Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 november 2013

Staatssteun: Commissie keurt investeringssteun voor de aanschaf van elektrische voertuigen in Amsterdam goed

De Europese Commissie is tot de bevinding gekomen dat de overheidsfinanciering ten bedrage van 8,61 miljoen EUR die Nederland voornemens is te verlenen voor een regeling inzake groen vervoer ter ondersteuning van het gebruik van elektrische voertuigen in de gemeente Amsterdam, in overeenstemming is met de EU-regels inzake staatssteun. De regeling zal bijdragen tot de verwezenlijking van de EU-doelstellingen door het aantal conventionele voertuigen dat CO2 uitstoot, te verminderen en de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren zonder dat de mededinging op de interne markt buitensporig wordt verstoord.

Steun in het kader van de Amsterdamse regeling voor groen vervoer wordt verleend aan kopers of lessees van elektrische voertuigen en zal de extra uitgaven dekken in verband met de aankoop van een elektrisch voertuig (personenauto, licht bedrijfsvoertuig of vrachtauto) in plaats van een conventioneel benzine- of dieselvoertuig. De regeling loopt tot en met 31 december 2015. Alle entiteiten waarvan de voertuigen worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam, kunnen steun in het kader van de regeling aanvragen.

De regeling leidt niet tot discriminatie tussen autofabrikanten, aangezien de aanvragen worden beoordeeld onafhankelijk van het merk of het automodel. Bovendien stelt de gemeente Amsterdam jaarlijks een afzonderlijk subsidieplafond per voertuigcategorie vast. Wanneer het plafond in een bepaalde categorie is bereikt, wordt de steun voor de aankoop van voertuigen in die categorie voor het betrokken jaar stopgezet om te voorkomen dat de subsidies hoofdzakelijk bepaalde voertuigtypen ten goede komen. Naast het feit dat het budget, de duur en de geografische reikwijdte van de regeling beperkt zijn, zouden de eventuele indirecte voordelen voor de fabrikanten of verdelers van elektrische auto’s dan ook slechts beperkte mededingingsverstoringen veroorzaken.

De vermindering van de CO2-uitstoot van auto’s is een van de doelstellingen van het milieubeleid van de EU. Aangezien de regeling het gebruik van elektrische auto’s bevordert, draagt zij duidelijk bij tot deze doelstelling.

De Commissie heeft derhalve geconcludeerd dat de regeling in overeenstemming is met de EU-richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming.

In het kader van de regeling wordt ook nog eens 500 000 EUR uitgetrokken voor de aanleg van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de gemeente Amsterdam. Eigenaars van elektrische auto's en andere aanvragers (doorgaans supermarkten, warenhuizen, fastfoodrestaurants, bioscopen enz.) kunnen subsidies ontvangen voor de aanleg van oplaadpunten in het kader van hun bedrijfsactiviteiten. De steunbegunstigden mogen de eigenaars van voertuigen geen kosten aanrekenen voor het gebruik van het oplaadpunt en de maximale steun per begunstigde bedraagt 65 000 EUR. De Commissie heeft derhalve geconcludeerd dat dit onderdeel van de regeling geen staatssteun in de zin van de EU-regels vormt omdat de reikwijdte te beperkt is om van invloed te zijn op de handelsstromen op de interne markt van de EU.

Achtergrond

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer SA.34719. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.

Contactpersonen:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar