Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. veebruar 2013

Euroopa Komisjon tegutseb siseturul tooteohutuse suurendamise nimel

Euroopa Komisjon esitas täna ettepanekud uute eeskirjade kohta, mis suurendaksid ühtsel turul ringlevate toodete ohutust ja tõhustaksid järelevalvet kõikide tarbijatele mõeldud toodete üle, mida ei kasutata toiduks, sealhulgas ka kolmandatest riikidest imporditud toodete üle. Komisjoni eesmärk on tugevdada tarbijakaitset ja luua ettevõtjatele võrdsed konkurentsitingimused. Ohtlikud tooted ei tohiks tarbijateni jõuda ning uued eeskirjad aitavad probleemseid tooteid turult kiiresti eemaldada. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu on uued eeskirjad vastu võtnud, asuvad neid jõustama liikmesriikide turujärelevalveasutused, mille tegevust lihtsustavad varasemast tihedam koostöö ja paremad vahendid kontrollide teostamiseks.

Olukorra kiireks parandamiseks kohaldatakse kuni eeskirjade jõustumiseni 2015. aastal turujärelevalve kava, mis sisaldab 20 konkreetset meedet turujärelevalve täiustamiseks.

Euroopa Komisjoni tööstusvolinik Antonio Tajani ütles: „Kui me tahame ühtsest turust täit majanduslikku kasu saada, siis on meil vaja kvaliteetseid tooteohutuseeskirju ning nende rakendamiseks tõhusat liiduülest süsteemi. Kui tooteohutuse kontrollimist eelkõige ELi välispiiril paremini koordineeritakse, pakub see meile kaitset pettureist ettevõtjate ebaausa konkurentsi eest.” Euroopa Komisjoni tarbijakaitsevolinik Tonio Borg lisas: „Tarbijad ootavad ohutuid tooteid, ettevõtjad õiglaseid kauplemistingimusi ja ametiasutused tulemusi andvaid töömeetodeid. Komisjoni poolt täna vastu võetud ettepanekud on koostatud nende ootuste täitmiseks. Oleme veendunud, et selged ja ühtlustatud eeskirjad, mis kehtivad tervel ühtsel turul, tõhusam turujärelevalve ja toodete parem jälgitavus toovad meile kõigile suurt kasu.

Täiustatud tooteohutus ja turujärelevalve

Praegu on ELi turujärelevalve ja tarbijale mõeldud toodete ohutuse eeskirjad killustatud ja puudub ühtne õigusakt, mistõttu on tekkinud lüngad ja kattumised. Õigusakti ettepanekud, mille komisjon täna vastu võttis, aitavad neid eeskirju ühtlustada ja annavad ametiasutustele kõikjal Euroopa Liidus paremad võimalused toodete kontrollimist koordineerida ja tooteohutuseeskirju jõustada.

Kõige olulisemad muudatused uutes õigusaktides:

  1. Ettevõtjate üldiste kohustuste ühtlustamine – tootjate, importijate ja turustajate kohustuste täpsustamine tagab kõikide tarbijale mõeldud toodete ohutuse.

  2. Tõhusamate vahendite pakkumine ohutuse ja muude toodetega seotud nõudmiste jõustamiseks ning ohtlike ja nõuetele mittevastavate toodete vastu võitlemine kõikides sektorites ühtsetest turujärelevalve reeglitest lähtudes.

  3. Tarbijale mõeldud toodete jälgitavuse parandamine kogu turustusahela ulatuses võimaldab ohutusega seotud probleemidele kiiresti ja tõhusalt reageerida (nt tagasinõudmiste abil). Selleks peavad tootjad ja importijad tagama, et toodetele on märgitud nende päritolumaa. Kui tootele ei ole võimalik sellist märget tootele teha, peab teave päritolumaa kohta olema esitatud pakendil või toote saatedokumendis. ELis valmistatud toodete puhul viidatakse ELile või konkreetsele liikmesriigile. Päritoluviite kasutamise kohustusega täiendatakse tootja nime ja aadressiga seotud jälgitavuse põhinõudeid. Edaspidi on turujärelevalvega tegelevatel asutustel lihtsam leida toote tegelik valmistamiskoht, mis omakorda võimaldab võtta ühendust päritolumaa ametiasutustega ja teha koostööd toodete ohutuse tagamiseks.

  4. Koostöö edendamine turujärelevalve valdkonnas kogu ELis.

  5. Ohtlikest toodetest teatamise korra lihtsustamine ning olemasoleva kiire teabevahetuse süsteemi (RAPEX) ja turujärelevalve teabe- ja sidesüsteemi (ICSMS) koostoime parandamine.

Kes ja kuidas sellest kasu saab?

  1. Tarbijad – Varasemast veelgi ohutumad ja eeskirjadele vastavad tooted on kättesaadavad kogu ELis. See tõstab tarbija usaldust siseturu suhtes

  2. Tootjad/ettevõtjad – Eeskirjade suurem ühtsus kõigis tootmissektorites. See tähendab, et ettevõtjate, eriti väikeste ja keskmiste ettevõtjate jaoks kahanevad nõuetele vastavuse tagamisega seotud kulud. Lisaks tagab tooteohutuse kontrollimise parem koordineerimine kaitse pettureist ettevõtjate turulepääsu eest.

Ettepanekuid arutavad nüüd Euroopa Parlament ja nõukogu. Uus õigusakt peaks jõustuma 2015. aastal.

Taustteave

ELi ühtsel turul liiguvad kaubad vabalt ning tarbijad ja ettevõtted saavad tooteid osta ja müüa 27 liikmesriigis ja kolmes EFTA/Euroopa Majanduspiirkonna riigis, mille rahvaarv ületab kokku 490 miljoni piiri. Turvaline ühtne turg põhineb ELi tooteohutuse eeskirjadel ja riiklike ametiasutuste turujärelevalvel.

Direktiiv (87/357/EMÜ), mis käsitleb toiduainete imitatsioone, ja direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta asendatakse uue ja nüüdisaegse tarbijatele mõeldud toodete ohutuse määrusega. Turujärelevalvet reguleerivad eeskirjad koondatakse nüüd ühte õigusakti, mis kehtib kõigi toodete puhul (mida ei kasutata toiduks).

MEMO/13/93

Ettepanekutega võib tutvuda tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi ja ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi veebisaitidel.

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Carlo Corraza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar