Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 13. února 2013

Bezpečnější výrobky a rovné podmínky na vnitřním trhu

Evropská komise dnes navrhla nová pravidla pro zlepšení bezpečnosti spotřebního zboží, které se pohybuje v rámci jednotného trhu, a pro zlepšení dozoru na trhu u všech nepotravinářských produktů, včetně produktů dovezených z třetích zemí. To přispěje jak k posílení ochrany spotřebitele, tak k nastolení rovných podmínek pro všechny podniky. Nebezpečné produkty by se neměly k zákazníkovi nebo jiným uživatelům vůbec dostat a jejich lepší identifikace a možnost zpětného vysledování budou klíčovým zlepšením, které je pomůže rychle stáhnout z trhu. Jakmile Evropský parlament a Rada přijmou nová pravidla, budou je vymáhat vnitrostátní orgány tržního dohledu v členských státech, které budou čerpat z posílené spolupráce a lepších pravidel na provádění kontrol.

Dva legislativní návrhy doplňuje víceletý plán tržního dohledu, který stanoví 20 konkrétních opatření, jež mají být zaváděna od nynějška do roku 2015, s cílem zlepšit tržní dohled ve stávajícím regulačním rámci do té doby, než vstoupí nová pravidla v účinnost.

Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Pokud chceme v plné míře využít ekonomické výhody, které s sebou přináší jednotný trh, potřebujeme systém opírající se o velice kvalitní pravidla týkající se bezpečnosti produktů a efektivní, dobře koordinovaný celounijní systém jejich uplatňování. Lepší koordinace kontrol bezpečnosti produktů, zejména na vnějších hranicích EU, zabrání nekalé hospodářské soutěži ze strany nepoctivých obchodníků a podvodníků”. Evropský komisař pro politiku zdraví a ochrany spotřebitele Tonio Borg uvedl: „Spotřebitelé očekávají, že výrobky na evropském trhu jsou bezpečné. Podniky očekávají, že budou moci fungovat za spravedlivých obchodních podmínek. Orgány potřebují správné nástroje, aby mohly fungovat efektivním a účinným způsobem. Soubor návrhů, které dnes Komise přijala, si klade za cíl naplnit tato očekávání. Jsme přesvědčeni, že jasná a jednotná pravidla v rámci jednotného trhu, účinnější tržní dohled a zlepšení možnosti zpětného vysledování budou ku prospěchu spotřebitelům, podnikům i vnitrostátním orgánům.”

Zlepšení bezpečnosti produktů tržního dohledu

V současnosti jsou unijní pravidla týkající se tržního dohledu a bezpečnosti spotřebního zboží roztříštěná a rozptýlená v různých právních předpisech, což vede ke vzniku mezer a jejich vzájemnému prolínání. Legislativní návrhy, které Komise přijala, budou umožňovat lepší koordinaci pravidel, kterými se řídí identifikace a možnost zpětného vysledování zboží, a zlepší koordinaci způsobů, jakými orgány kontrolují výrobky a prosazují předpisy týkající se bezpečnosti výrobků v celé Evropské unii.

Klíčové změny, které tento balíček předpisů přináší, jsou tyto:

  1. Sladění obecných povinností hospodářských subjektů, aby byla zajištěna bezpečnost veškerého spotřebního zboží s jasněji vymezenými povinnostmi výrobců, dovozců a distributorů.

  2. Efektivnější nástroje na prosazování bezpečnostních a dalších požadavků souvisejících s produkty a přijetí opatření proti nebezpečným a nevyhovujícím výrobkům ve všech odvětvích prostřednictvím jediného souboru soudržných pravidel tržního dohledu.

  3. Lepší možnosti zpětného vysledování spotřebního zboží v rámci celého dodavatelského řetězce, které umožní rychlou a účinnou odezvu v případech problémů s bezpečností (např. stažení výrobků z oběhu). Učinit opatření zavazující výrobce a dovozce k zajištění toho, aby výrobky nesly označení země původu produktu nebo, kde to velikost nebo charakter produktu neumožňuje, aby bylo označení uvedeno na balení nebo v dokumentu, který je k produktu přiložen. U produktů vyrobených v Unii se na označení bude uvádět Unie nebo na konkrétní členský stát. Označení původu doplňuje základní požadavky na zpětné vysledování zboží týkající se názvu a adresy výrobce. • Takové informace mohou usnadnit úkol orgánů tržního dozoru při zpětném vysledovávání skutečného místa výroby produktu a umožnit kontakty s orgány v zemi původu v rámci dvoustranné nebo mnohostranné spolupráce v oblasti bezpečnosti spotřebního zboží pro příslušná následná opatření.

  4. Vytvoření systému tržního dohledu v celé EU s intenzivnější spoluprací.

  5. Sladěné postupy oznamování nebezpečných výrobků a využívání synergie mezi stávajícím systémem pro rychlou výměnu informací (RAPEX) a informačním a komunikačním systémem pro tržní dohled (ICSMS).

Komu to přinese prospěch a jakým způsobem?

  1. Spotřebitelům bezpečné a vyhovující výrobky v celé EU s ještě vyšší úrovní ochrany. To znamená větší důvěru spotřebitele ve vnitřní trh.

  2. Výrobcům / podnikům – soudržnější pravidla v rámci všech odvětví výrobků. Zejména pro malé a střední podniky to znamená nižší náklady na dosažení souladu s předpisy. Lepší koordinace kontrol bezpečnosti výrobků mimoto znamená odstranění nekalé hospodářské soutěže ze strany nepoctivých obchodníků, jakož i těch, kteří využívají nekalé praktiky.

Návrhy bude nyní projednávat Evropský parlament a Rada. Předpokládá se, že nový právní předpis vstoupí v účinnost v roce 2015.

Souvislosti

V rámci jednotného trhu EU je možný volný pohyb zboží a spotřebitelé a podniky mohou nakupovat a prodávat produkty ve 27 členských státech EU a ve 3 zemích ESVO / Evropského hospodářského prostoru s celkovým počtem obyvatel přes 490 milionů. Předpisy EU v oblasti bezpečnosti výrobků, které se prosazují prostřednictvím vnitrostátních orgánů tržního dohledu, jsou základem pro bezpečný jednotný trh.

Směrnice č. 87/357/EHS o výrobcích napodobujících potraviny a směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků budou nahrazeny novým aktuálnějším nařízením o bezpečnosti spotřebitelského zboží. Pravidla upravující tržní dohled, která jsou rozptýlená do několika právních předpisů, budou sloučena do jediného právního nástroje vztahujícího se na všechny (nepotravinářské) produkty.

MEMO/13/93

Tento balíček naleznete na internetových stránkách DG SANCO a DG ENTR.

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

Carlo Corraza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar