Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 20 d.

Valstybės pagalba. Komisija leido skirti 448 mln. EUR pagalbą suskystintų gamtinių dujų terminalo statybai Lietuvoje

Komisija nustatė, kad pagalba suskystintų gamtinių dujų terminalo statybai ir eksploatavimui, Klaipėdos jūrų uoste (projektą vykdo AB „Klaipėdos nafta“), atitinka ES valstybės pagalbos skyrimo taisykles. Projektu siekiama padidinti dujų tiekimo Lietuvoje saugumą įtraukiant naujų tiekimo šaltinių. Komisija padarė išvadą, kad pagalba padės įgyvendinti ES energetikos tikslus pernelyg neiškreipdama konkurencijos, nes pastačius naująjį SGD terminalą Lietuva galės integruotis į ES dujų rinką ir bus skatinama Lietuvos dujų rinkų konkurencija.

„Šia pagalba bus sumažinta Lietuvos priklausomybė nuo vienintelio dujų tiekimo šaltinio ir padidintas dujų tiekimo saugumas, – pabrėžė Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už konkurencijos politiką atsakingas Komisijos narys Joaquínas Almunia. – Pastačius naują terminalą atsiras naujų tiekimo šaltinių, todėl padidės dujų tiekėjų konkurencija, o tai bus naudinga vartotojams.

2013 m. Lietuva pranešė apie planus remti Klaipėdos SGD terminalo statybą skiriant valstybės garantijas paskoloms, kurių reikia pradinėms investicinėms terminalo statybos išlaidoms padengti. Be to, operatorius gaus vadinamąjį SGD priedą, t. y. mokestį, kurį turės mokėti visi perdavimo sistemos naudotojai. Lietuvos perdavimo sistemos operatorius jį surinks ir Lietuvos energetikos reguliavimo institucijai leidus išmokės terminalo operatoriui, kad šis padengtų investicines išlaidas ir visu terminalo eksploatavimo laikotarpiu patirtas priežiūros išlaidas.

Operatorius privalės trečiosioms šalims teikti dujinimo paslaugas, taikydamas reguliuojamus tarifus ir nediskriminacines sąlygas.

Įvairių valstybės paramos SGD terminalo statybai elementų dabartinė vertė yra maždaug 448 mln. EUR .

Komisijos atliktas tyrimas parodė, jog investicijos į SGD padės užtikrinti dujų tiekimo saugumą ir pagalba yra būtina bei proporcinga šioms investicijoms realizuoti. Be to, terminalu nediskriminacinėmis sąlygomis galės naudotis trečiosios šalys, užtikrinant, kad konkurencija nebūtų pernelyg iškreipta.

Terminalo priežiūros išlaidoms padengti kasmet vidutiniškai reikės 17 mln. EUR.

Komisija nustatė, kad šių išlaidų padengimas atitinka ES nuostatas dėl visuotinės ekonominės svarbos paslaugų (žr. IP/11/1571 ir MEMO/11/929). Siekiant užtikrinti, kad terminalo operatoriaus išlaidos, patirtos teikiant jam pavestas viešąsias paslaugas, nebūtų kompensuojamos daugiau, nei reikėtų, bus taikomi objektyvūs kompensuotinų išlaidų kriterijai, projekto vykdymą stebės Lietuvos energetikos reguliavimo institucija ir bus reguliuojama investicijų grąža.

Pagrindiniai faktai

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies c punktu valstybėms narėms leidžiama skirti pagalbą tam tikrų rūšių ekonominės veiklos plėtrai.

Atsižvelgiant į dabartinį dujotiekių išdėstymą, Lietuva, kaip ir kitos Baltijos valstybės, yra izoliuota nuo Europos dujų perdavimo tinklų ir visiškai priklauso nuo „Gazprom“, kuris yra vienintelis dujų tiekimo šaltinis. Gamtinių dujų kainos Lietuvoje yra vienos didžiausių Europoje. SGD terminalas bus galimybė Lietuvai užtikrinti saugų dujų tiekimą trumpuoju laikotarpiu. Jau nuo 2014 m. gruodžio mėn. bus galima užtikrinti, kad sutrikus šiuo metu vienintelės didžiausios dujų tiekimo infrastruktūros veiklai terminalo infrastruktūra galėtų patenkinti gamtinių dujų poreikį. Nors ilgajam laikotarpiui yra numatyta kitų projektų, skirtų dujų tiekimo saugumui Baltijos valstybėse užtikrinti (Lenkiją ir Lietuvą jungiantis dujotiekis arba Baltijos regiono SGD terminalas), artimiausius kelerius metus jie dar nebus įgyvendinti. Siekdama šiuos projektus užbaigti Lietuva toliau bendradarbiaus su kitomis valstybėmis narėmis.

Neįslaptintos sprendimo versijos Nr. SA.36740 bus paskelbtos valstybes pagalbos registre Konkurencijos GD svetainėje, kai tik bus išspręsti visi informacijos konfidencialumo klausimai. Naujausi Komisijos svetainėje ir Oficialiajame leidinyje paskelbti valstybės pagalbos sprendimai yra nurodyti valstybės pagalbos elektroniniame savaitraštyje State Aid Weekly e-News.

Asmenys ryšiams:

Antoine Colombani, tel. +32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine

Maria Madrid Pina, tel. +32 2 295 45 30


Side Bar