Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2013

Πιο ασφαλή προϊόντα και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες με σκοπό να βελτιώσει την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά και να ενισχύσει την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά όλα τα μη εδώδιμα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες. Οι κανόνες αυτοί θα συμβάλουν τόσο στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών όσο και στη δημιουργία ισότιμων όρων για τις επιχειρήσεις. Μη ασφαλή προϊόντα δεν θα πρέπει να φτάνουν μέχρι τους καταναλωτές ή άλλους χρήστες και η βελτίωση της ταυτοποίησης και της ιχνηλασιμότητάς τους θα αποτελέσει βασική βελτίωση που θα συμβάλει ώστε τα προϊόντα αυτά να απομακρύνονται γρήγορα από την αγορά. Μόλις θεσπιστούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο, οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή από τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη που θα ωφεληθούν από την ενισχυμένη συνεργασία και τα ενισχυμένα μέσα για την πραγματοποίηση των ελέγχων.

Οι δύο νομοθετικές προτάσεις συμπληρώνονται από ένα πολυετές σχέδιο για την εποπτεία της αγοράς το οποίο ορίζει 20 συγκεκριμένες δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν από σήμερα έως το 2015 με στόχο τη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς βάσει του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου και έως ότου τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, αρμόδιος επίτροπος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Εάν θέλουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τα οικονομικά οφέλη της ενιαίας αγοράς, χρειαζόμαστε μια δέσμη υψηλής ποιότητας κανόνων σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και ένα αποτελεσματικό, καλά συντονισμένο, ενωσιακής εμβέλειας σύστημα εφαρμογής για να τους υποστηρίξει. Ο καλύτερος συντονισμός των ελέγχων της ασφάλειας των προϊόντων, ιδίως στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, θα εξαλείψει τον αθέμιτο ανταγωνισμό από ανέντιμους ή αδίστακτους οικονομικούς φορείς». Ο κ. Tonio Borg, αρμόδιος επίτροπος για την πολιτική υγείας και καταναλωτών, πρόσθεσε: «Οι καταναλωτές προσδοκούν ότι τα προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ασφαλή. Οι επιχειρήσεις προσδοκούν να λειτουργούν υπό δίκαιες συνθήκες εμπορικών συναλλαγών. Οι αρχές χρειάζονται τα σωστά μέσα για να λειτουργούν με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η δέσμη προτάσεων την οποία εξέδωσε σήμερα η Επιτροπή αποβλέπει στην ικανοποίηση των προσδοκιών αυτών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι εθνικές αρχές θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από σαφείς και συνεκτικούς κανόνες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, από την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς και τη βελτίωση της ανιχνευσιμότητας των προϊόντων.»

Βελτιωμένη ασφάλεια των προϊόντων και εποπτεία της αγοράς

Επί του παρόντος οι κανόνες της Ένωσης σχετικά με την εποπτεία της αγοράς και την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων είναι κατακερματισμένοι και διασκορπισμένοι σε διάφορα τμήματα της νομοθεσίας, δημιουργώντας έτσι κενά και επικαλύψεις. Οι νομοθετικές προτάσεις που εξέδωσε σήμερα η Επιτροπή θα καταστήσουν δυνατή την καλύτερη συνεκτικότητα των κανόνων που ρυθμίζουν την ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητα των καταναλωτικών προϊόντων και τον καλύτερο συντονισμό του τρόπου με τον οποίο οι αρχές ελέγχουν τα προϊόντα και επιβάλλουν κανόνες ασφάλειας των προϊόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κυριότερες αλλαγές της σημερινής δέσμης είναι:

  1. Η ευθυγράμμιση των γενικών υποχρεώσεων των οικονομικών φορέων για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των καταναλωτικών προϊόντων με σαφέστερες ευθύνες για τους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους διανομείς.

  2. Πιο αποτελεσματικά μέσα για την εφαρμογή των απαιτήσεων ασφάλειας και άλλων απαιτήσεων που συνδέονται με το προϊόν και για την ανάληψη δράσης κατά των επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων σε όλους τους τομείς μέσω ενός ενιαίου συνόλου συνεκτικών κανόνων για την εποπτεία της αγοράς.

  3. Η βελτίωση της ανιχνευσιμότητας των καταναλωτικών προϊόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού – με τη δυνατότητα ταχείας και αποτελεσματικής απόκρισης σε προβλήματα ασφάλειας (π.χ. ανακλήσεις). Για να επιτευχθεί αυτό, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν ένδειξη της χώρας καταγωγής του προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος δεν το επιτρέπει, η εν λόγω ένδειξη πρέπει να παρέχεται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Για προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ένωση, η ένδειξη αναφέρεται στην Ένωση ή σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η ένδειξη καταγωγής συμπληρώνει τις βασικές απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας αναφορικά με την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να διευκολύνουν το καθήκον των αρχών εποπτείας όσον αφορά την ιχνηλάτηση του προϊόντος έως τον πραγματικό τόπο κατασκευής και διευκολύνουν τις επαφές με τις αρχές των χωρών προέλευσης στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων για τις ενδεδειγμένες ενέργειες παρακολούθησης.

  4. Η δημιουργία πιο συνεργατικού συστήματος εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την ΕΕ.

  5. Η απλούστευση των διαδικασιών για την κοινοποίηση των επικίνδυνων προϊόντων, καθώς και συνέργειες μεταξύ του υφιστάμενου συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) και του συστήματος πληροφόρησης και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS).

Ποιοι και πώς θα επωφεληθούν;

  1. Οι καταναλωτές – Ασφαλή και συμμορφούμενα προϊόντα σε ολόκληρη την ΕΕ με ακόμα υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά.

  2. Οι κατασκευαστές/επιχειρήσεις – Πιο συνεκτικοί κανόνες σε όλους τους τομείς προϊόντων. Αυτό σημαίνει χαμηλότερο κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, ο καλύτερος συντονισμός των ελέγχων ασφάλειας προϊόντος σημαίνει την εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού από την πλευρά των ανέντιμων ή αδίστακτων οικονομικών φορέων.

Οι προτάσεις θα συζητηθούν πλέον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η νέα νομοθεσία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2015.

Ιστορικό

Στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, τα εμπορεύματα κυκλοφορούν ελεύθερα και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν προϊόντα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και στις 3 χώρες ΕΖΕΣ/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με συνολικό πληθυσμό πάνω από 490 εκατομμύρια. Οι ενωσιακοί κανόνες ασφάλειας των προϊόντων και η εποπτεία της αγοράς των εθνικών αρχών που τους υποστηρίζουν αποτελούν τη βάση για μια ασφαλή ενιαία αγορά.

Η οδηγία 87/357/ΕΟΚ για τα προϊόντα-απομιμήσεις τροφίμων και η οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων αντικαθίστανται από έναν νέο σύγχρονο κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. Οι κανόνες που διέπουν την εποπτεία της αγοράς, οι οποίοι είναι διεσπαρμένοι σε διάφορες νομοθετικές πράξεις, συγχωνεύονται σε ένα μόνο νομικό μέσο που θα εφαρμόζεται σε όλα τα (μη εδώδιμα) προϊόντα.

MEMO/13/93

Η δέσμη μέτρων είναι διαθέσιμη στους δικτυακούς τόπους της ΓΔ SANCO και της ΓΔ ENTR.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Αικατερίνη Αποστολά (+32 2 298 76 24)

Carlo Corraza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar