Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 13. februārī

Drošākas preces un vienlīdzīgi konkurences apstākļi iekšējā tirgū

Eiropas Komisija šodien ierosināja jaunus noteikumus, lai uzlabotu vienotajā tirgū apritē esošu patēriņa preču drošību un pastiprinātu tirgus uzraudzību attiecībā uz visām nepārtikas precēm, tostarp tām, kas ievestas no trešām valstīm. Tas nāks par labu gan patērētāju aizsardzības stiprināšanai, gan vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšanai uzņēmumiem. Bīstamām precēm nav jānonāk pie patērētājiem vai citiem lietotājiem, un uzlabota šādu preču identifikācija un izsekojamība būs galvenais uzlabojums, kas palīdzēs ātri izņemt tās no aprites. Pēc tam, kad jaunos noteikumus būs pieņēmuši Eiropas Parlaments un Padome, tos izpildīs valstu tirgus uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kas gūs labumu no ciešākas sadarbības un uzlabotiem kontroles rīkiem.

Divus tiesību aktu priekšlikumus papildina tirgus uzraudzības daudzgadu plāns, kurā paredzētas 20 konkrētas darbības, kas no šā brīža līdz 2015. gadam jāveic, lai uzlabotu tirgus uzraudzību pašreizējā tiesiskā regulējuma ietvaros, līdz stāsies spēkā jaunie noteikumi.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni sacīja: „Ja vēlamies izmantot visas vienotā tirgus sniegtās ekonomikas priekšrocības, ir vajadzīgs ļoti kvalitatīvu noteikumu kopums, kas aptver preču drošumu, un efektīva, labi koordinēta Savienības mēroga īstenošanas sistēma to izpildīšanai. Preču drošības pārbaužu labāka koordinācija, jo īpaši pie ES ārējām robežām, novērsīs negodīgu vai noziedzīgu tirgotāju radīto negodīgo konkurenci.” Eiropas veselības un patērētāju aizsardzības komisārs Tonio Borgs piebilda: “Patērētāji paļaujas uz to, ka preces Eiropas tirgū ir drošas. Uzņēmēji vēlas darboties godīgu tirdzniecības noteikumu apstākļos. Iestādēm savukārt ir vajadzīgi pareizie rīki, lai darbotos efektīvi un rezultatīvi. Komisijas šodien pieņemto priekšlikumu kopuma mērķis ir izpildīt šīs vēlmes un vajadzības. Mēs esam pārliecināti, ka patērētāji, uzņēmēji un valstu iestādes daudz iegūs no skaidriem un saskaņotiem noteikumiem visā vienotajā tirgū, efektīvākas tirgus uzraudzības un labākas preču izsekojamības.”

Uzlabota preču drošība un tirgus uzraudzība

Pašlaik Savienības noteikumi par tirgus uzraudzību un patēriņa preču drošību ir sadrumstaloti un izkaisīti pa vairākiem atšķirīgiem tiesību aktiem, tādējādi radot nepilnības un pārklāšanos. Tiesību aktu priekšlikumi, ko šodien pieņēma Komisija, ļaus panākt labāku to noteikumu saskaņotību, kuri regulē patēriņa preču identifikāciju un izsekojamību, un labāk saskaņos veidus, kā iestādes pārbauda preces un īsteno preču drošības noteikumus visā Eiropas Savienībā.

Šodien pieņemtie tiesību aktu kopuma priekšlikumi ieviesīs šādas galvenās izmaiņas:

  1. uzņēmēju vispārējo pienākumu saskaņošana un skaidrāk noteikta atbildība ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem, lai nodrošinātu visu patēriņa preču drošību;

  2. efektīvāki rīki drošības un citu ar precēm saistītu noteikumu izpildei un rīcībai pret bīstamām un noteikumiem neatbilstīgām precēm visās nozarēs, ieviešot saskaņotu noteikumu kopumu attiecībā uz tirgus uzraudzību;

  3. uzlabota patēriņa preču izsekojamība visā piegādes ķēdē, kas ļaus ātri un efektīvi reaģēt uz drošības noteikumu pārkāpumiem (piemēram, izņemt preces no aprites). Tamdēļ ražotājiem un importētājiem uz ražojumiem būs jānorāda to izcelsmes valsts vai, ja ražojumu izmērs vai veids to neļauj, tā būs jānorāda uz iepakojuma vai pavaddokumentā, kas pievienots ražojumam. Ja preces izgatavotas Eiropas Savienībā, marķējumā norāda Eiropas Savienību vai konkrētu dalībvalsti. Izcelsmes norāde papildina pamatinformāciju, kas tiek prasīta, lai preci varētu izsekot, — ražotāja nosaukumu un adresi. Šīs ziņas var atvieglot tirgus uzraudzības iestāžu uzdevumu izsekot, kur prece ir faktiski izgatavota, un ļauj sazināties ar izcelsmes valstu varasiestādēm divpusējās vai daudzpusējās sadarbības ietvaros, lai veiktu nepieciešamos papildu pasākumus un panāktu patēriņa preču drošumu;

  4. ciešākas sadarbības izveide tirgus uzraudzībā visā ES;

  5. racionalizētas procedūras ziņošanai par bīstamām precēm un sinerģija starp esošo Ātrās ziņošanas sistēmu (RAPEX) un Informācijas un sakaru sistēmu tirgus uzraudzībai (ICSMS).

Kas un kā gūs labumu?

  1. Patērētāji — drošas un noteikumiem atbilstīgas preces visā ES, nodrošinot vēl augstāku aizsardzības līmeni. Tas nozīmē patērētāju lielāku uzticēšanos iekšējam tirgum.

  2. Ražotāji/uzņēmēji — saskaņotāki noteikumi visās preču nozarēs. Tas nozīmē zemākas atbilstības nodrošināšanas izmaksas uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt labāka preču drošības pārbaužu koordinēšana nozīmē, ka tiks novērsta negodīgu vai krāpniecisku tirgotāju radītā negodīgā konkurence.

Priekšlikumus tagad apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome. Paredzams, ka jaunais tiesiskais regulējums stāsies spēkā 2015. gadā.

Vispārīga informācija

ES vienotajā tirgū preces ir brīvā apritē, un patērētāji un uzņēmēji var pirkt un pārdot preces 27 ES dalībvalstīs un 3 EBTA/Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, kurās kopējais iedzīvotāju skaits pārsniedz 490 miljonus. ES preču drošuma noteikumi un to pamatā esošā tirgus uzraudzība, ko veic valstu iestādes, ir pamatelementi, kas veido drošu vienoto tirgu.

Direktīva 87/357/EEK par pārtiku atdarinošām precēm un Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību ir jāaizstāj ar jaunu, mūsdienīgu patēriņa preču drošības regulu. Noteikumi par tirgus uzraudzību, kas ir izkaisīti pa vairākiem tiesību aktiem, ir jāapvieno vienā tiesību instrumentā, kurš piemērojams visām (nepārtikas) precēm.

MEMO/13/93

Priekšlikumu kopums ir atrodams Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta un Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnēs.

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Carlo Corraza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar