponte (+32-2) 298 10 35


Side Bar