Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 februari 2013

Säkrare produkter och lika spelregler på den inre marknaden

EU-kommissionen föreslår i dag nya regler för säkrare konsumentprodukter på den inre marknaden och skärpta kontroller av produkter som inte är livsmedel, särskilt importerade produkter från länder utanför EU. Detta ska bidra till ett starkare konsumentskydd och lika spelregler för företagen. Osäkra produkter ska inte kunna komma ut till konsumenterna eller andra användare, och om osäkra produkter blir lättare att identifiera och spåra blir det enklare att snabbt få bort dem från marknaden. Om Europaparlamentet och rådet antar de nya reglerna blir det medlemsländernas marknadskontrollmyndigheter som ska genomföra dem. Samarbetet mellan myndigheterna stärks och de kommer att få nya verktyg för att utföra kontrollerna.

De två lagförslagen kompletteras med en plan för marknadskontroll med 20 åtgärder som ska vidtas fram till 2015 för att stärka marknadskontrollen enligt de nuvarande reglerna tills de nya reglerna träder i kraft.

– Om vi vill ta vara på den inre marknadens ekonomiska fördelar behöver vi stränga regler om produktsäkerhet som också tillämpas effektivt och samordnat i hela EU. Bättre samordning av kontrollerna, särskilt vid EU:s yttre gränser, motverkar också orättvis konkurrens från oseriösa eller direkt kriminella aktörer, säger näringskommissionär Antonio Tajani.

– Konsumenterna förväntar sig att produkterna på den europeiska marknaden är säkra. Företagen förväntar sig att verka under rättvisa villkor. Myndigheterna behöver rätt verktyg för att fungera effektivt och verkningsfullt. Det paket som kommissionen lägger fram i dag ska möta dessa förväntningar. Vi är övertygade om att konsumenter, företag och myndigheter kommer att gynnas av tydliga, konsekventa regler på den inre marknaden, effektivare marknadskontroll och förbättrad spårbarhet för produkterna, säger konsumentkommissionär Tonio Borg.

Produktsäkerhet och marknadskontroll

För närvarande är EU:s regler om marknadskontroll och produktsäkerhet splittrade över många olika rättsakter, vilket skapar luckor och överlappningar. De förslag som kommissionen lägger fram i dag ska göra reglerna om identifiering och spårbarhet för konsumentprodukter enhetligare, och dessutom ska myndigheternas kontroller av produktsäkerhet samordnas i hela EU.

De viktigaste nyheterna i paketet:

  1. De ekonomiska aktörernas skyldigheter blir mer enhetliga för alla konsumentprodukter och ansvarsfördelningen mellan tillverkare, importörer och distributörer blir tydligare.

  2. Bättre metoder för att genomdriva säkerhetskrav och andra krav på produkterna och motverka farliga produkter på alla områden genom enhetliga regler för marknadskontroll.

  3. Konsumentprodukternas spårbarhet genom hela leveranskedjan blir bättre, så att säkerhetsproblem kan lösas snabbt och effektivt (t.ex. genom återkallelser). Därför ska tillverkare och importörer se till att produkten är märkt med ursprungsland på förpackningen, bruksanvisningen e.d. Produkter som är tillverkade i EU ska vara märkta med EU eller det enskilda EU-landet. Ursprungsmärkningen kompletterar de grundläggande kraven på att tillverkarens namn och adress ska anges för spårbarhetens skull. De här uppgifterna kan göra det lättare för myndigheterna att spåra produkten till fabriken och göra det möjligt att ta kontakt med myndigheterna i ursprungslandet inom ramen för bilateralt eller multilateralt produktsäkerhetssamarbete och så att åtgärder kan vidtas.

  4. Det ska bli mer samarbete kring marknadskontrollerna i EU.

  5. Enklare rutiner för underrättelser om farliga produkter och samverkan mellan det befintliga systemet Rapex och det nya informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll (ICSMS).

Vem får det bättre och hur?

  1. Konsumenterna – Säkra produkter i hela EU och ännu starkare konsumentskydd. Det medför att konsumenternas förtroende för den inre marknaden ökar.

  2. Företag – Enhetligare regler för alla produkter. Det medför lägre kostnader för företagen, särskilt småföretagen, och dessutom leder bättre samordnade kontroller till att orättvis konkurrens från oseriösa eller ohederliga aktörer undanröjs.

Förslagen kommer nu att beredas av Europaparlamentet och rådet. Lagstiftningen kan komma att träda i kraft under 2015.

Bakgrund

EU:s inre marknad för varor gör att du kan köpa och sälja produkter i de 27 EU-länderna och de tre EES-länderna, som har en total befolkning på över 490 miljoner. EU:s regler om produktsäkerhet och de nationella myndigheternas kontroller är grunden för en säker inre marknad.

Direktiv 87/357/EEG om livsmedelsimitationer och direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet är tänkta att ersättas med en ny förordning om konsumentprodukters säkerhet. Reglerna om marknadskontroll, som för närvarande är utspridda över en rad rättsakter, ska samlas i en rättsakt som gäller för alla produkter utom livsmedel.

MEMO/13/93

Paketet finns på webbplatserna för GD Hälsa och konsumentfrågor och GD Näringsliv.

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Carlo Corraza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar