Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 november 2013

Onlinehot: undersökning visar på it-brottslighetens effekter

Internetanvändarna i EU är mycket kritiska till it-säkerheten enligt en Eurobarometerundersökning som offentliggörs idag. 76 % är överens om att risken för att råka ut för ett internetrelaterat brott har ökat under det senaste året, vilket är mer än vid en liknande studie från 2012. 12 % av internetanvändarna har redan råkat ut för dataintrång i något av sina sociala medier eller e-postkonton.

Trots att 70 % av internetanvändarna i EU känner sig säkra när de använder Internet för att handla eller göra bankärenden på nätet, är det endast omkring 50 % av dem som faktiskt väljer att göra det. Denna stora klyfta visar på den negativa inverkan som it-brottsligheten har på den digitala inre marknaden: de två främsta orosmolnen utgörs av sådan it-verksamhet som avser intrång i personuppgifter (nämns av 37 %) och säkerheten vid onlinebetalningar (35 %).

– Denna undersökning visar de destruktiva konsekvenser som it-brottsligheten får för internetanvändningen –alltför många människor väljer att inte utnyttja alla de möjligheter som internet erbjuder. Detta hämmar både vår digitala ekonomi och våra liv på nätet. Vi behöver stärka det europeiska samarbetet genom att utgå från det arbete som görs vid Europeiska it-brottscentrumet, säger Cecilia Malmström med ansvar för inrikes frågor.

Det är uppmuntrande att allt fler EU-medborgare anser sig vara välinformerade om riskerna för internetbrottslighet jämfört med 2012 (44 % jämfört med 38 %). Det förefaller dock som om de inte alltid drar alla nödvändiga slutsatser av denna information. Exempelvis har mindre än hälften av internetanvändarna ändrat något av sina lösenord under det gångna året (48 % — vilket är något bättre än 45 % år 2012).

Eurobarometerundersökningen omfattar drygt 27 000 människor i alla medlemsstater och visar även på följande:

87 % av de tillfrågade undviker att lämna personuppgifter på nätet (vilket innebär en liten minskning från 89 % 2012).

En majoritet anser fortfarande att de inte är välinformerade om riskerna för IT-brottslighet (52 %, jämfört med 59 % år 2012).

7 % har utsatts för kreditkorts- eller bankbedrägerier på internet.

Det har skett en markant ökning i antalet internetanvändare via smarttelefoner (35 % jämfört med 24 % i fjol) eller surfplattor (14 % jämfört med 6 %).

Bakgrund

EU-kommission arbetar för attstärka EU:s övergripande angreppssätt för att komma åt it-brottsligheten och bidra till en ökad it-säkerhet för medborgarna.

Europeiska it-brottscentrumet (EC3) som påbörjade sitt arbete i januari arbetar för en gemensam EU-strategi för att komma åt it-brottsligheten(IP/13/13). Samarbete med och stöd till brottsbekämpande organ från medlemsstaterna och i resten av världen är en viktig prioritering för it-brottscentrumet

I februari har kommissionen, tillsammans med Europeiska utrikestjänsten, antagit EU:s strategi för cybersäkerhet (IP/13/94 ochMEMO/13/71). Prioriteringarna på detta område inbegriper bland annat att hjälpa medlemsstaterna att identifiera och åtgärda sina brister i kapaciteten att bekämpa it-brottslighet, samt främja samarbete mellan EC 3, medlemsstaterna och andra aktörer.

I augusti antog EU dessutom nya regler för att öka Europas försvar mot IT-attacker som omfattar kriminalisering av ”botnät”, dvs. nät av infekterade datorer vars processkraft kan tas i anspråk för it-attacker, och andra verktyg som används av it-brottslingar (MEMO/13/661). Det innehåller också nya försvårande omständigheter och strängare straffrättsliga påföljder, för att effektivt förhindra angrepp mot informationssystem. Genom direktivet förbättras det gränsöverskridande samarbete mellan polisen och rättsväsendet i EU:s medlemsstater..

Eurobarometerundersökningen gjordes mellan maj och juni i år.

Länkar

2013 Eurobarometer on cyber-security

2012 års undersökning

Cecilia Malmströms webplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

GD rättsliga och inrikes frågor: webbplats

Följ GD rättsliga och inrikes frågor på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar