Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13.2.2013

Turvallisempia tuotteita ja tasapuolisemmat toimintaedellytykset sisämarkkinoille

Euroopan komissio ehdotti tänään uusia sääntöjä, joilla parannetaan sisämarkkinoilla liikkuvien kulutustavaroiden turvallisuutta. Samalla tehostetaan markkinavalvontaa, joka kohdistuu muihin tuotteisiin kuin elintarvikkeisiin, ja tämä koskee myös unionin ulkopuolelta tuotuja tuotteita. Näin sekä vahvistetaan kuluttajansuojaa että luodaan yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset. Vaarallisten tuotteiden ei pitäisi päätyä kuluttajille tai muille käyttäjille, ja kun tällaiset tuotteet voidaan paremmin tunnistaa ja jäljittäää, voidaan ne myös nopeammin poistaa markkinoilta. Kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet uudet säännöt, niiden täytäntöönpanosta vastaavat jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset, jotka myös hyötyvät yhteistyön lujittumisesta ja tehokkaammista välineistä tarkastusten tekemiseen.

Kahta lainsäädäntöehdotusta täydentää markkinavalvonnan monivuotinen toimintasuunnitelma, jossa kuvataan 20 käytännön toimea. Ne toteutetaan vuoteen 2015 mennessä, jotta markkinavalvontaa voidaan kehittää nykyisen sääntelykehyksen puitteissa jo ennen uusien sääntöjen voimaantuloa.

"Jos haluamme täyden taloudellisen hyödyn sisämarkkinoista, tarvitsemme korkeatasoiset säännöt tuoteturvallisuudesta sekä tehokkaan, hyvin koordinoidun ja unionin laajuisen täytäntöönpanojärjestelmän tällaisten sääntöjen tueksi. Kun tuoteturvallisuustarkastukset koordinoidaan entistä paremmin, erityisesti EU:n ulkorajoilla, voidaan poistaa vilpillisten ja rikollisten toimijoiden aiheuttama epärehellinen kilpailu,” totesi Euroopan komission varapuheenjohtaja ja teollisuudesta ja yritystoiminnasta vastaava komissaari Antonio Tajani. ”Kuluttajat odottavat, että Euroopan markkinoilla olevat tuotteet ovat turvallisia,” lisäsi terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava EU-komissaari Tonio Borg. ”Yritykset haluavat toimia tasavertaisin kaupankäynnin ehdoin. Viranomaiset tarvitsevat sopivat välineet tehokasta ja oikealla tavalla vaikuttavaa toimintaa varten. Komission tänään hyväksymällä ehdotuspaketilla halutaan vastata näihin odotuksiin. Olemme varmoja siitä, että kuluttajat, yritykset ja kansalliset viranomaiset saavat suurta hyötyä selkeistä ja johdonmukaisista sisämarkkinoiden säännöistä, tehostuneesta markkinavalvonnasta ja tuotteiden jäljitettävyyden parantumisesta.”

Tuoteturvallisuuden ja markkinavalvonnan parantaminen

Markkinavalvontaa ja kulutustavaroiden turvallisuutta koskevat unionin säännöt ovat nykyisin hajanaisia ja sisältyvät useisiin eri säädöksiin, mistä seuraa sekä sääntelyn aukkoja että toisaalta päällekkäisyyttä. Komission tänään hyväksymillä lainsäädäntöehdotuksilla lisätään kulutustavaroiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen johdonmukaisuutta ja parannetaan koordinointia, kun viranomaiset tarkastavat tuotteita ja valvovat tuoteturvallisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa Euroopan unionissa.

Keskeiset tähän pakettiin kuuluvat muutokset ovat:

  1. talouden toimijoiden yleisten velvoitteiden yhdenmukaistaminen, jotta varmistetaan kaikkien kulutustavaroiden turvallisuus, ja valmistajien, tuojien ja jakelijoiden vastuiden selkeyttäminen

  2. tehokkaammat välineet, joilla voidaan valvoa turvallisuusvaatimusten ja muiden tuotteeseen liittyvien vaatimusten toteutumista ja toteuttaa vaarallisia ja vaatimustenvastaisia tuotteita koskevia toimia kaikilla toimialoilla siten, että käytössä on yhtenäinen ja johdonmukainen markkinavalvonnan säännöstö

  3. kulutustavaroiden jäljitettävyyden parantaminen kaikkialla toimitusketjussa, jolloin turvallisuusongelmiin voidaan vastata ripeästi ja tehokkaasti (esim. tuotteen vetäminen takaisin). Tätä varten valmistajien ja maahantuojien on varmistettava, että tuotteissa on tuotteen alkuperämaata koskeva merkintä tai, jos tuotteen koko tai luonne ei tätä salli, vaadittu tieto on esitetty pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Unionissa valmistettujen tuotteiden merkinnässä viitataan joko unioniin tai johonkin tiettyyn jäsenvaltioon. Tuotteen alkuperän merkitseminen täydentää tuotteen jäljitettävyyttä koskevaa perusvaatimusta, joka edellyttää valmistajan nimen ja osoitteen ilmoittamista. Tällainen tieto voi auttaa markkinavalvontaviranomaisia tuotteen varsinaisen valmistuspaikan jäljittämisessä, ja sen ansiosta voidaan olla yhteydessä alkuperämaan viranomaisiin kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan kahden- tai monenvälisen yhteistyön puitteissa asianmukaisten seurantatoimien toteuttamiseksi.

  4. enemmän yhteistyösuuntautuneesti toimivan markkinavalvontajärjestelmän perustaminen EU:hun

  5. virtaviivaistetut menettelyt vaarallisista tuotteista annettavia ilmoituksia varten ja synergiaedut jo käytössä olevien tuoteturvallisuuden nopean hälytysjärjestelmän (RAPEX) ja markkinavalvonnan tietojenvaihtojärjestelmän (ICSMS) välillä.

Kuka hyötyy ja miten?

  1. Kuluttajat – turvallisia ja vaatimustenmukaisia tuotteita kaikkialla EU:ssa ja samalla korkeampi suojan taso. Tämä lisää kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin.

  2. Valmistajat/yritykset – lisää johdonmukaisia sääntöjä kaikille tuotealoille. Tämä alentaa yrityksille vaatimusten noudattamisesta koituvia kustannuksia, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tuoteturvallisuustarkastusten entistä paremman koordinoinnin avulla voidaan lisäksi poistaa vilpillisten ja rikollisten toimijoiden aiheuttama epärehellinen kilpailu.

Ehdotuksista keskustellaan nyt Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Uuden lainsäädännön odotetaan tulevan voimaan vuonna 2015.

Taustaa

EU:n sisämarkkinoilla tavarat liikkuvat vapaasti ja kuluttajat ja yritykset voivat ostaa ja myydä tuotteita EU:n 27:ssä jäsenvaltiossa ja kolmessa Efta-maassa, jotka kuuluvat Euroopan talousalueeseen (ETA). Näiden yhteenlaskettu asukasluku on yli 490 miljoonaa. EU:n tuoteturvallisuussäännöt ja niitä soveltavat kansalliset markkinavalvontaviranomaiset ovat turvallisten sisämarkkinoiden perusta.

Elintarvikejäljitelmiä koskeva direktiivi 87/357/ETY ja yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu direktiivi 2001/95/EY korvataan uudella ajantasaisella kulutustavaroiden turvallisuutta koskevalla asetuksella. Markkinavalvontaa koskevat säännöt, jotka nyt ovat hajallaan useissa eri säädöksissä, kootaan yhteen säädökseen, jota sovelletaan kaikkiin tuotteisiin (elintarvikkeita lukuun ottamatta).

MEMO/13/93

Paketti on saatavilla terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston sekä yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston verkkosivuilta.

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Carlo Corraza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar