Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 13 februari 2013

Veiligere producten en gelijke concurrentievoorwaarden op de interne markt

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe regels voorgesteld om de veiligheid van consumentenproducten op de eengemaakte markt te verbeteren en het markttoezicht inzake alle niet-voedingsproducten op te voeren, ook voor uit derde landen geïmporteerde producten. Dit zal bijdragen tot een betere bescherming voor de consumenten en het creëren van gelijke concurrentievoorwaarden voor bedrijven. Onveilige producten mogen niet bij de consumenten of andere gebruikers belanden en een betere identificatie en traceerbaarheid ervan zal er in belangrijke mate toe bijdragen dat dergelijke producten snel van de markt kunnen worden gehaald. Na goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad zullen de nationale markttoezichtautoriteiten in de lidstaten toezien op de naleving van de nieuwe regels, waarbij zij gebaat zullen zijn bij een versterkte samenwerking en verbeterde controle-instrumenten.

De twee wetgevingsvoorstellen worden aangevuld met een meerjarenplan voor markttoezicht. Daarin worden 20 concrete acties uiteengezet om tussen nu en 2015 uit te voeren met het oog op een verbeterd markttoezicht binnen het bestaande regelgevingskader en totdat de nieuwe regels van kracht worden.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, zei hierover het volgende: "Als we ten volle op economisch gebied de vruchten willen plukken van de eengemaakte markt, dan hebben we behoefte aan een pakket hoogwaardige regels inzake de veiligheid van producten en aan een doeltreffend, goed gecoördineerd implementatiesysteem op EU-niveau ter ondersteuning ervan. Een betere coördinatie van de controle op productveiligheid, vooral aan de buitengrenzen van de EU, zal oneerlijke concurrentie door malafide of criminele marktdeelnemers tegengaan." Tonio Borg, Europees commissaris voor Gezondheid en Consumentenbeleid, voegde daaraan toe: "Consumenten verwachten dat de producten op de Europese markt veilig zijn. Bedrijven verwachten te kunnen werken onder eerlijke handelsvoorwaarden. Overheden hebben de juiste instrumenten nodig voor een efficiënte en doelgerichte aanpak. Het vandaag door de Commissie aangenomen pakket voorstellen is erop gericht om aan die verwachtingen te voldoen. Wij zijn ervan overtuigd dat de consumenten, het bedrijfsleven en de nationale overheden in hoge mate gebaat zullen zijn bij duidelijke en consistente regels op de eengemaakte markt, een effectiever markttoezicht en verbeterde traceerbaarheid van producten."

Verbeterde productveiligheid en beter markttoezicht

Momenteel zijn de regels van de Unie inzake markttoezicht en de veiligheid van consumentenproducten gefragmenteerd en verspreid over verschillende wetteksten, waardoor hiaten en overlappingen zijn ontstaan. De vandaag door de Commissie aangenomen wetgevingsvoorstellen maken een grotere samenhang mogelijk van de regels die de identificatie en traceerbaarheid van consumentenproducten reglementeren alsook een betere coördinatie van de wijze waarop de autoriteiten producten controleren en de productveiligheidregels in de hele Europese Unie handhaven.

De belangrijkste veranderingen in het vandaag aangenomen pakket zijn:

  1. onderlinge afstemming van de algemene verplichtingen van marktdeelnemers om de veiligheid van alle consumentenproducten te garanderen met duidelijker verantwoordelijkheden voor fabrikanten, importeurs en distributeurs;

  2. doeltreffender middelen om de veiligheidsvoorschriften en andere productgerelateerde vereisten te handhaven en om maatregelen te nemen tegen gevaarlijke en niet aan de voorschriften beantwoordende producten in alle sectoren door middel van één reeks coherente voorschriften voor markttoezicht;

  3. verbeterde traceerbaarheid van consumentenproducten in de hele toeleveringsketen om zo een snelle en doeltreffende reactie op veiligheidsproblemen mogelijk te maken (bv. terugroepingen). Om dat mogelijk te maken moeten fabrikanten en importeurs ervoor zorgen dat op de producten het land van herkomst wordt vermeld. Als dat niet mogelijk is door de omvang of de aard van het product, dan moet de vermelding voorkomen op de verpakking of in een begeleidend document. Voor in de Unie vervaardigde producten moet de vermelding verwijzen naar de Unie of naar een specifieke lidstaat. De vermelding van de herkomst vormt een aanvulling op de basisvereisten voor traceerbaarheid met betrekking tot de naam en het adres van de fabrikant. Dergelijke informatie vergemakkelijkt de taak van markttoezichtautoriteiten om de eigenlijke plaats waar het product is gefabriceerd te achterhalen en maakt het mogelijk om contact op te nemen met de autoriteiten van de landen van herkomst in het kader van bilaterale of multilaterale samenwerking inzake de veiligheid van consumentenproducten voor gepaste follow-upmaatregelen.

  4. totstandbrenging van een meer coöperatief systeem van markttoezicht in de hele EU;

  5. gestroomlijnde procedures voor de kennisgeving van gevaarlijke producten, en synergieën tussen het bestaande systeem voor snelle uitwisseling van informatie (RAPEX) en het informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht (ICSMS).

Wie zal er baat bij hebben en hoe?

  1. Consumenten: veilige en conforme producten in de hele EU met een nog hoger beschermingsniveau. Daardoor groeit het vertrouwen van de consument in de interne markt.

  2. Fabrikanten/bedrijven: meer samenhangende regelgeving in alle productsectoren. Dat leidt tot lagere nalevingskosten voor bedrijven, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf. Bovendien zal een betere coördinatie van productveiligheidscontroles oneerlijke concurrentie door malafide of criminele marktdeelnemers tegengaan.

Het voorstel zal nu worden besproken in het Europees Parlement en de Raad. Er wordt verwacht dat de nieuwe wetgeving van kracht zal worden in 2015.

Achtergrond

Op de eengemaakte markt van de EU kunnen goederen vrij circuleren en kunnen consumenten en bedrijven producten kopen en verkopen in de 27 EU-lidstaten en de 3 EVA-landen / landen van de Europese Economische Ruimte met een totale bevolking van meer dan 490 miljoen mensen. De productveiligheidsregels van de EU en het ondersteunende markttoezicht door de nationale overheden vormen het fundament voor een veilige eengemaakte markt.

Richtlijn 87/357/EEG betreffende imitaties van levensmiddelen en Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid zullen worden vervangen door een nieuwe verordening inzake veiligheid van consumentenproducten die de huidige stand van zaken weerspiegelt. De over verschillende wetteksten verspreide regels die betrekking hebben op het markttoezicht zullen worden samengevoegd in één rechtsinstrument dat van toepassing is op alle (niet-voedings)producten.

MEMO/13/93

Het pakket is te vinden op de websites van DG SANCO en DG ENTR.

Contact:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

Carlo Corraza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar