Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 13. februára 2013

Bezpečnejšie výrobky a rovnaké podmienky na vnútornom trhu

Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá na zlepšenie bezpečnosti spotrebného tovaru, ktorý je v obehu na jednotnom trhu, ako aj na posilnenie dohľadu nad trhom so všetkými nepotravinárskymi výrobkami vrátane tých, ktoré sa dovážajú z tretích krajín. Tieto opatrenia prispejú na jednej strane k posilneniu ochrany spotrebiteľa, na druhej strane k vytvoreniu rovnakých podmienok pre podniky. Zlepšenie identifikácie a vysledovateľnosti nebezpečných výrobkov má kľúčový význam pre ich rýchle odstránenie z trhu i preto, aby sa nedostávali k spotrebiteľom ani k iným používateľom. Po schválení Európskym parlamentom a Radou budú nové pravidlá uplatňovať vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, ktoré budú čerpať výhody z posilnenej spolupráce a účinnejších nástrojov na vykonávanie kontrol.

Dva legislatívne návrhy sú doplnené o viacročný plán trhového dohľadu stanovujúci 20 konkrétnych opatrení, ktoré sa majú realizovať v období od súčasnosti do roku 2015 s cieľom zlepšiť dohľad nad trhom na základe súčasného regulačného rámca, kým nezačnú platiť nové pravidlá.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani v tejto súvislosti uviedol: „Ak chceme v plnej miere využiť hospodársky prospech, ktorý so sebou prináša jednotný trh, potrebujeme súbor veľmi kvalitných pravidiel týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov opierajúci sa o účinný, dobre koordinovaný systém ich uplatňovania v celej Únii. Lepšia koordinácia kontrol bezpečnosti výrobkov, najmä na vonkajších hraniciach EÚ, zabráni nekalej hospodárskej súťaži zo strany nečestných obchodníkov, či dokonca takých, ktorí používajú nezákonné praktiky.“ Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, dodal: „Spotrebitelia očakávajú, že výrobky na európskom trhu budú bezpečné. Podniky očakávajú, že budú pôsobiť za spravodlivých obchodných podmienok. Orgány potrebujú správne nástroje, aby mohli konať efektívnym a účinným spôsobom. Súbor návrhov, ktoré Komisia dnes prijala, si kladie za cieľ naplniť tieto očakávania. Sme presvedčení, že jasné a konzistentné pravidlá v rámci jednotného trhu, účinnejší dohľad nad trhom a zlepšenie vysledovateľnosti výrobkov budú na úžitok spotrebiteľom, podnikom aj vnútroštátnym orgánom.“

Zlepšenie bezpečnosti výrobkov a dohľadu nad trhom

V súčasnosti sú pravidlá Únie týkajúce sa dohľadu nad trhom a bezpečnosti spotrebného tovaru rozdrobené a rozptýlené v rôznych právnych predpisoch, čo vedie k situácii, že pravidlá majú medzery alebo sa prelínajú. Legislatívne návrhy, ktoré Komisia dnes prijala, umožnia lepšie zosúladenie pravidiel upravujúcich identifikáciu a vysledovateľnosť spotrebného tovaru a zlepšia koordináciu spôsobov, akými orgány kontrolujú výrobky a presadzujú predpisy týkajúce sa bezpečnosti výrobkov v celej Európskej únii.

Kľúčové zmeny, ktoré prináša prijatý balík opatrení:

  1. zosúladenie všeobecných povinností hospodárskych subjektov, aby sa zaistila bezpečnosť spotrebného tovaru, s jasnejšie vymedzenými oblasťami zodpovednosti pre výrobcov, dovozcov a distribútorov,

  2. účinnejšie nástroje na presadzovanie bezpečnosti a ďalších požiadaviek týkajúcich sa výrobkov a prijatie opatrení proti nebezpečným a nevyhovujúcim výrobkom vo všetkých odvetviach prostredníctvom jediného súboru súdržných pravidiel dohľadu nad trhom,

  3. zlepšenie vysledovateľnosti spotrebného tovaru v rámci celého dodávateľského reťazca, ktoré umožní rýchlu a účinnú reakciu na problémy bezpečnosti (napr. stiahnutie z používania). Na tento účel musia výrobcovia a dovozcovia zabezpečiť, aby výrobky mali označenie krajiny pôvodu výrobku alebo, ak to rozmer či charakter výrobku neumožňujú, aby označenie bolo uvedené na obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku. V prípade výrobkov vyrábaných v Únii sa označenie musí vzťahovať na Úniu alebo na konkrétny členský štát. Označenie pôvodu dopĺňa základné požiadavky vysledovateľnosti týkajúce sa názvu a adresy výrobcu. Takéto informácie môžu uľahčiť úlohu orgánov dohľadu nad trhom pri pátraní po skutočnom mieste výroby výrobku a umožnia kontaktovať orgány krajiny pôvodu v rámci bilaterálnej alebo multilaterálnej spolupráce v oblasti bezpečnosti spotrebného tovaru s cieľom prijať vhodné následné opatrenia,

  4. vytvorenie systému dohľadu nad trhom v celej EÚ s intenzívnejšou spoluprácou,

  5. zjednodušené postupy oznamovania nebezpečných výrobkov a využitie synergie medzi existujúcim systémom na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) a systémom výmeny informácií o dohľade nad trhom (ICSMS).

Kto bude mať z návrhu prospech a akým spôsobom?

  1. Spotrebitelia – bezpečné a vyhovujúce výrobky v celej EÚ s ešte vyššou úrovňou ochrany. Znamená to väčšiu dôveru spotrebiteľov vo vnútorný trh.

  2. Výrobcovia/podniky – súdržnejšie pravidlá v rámci všetkých odvetví výrobkov. Pre podniky, predovšetkým pre malé a stredné podniky to znamená nižšie náklady na dosiahnutie súladu s predpismi. Lepšia koordinácia kontrol bezpečnosti výrobkov okrem toho znamená odstránenie nekalej hospodárskej súťaže zo strany nečestných obchodníkov, ako aj takých, ktorí používajú nezákonné praktiky.

O návrhoch sa bude teraz rokovať v Európskom parlamente a Rade. Predpokladá sa, že nové právne predpisy vstúpia do platnosti v roku 2015.

Súvislosti

V rámci jednotného trhu EÚ je umožnený voľný pohyb tovaru a spotrebitelia i podniky môžu kupovať a predávať výrobky v 27 členských štátoch EÚ a 3 krajinách EZVO/Európskeho hospodárskeho priestoru s celkovým počtom obyvateľov viac ako 490 miliónov. Predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti výrobkov, ktoré sa opierajú o dohľad vnútroštátnych orgánov nad trhom, sú základom pre bezpečný jednotný trh.

Smernica 87/357/EHS o imitáciách potravín a smernica 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa nahradí novým aktuálnejším nariadením o bezpečnosti spotrebného tovaru. Pravidlá upravujúce dohľad nad trhom, ktoré sú rozptýlené vo viacerých právnych predpisoch, sa zlúčia do jedného právneho nástroja platného pre všetky (nepotravinárske) výrobky.

MEMO/13/93

Informácie o súbore opatrení možno nájsť na internetových stránkach GR pre zdravie a spotrebiteľov a GR pre podnikanie a priemysel.

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 7166)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 7624)

Carlo Corraza (+32 2 295 1752)

Sara Tironi (+32 2 299 0403)


Side Bar