Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. november 2013

Seitse ELi kodanikku kümnest leiab, et arengumaade aitamine toob ka neile kasu

66% ELi kodanikest leiab, et arengumaade vaesusega võitlemine peaks olema üks Euroopa Liidu prioriteete. Seitse inimest kümnest (69%) arvab, et arengumaade aitamine teeb head ka ELile ja toob kasu selle kodanikele. Need andmed on võetud Eurobaromeetri uuringust, mis avaldatakse täna Brüsselis algavatel Euroopa arengupäevadel (26.–27. november).

Vaatamata majandusraskustele on üha rohkem ELi kodanikke (48% vastanutest, mis on 4 protsendipunkti enam kui 2012. aastal) valmis maksma rohkem arengumaadest pärit toidu- ja muude kaupade eest. 83% vastanutest arvab, et arengumaade inimeste abistamine on tähtis, ja 61% leiab, et abi tuleks suurendada.

Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgs lausus: „Julgustav on näha, et ELi kodanikud toetavad üleilmset solidaarsust ja usuvad, et koos suudame vaesuse kaotada. Meie ees seisavad suured katsumused: tuleb saavutada aastatuhande arengueesmärgid ja jätta vaesus minevikku. Selleks tuleb meil teha koostööd. Rahvusvaheline üldsus peab kokku leppima laiahaardelises kavas, mida järgides kaotada vaesus ja edendada säästvat arengut. Täna avaldatud uuringutulemuste sõnum on selge: eurooplased on valmis selles koostöös osalema.”

ELi kodanike arvates peaks arengupoliitika edaspidi keskenduma tööhõivele (44% vastanutest), tervisele (33%), majanduskasvule (31%) ja haridusele (30%).

Volinik Piebalgs esitleb ELi arenguabi ja aastatuhande arengueesmärke käsitleva Eurobaromeetri eriuuringu tulemusi Euroopa arengupäevadel. Selleks tulevad kokku Aafrika riigipead ja valitsusjuhid, ELi institutsioonide esindajad ja ministrid ning ÜRO asutuste, kodanikuühiskonna, teadusringkondade ja erasektori esindajad. Aruteludes kavatsetakse käsitleda aastatuhande arengueesmärke ja vajadust saavutada Euroopas üksmeel selles, kuidas lahendada vaesuse ja säästva arenguga seotud probleeme pärast 2015. aastat. Üritus annab huvirühmadele, rahastajatele ja olulisematele arengukoostöös osalejatele hea võimaluse töötada välja ELi arenguvisioon 2015. aastale järgnevaks ajaks.

ELi põhisuundumused

Üksikisikute soov arenguabis osaleda suureneb. 48% eurooplastest on nõus maksma rohkem arengumaadest pärit toidu- ja muude kaupade eest, mis on 4 protsendipunkti enam kui 2012. aastal. Märgatavalt on see osakaal suurenenud riikides, kus majanduskriisi mõju on olnud ränk: Iirimaal (47%, +12), Lätis (27%, +8) ja Hispaanias (+7).

Toetus arengule ja abile on endiselt suur. 83% inimestest leiab, et arengumaade aitamine on tähtis (eelmisel aastal oli see näitaja 85%). Samas on ELi-poolse abi suurendamise pooldajate arv jäänud samaks (61%).

Noored on arenguküsimustest eriti huvitatud ja soovivad nendega tegelda. Just noored leiavad, et nad suudavad osaleda üksisikutena arengumaade vaesusega võitluses. Seda usub 61% 15–24aastastest, kuid ainult 45% üle 55aastastest.

53% 15–24aastastest on valmis kaupade eest rohkem maksma, kui see aitaks arengumaid. Üle 55aastaste puhul on see näitaja 45%. Noored vastajad kalduvad rohkem arvama, et arengumaade vaesusega võitlemine peaks olema nii ELi kui ka nende koduriigi üheks prioriteediks.

Euroopa arengupäevadele on kutsutud kogu Euroopa Liidust ja maailmast pärit noorte saadikuid, kes saavad võimaluse esitada üritusel osalejatele küsimusi.

Veel Eurobaromeetri eriuuringu tulemusi

Kuigi enamik vastanutest (66%) arvab, et arengumaade vaesuse vastu võitlemine peaks olema Euroopa Liidu üheks prioriteediks, leiab üksnes 48%, et see peaks olema ka nende koduriigi prioriteet.

Vaid väga väike osa (6%) vastanutest on kuulnud või lugenud aastatuhande arengueesmärkidest ja teab, mis need on. Kui neile näidati aastatuhande arengueesmärkide loetelu, pidasid vastanud järgmise kümnendi jooksul kõige raskemini saavutatavateks eesmärkideks vaesuse kaotamist, soolise võrdõiguslikkuse saavutamist ja HIVi/AIDSi leviku peatamist.

Ligikaudu üks kümnest vastanust (12%) suutis õigesti hinnata nende inimeste arvu maailmas, kellel on päevas elamiseks alla 1 USA dollari (õige vastus on 500 miljoni ja 1 miljardi vahel).

Lisateave

Eurobaromeetri eriuuringu, sealhulgas kõikide ELi liikmesriikide kohta käivad teabelehed leiab aadressilt:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405

Euroopa Komisjoni arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_et.htm

Euroopa arengupäevade veebisait:

http://eudevdays.eu/

SPEECH/13/980: A vision for the post-2015 Agenda

Kontaktisikud:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar