Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. november 2013

Statsstøtte: Kommissionen godkender dansk støtteordning til skriftlige medier

Europa-Kommissionen har fastslået, at en dansk støtteordning for produktion og innovation af skriftlige medier er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Kommissionen har konkluderet, at ordningen, i tråd med EU's målsætninger, vil støtte mediepluralisme og formidling af samfundspolitiske nyheder af høj kvalitet til danske borgere – uden at medføre urimelige konkurrencefordrejninger på det indre marked.

EU-kommissær, Joaquin Almunia, siger: "Mediepluralisme og nyhedsindhold af høj kvalitet er afgørende for et demokratisk samfund. Den danske ordning er et perfekt eksempel på, hvordan disse grundlæggende værdier kan beskyttes på en måde, der tilgodeser det stigende behov for digital adgang til information".

Støtteordningen til den danske presse løber fra 2014 til 2019 med en revision efter tre år, og dens årlige budget ligger på 363,6 millioner kroner. Formålet med den økonomiske hjælp er at støtte skabelsen af indhold, mens valg af distributionskanal overlades til medierne. Støttebeløbet må ikke overstige 35 % af et medies redaktionelle omkostninger, og det enkelte medie kan maksimalt få tildelt 17,5 millioner kroner.

Borgernes medieforbrugeradfærd har ændret sig radikalt de sidste 20 år. Internettet bliver i stigende grad brugt som en gratis nyhedskanal, mens det traditionelle indkomstgrundlag for de trykte aviser, nemlig annoncerne, falder stødt. Den danske ordning tager højde for denne tendens ved at støtte produktionen af nyhedsindhold, uanset om mediet er trykt eller internetbaseret.

Det er Kommissionens opfattelse, at det nye tiltag har et formål af fælles EU-interesse, nemlig mediepluralisme og -frihed. Kommissionen har endvidere konstateret, at støtten er begrænset til det minimum, der er nødvendigt, for at dette mål kan nås, eftersom omfanget af foranstaltningen er begrænset til et årligt budget på ca. 363,6 millioner kroner, og støttebeløbene er relativt lave. Endvidere skal sikkerhedsforanstaltninger mindske konkurrenceforvridningen for især at skabe lige vilkår mellem forskellige teknologiske platforme og kanalisere støtte til bestemte kategorier af medier – f.eks. mindre landsdækkende trykte aviser eller uafhængige internetbaserede medier – som er særligt vigtige for at bevare mediepluralismen og den demokratiske debat. Der er tilmed blevet arrangeret en innovationspulje, som skal støtte iværksættelsen af nye uafhængige nyhedsmedier og udviklingen af de eksisterende medier. En overgangsordning skal støtte en række nyhedsmedier, der i særlig grad er blevet påvirket af ændringen fra distributionsstøtte til produktionsstøtte.

Kommissionen har derfor konkluderet, at foranstaltningen er i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der tillader, at der ydes støtte til udvikling af bestemte økonomiske aktiviteter på den betingelse, at det ikke påvirker samhandelsvilkårene i urimelig grad.

Baggrund:

Den ikke-fortrolige version af denne afgørelse vil kunne findes under sagsnummer SA.36366 i StatsstøtteregistretKonkurrencegeneraldirektoratets hjemmeside, når alle fortrolighedsspørgsmål er blevet afklaret. En oversigt over de seneste statsstøtteafgørelser, der er offentliggjort på nettet og i EU-Tidende, kan findes under rubrikken State Aid Weekly e-News.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar