Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 november 2013

Staatssteun: Commissie keurt Belgische steunregeling voor voetbalstadions goed

De Europese Commissie heeft overeenkomstig de Europese staatssteunregels een steunregeling voor de bouw of renovatie van voetbalstadions in de Belgische regio's Vlaanderen en Brussel goedgekeurd. De stadions zullen door voetbalclubs van de eerste en tweede liga worden gebruikt. De Commissie concludeerde dat de regeling overeenkomstig EU-doelstellingen sport meer toegankelijk zal maken voor burgers, zonder dat de concurrentie in de interne markt hierdoor wordt vervalst.

De regeling heeft tot doel de kwaliteit van de stadions te verbeteren door ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de UEFA-criteria voor Europese voetbalwedstrijden. Tegelijkertijd wordt de maatschappelijke rol van het voetbal hoog op de agenda van professionele voetbalclubs geplaatst.

De regeling loopt van 2014 tot 2017 en beschikt over een totale begroting van 8 miljoen EUR. Projecten die in aanmerking komen, krijgen een eenmalige subsidie van 10% van het investeringsbedrag, met een maximum per geselecteerd project van 2,5 miljoen EUR voor nieuwbouw en 750 000 EUR voor renovatieprojecten. Projecten worden geselecteerd door een open selectieprocedure. Om voor financiering in deze regeling in aanmerking te komen moeten aanvragers niet alleen aantonen dat het nieuwe of gerenoveerde stadion aan de UEFA-criteria voldoet, maar ook dat hiermee ruimere maatschappelijke doeleinden worden nagestreefd. Het stadion moet met name voordelen opleveren voor de ruimere omgeving en beschikbaar worden gesteld voor gebruik door bredere doelgroepen. Het kan gaan om initiatieven voor fitness en gezondheid, educatieve projecten, integratieprojecten of organisatie van andere sportieve of culturele evenementen.

De regeling is gebonden aan een aantal voorwaarden om concurrentievervalsing te beperken. Voetbalclubs en andere professionele gebruikers van het stadion zullen voor het gebruik van de gesubsidieerde infrastructuur passende prijzen moeten betalen op basis van een benchmark. Daarnaast kan alleen steun worden verleend indien vaststaat dat er daadwerkelijk behoefte is aan de bouw of de renovatie van een stadion, rekening houdende met de geografische spreiding van de stadions. Bovendien moet elk voetbalstadion dat staatssteun volgens deze regeling ontvangt, multifunctioneel zijn en passen in ruimere maatschappelijke doelstellingen. Ten slotte worden robuuste toezicht- en controlemechanismen opgezet die ervoor moeten zorgen dat de regeling naar behoren functioneert.

De Commissie is dus tot de conclusie gekomen dat de maatregel in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels.

Achtergrond

Artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) staat toe dat lidstaten steun kunnen verlenen voor de ontwikkeling van bepaalde economische activiteiten op voorwaarde dat deze steun het handelsverkeer niet ongunstig beïnvloedt.

De sportsector heeft een enorm potentieel om de Europese burgers samen te brengen en richt zich hierbij tot iedereen ongeacht leeftijd of sociale herkomst1. Sport heeft een educatieve rol alsook een sociale, culturele en gezondheidsbevorderende dimensie. De verklaring van Amsterdam over sport en artikel 165 van het VWEU erkennen het maatschappelijke belang van sport: "De Unie draagt bij tot de bevordering van de Europese inzet op sportgebied, rekening houdend met haar specifieke kenmerken, haar op vrijwilligerswerk berustende structuren en haar sociale en educatieve functie."

Overheidssteun voor sportinfrastructuur die door professionele clubs wordt gebruikt, moet de Europese staatssteunregels volgen. Dit is de tweede steunregeling voor sportinfrastructuur die door de Commissie is goedgekeurd in overeenstemming met de staatssteunregels. In november 2011 had de Commissie een Hongaarse regeling goedgekeurd (zie IP/11/1322).

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit wordt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer SA.37109. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Register.

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)

1 :

Zie ook het werkdocument van de diensten van de Commissie over de EU en sport: Achtergrond en context – begeleidend document bij het Witboek sport (COM (2007) 391 final).


Side Bar