Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 13 d., Briuselis

Saugesni gaminiai ir visiems lygios sąlygos vidaus rinkoje

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kuriomis didinama bendrosios rinkos apyvartoje esančių vartojimo gaminių sauga ir griežtinama visų ne maisto produktų, įskaitant ir importuojamus iš trečiųjų šalių, rinkos priežiūra. Tai padės stiprinti vartotojų apsaugą ir sukurs lygias sąlygas visoms verslo įmonėms. Nesaugūs gaminiai neturėtų pasiekti vartotojų ar kitų naudotojų; pagerinus gaminių identifikaciją ir atsekamumą bus pasiekta esminė permaina, kuri padės juos greitai pašalinti iš rinkos. Naująsias taisykles priėmus Europos Parlamentui ir Tarybai, nacionalinės rinkos priežiūros institucijos prižiūrės, kaip šių taisyklių laikomasi valstybėse narėse, kurioms bus naudingas glaudesnis bendradarbiavimas ir veiksmingesnės kontrolės priemonės.

Šiuos du pasiūlymus dėl teisės aktų papildo daugiametis rinkos priežiūros planas, kuriame numatyta 20 konkrečių veiksmų, skirtų gerinti rinkos priežiūrą jau dabar, galiojant dabartinėms reguliavimo taisyklėms, iki 2015 m., kai pradės galioti naujosios taisyklės.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajanis sakė: „Jei norime gauti iš bendrosios rinkos kuo daugiau ekonominės naudos, turime priimti labai griežtas gaminių saugos taisykles ir užtikrinti jų veikimą veiksminga, tinkamai koordinuojama, visoje Sąjungoje veikiančia įgyvendinimo sistema. Geriau koordinuojant gaminių saugos tikrinimą, ypač prie ES išorės sienų, pavyks pašalinti nesąžiningų ar nusikalstamą veiklą vykdančių rinkos dalyvių kuriamą nesąžiningą konkurenciją.“ Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Tonio Borgas sakė: „Vartotojai tikisi Europos rinkoje rasti saugius gaminius. Verslo įmonės tikisi visiems lygių prekybos sąlygų. Valdžios institucijoms reikia tinkamų efektyvios ir veiksmingos veiklos priemonių. Šiandien Komisijos priimti pasiūlymai atitinka visus šiuos lūkesčius. Mes esame įsitikinę, kad vartotojams, verslo įmonėms ir nacionalinėms valdžios institucijoms bus labai naudingos aiškios ir nuoseklios visoje bendrojoje rinkoje galiojančios taisyklės, veiksmingesnė rinkos priežiūra ir geresnis gaminių atsekamumas.“

Gaminių saugos ir rinkos priežiūros gerinimas

Šiuo metu Sąjungoje galiojančios rinkos priežiūros ir vartotojams skirtų gaminių saugos taisyklės yra padrikos, atskiros jų dalys įtrauktos į kelis teisės aktus; dėl to atsiranda spragų ar dubliavimosi. Komisijos šiandien priimti teisės aktų pasiūlymai užtikrins vartojimo gaminių identifikavimo ir atsekamumo taisyklių nuoseklumą, padės geriau koordinuoti valdžios institucijų atliekamą produktų tikrinimą ir skatins griežčiau laikytis gaminių saugos taisyklių visoje Europos Sąjungoje.

Svarbiausi šiomis taisyklėmis užtikrinami pokyčiai yra šie:

  1. suvienodinami bendrieji ekonominės veiklos reikalavimai visiems rinkos dalyviams, siekiant užtikrinti visų vartojimo gaminių saugą ir aiškiau nustatant gamintojų, importuotojų ir platintojų atsakomybę;

  2. įdiegiamos veiksmingesnės gaminių saugos ir kitų su ja susijusių reikalavimų užtikrinimo priemonės, imamasi veiksmų vieningomis nuosekliomis rinkos priežiūros taisyklėmis šalinti iš rinkos pavojingus ir reikalavimų neatitinkančius visų rinkos sektorių gaminius;

  3. gerinamas vartojimo gaminių atsekamumas visoje tiekimo grandinėje – tai leis greitai ir veiksmingai spręsti kylančias saugos problemas (pvz. gaminių susigrąžinimo). Šiam tikslui gamintojai ir importuotojai turės užtikrinti, kad gaminiai būtų paženklinti gaminio kilmės šalies žyma arba, jei dėl gaminio dydžio ar pobūdžio to padaryti neįmanoma, kad apie tai būtų pateikta informacija ant pakuotės ar prie gaminio pridedamuose dokumentuose. Europos Sąjungoje gamintų gaminių žymoje turi būti nurodoma ES arba konkreti valstybė narė. Kilmės žyma – tai priedas prie pagrindinių atsekamumo reikalavimų nurodyti gamintojo pavadinimą ir adresą. Ši informacija padės rinkos priežiūrą vykdančioms institucijoms lengviau nustatyti gaminio tikrąją gaminimo vietą ir susisiekti su kilmės šalies atsakingomis institucijomis, kurti ir palaikyti dvišalį arba daugiašalį bendradarbiavimą siekiant tinkamai užtikrinti tolesnę vartojimo gaminių saugą;

  4. sukuriama glaudesniu bendradarbiavimu pagrįsta visos ES rinkos priežiūros sistema;

  5. supaprastinama pranešimo apie pavojingus gaminius procedūra, šiuo metu veikiančios skubaus įspėjimo apie pavojų sistemos (RAPEX) veikimas suderinamas su rinkos priežiūros informacine ir ryšių sistema (ICSMS).

Kam ir kaip tai bus naudinga?

  1. Vartotojams – jie visoje ES galės gauti saugius ir dar griežtesnius reikalavimus atitinkančius gaminius. Tai padidins vartotojų pasitikėjimą vidaus rinka.

  2. Gamintojams ir verslo įmonėms – jie vadovausis nuoseklesnėmis visiems produktų gaminiams galiojančiomis taisyklėmis. Tai leis sumažinti verslo įmonių, ypač mažų ir vidutinio dydžio, reikalavimų atitikimo išlaidas. Be to, geriau koordinuojant gaminių saugos tikrinimą bus galima pašalinti nesąžiningus ar sukčiaujančius rinkos dalyvius.

Pasiūlymai perduodami svarstyti Europos Parlamentui ir Tarybai. Naujieji teisės aktai įsigalios 2015 m.

Pagrindiniai faktai

Bendrojoje ES rinkoje užtikrinamas laisvas prekių judėjimas, vartotojai ir verslo įmonės gali pirkti ir parduoti gaminius visose 27 ES valstybėse narėse ir 3 ELPA ir Europos ekonominės erdvės šalyse; bendras jų gyventojų skaičius viršija 490 mln. ES gaminių saugos taisyklės ir jų galiojimą užtikrinanti nacionalinių institucijų rinkos priežiūra sudaro saugios bendrosios rinkos pagrindą.

Direktyvą 1987/357/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų produktams, kurie atrodydami kitokie nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų sveikatai ir saugai, ir Direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos pakeis Reglamentas dėl vartojimo gaminių saugos. Rinkos priežiūrą užtikrinančios taisyklės, šiuo metu pasklidusios keliuose teisės aktuose, bus sudėtos į vieną teisinę priemonę, taikomą visiems (ne maisto) gaminiams.

MEMO/13/93

Teisės aktų rinkinį galima rasti DG SANCO ir DG ENTR interneto svetainėse.

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Carlo Corraza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar