Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 февруари 2013 г.

По-безопасни продукти и лоялна конкуренция на вътрешния пазар

Европейската комисия предложи днес нови правила за подобряване на безопасността на потребителските продукти на единния пазар и за засилване на надзора на пазара на нехранителни продукти, включително на вноса от трети страни. Това ще подобри защитата на потребителите и ще създаде равнопоставени условия за предприятията. Опасните продукти не трябва да достигат до потребителите или други ползватели. Затова е изключително важно те да бъдат по-добре идентифицирани и проследявани, за да мога да бъдат изтегляни бързо от пазара. След като бъдат приети от Европейския парламент и Съвета, новите правила ще се прилагат от националните органи по надзора на пазара в държавите членки, чиято работа ще бъде улеснена от засиленото сътрудничество и по-добрите средства за извършване на проверки.

Освен двете законодателни предложения се представя многогодишен план за надзор на пазара, съдържащ 20 конкретни действия за подобряване на надзора на пазара в условията на действащата нормативна уредба, които трябва да бъдат предприети до 2015 г. ― преди новите правила да влязат в сила.

Антонио Таяни, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството, заяви: „Ако искаме да извлечем цялостна икономическа полза от единния пазар, ни трябват добри правила относно безопасността на продуктите, които да бъдат подкрепени от ефективна, добре координирана система за тяхното налагане в целия Съюз. Засилената координация при проверките за безопасност на продуктите, особено на външните граници на ЕС, ще премахне нелоялната конкуренция от страна на непочтени или незаконни оператори“. Тонио Борг, комисар по въпросите на здравеопазването и политиката за потребителите, добави: „Потребителите очакват предлаганите на европейския пазар продукти да са безопасни. Предприятията очакват да работят при справедливи търговски условия. Властите се нуждаят от подходящи инструменти, за да работят ефикасно и ефективно. С приетите днес законодателни предложения Комисията се стреми да отговори на тези очаквания. Убедени сме, че ясните и единни правила в рамките на целия единен пазар, по-ефективният надзор на пазара и по-точното проследяване на продуктите ще са от полза за потребителите, предприятията и националните власти.“

По-голяма безопасност на продуктите и по-добър надзор на пазара

В момента правилата на Съюза относно надзора на пазара и безопасността на потребителските стоки са разпокъсани и включени в няколко различни законодателни акта, което води до пропуски и дублиращи се разпоредби. С приетите днес от Комисията законодателни предложения ще се постигне по-голяма съгласуваност на правилата за идентифициране и проследяване на потребителските продукти и по-добра координация при извършваните от органите проверки на продуктите и при налагането на правилата за безопасност на продуктите в целия Европейски съюз.

Основните предложени промени са:

  1. уеднаквяване на общите задължения на икономическите оператори за гарантиране безопасността на всички потребителски продукти, като се уточняват задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите.

  2. чрез въвеждането на общ набор от съгласувани правила за надзор на пазара се осигуряват по-ефективни средства за налагане на изискванията за безопасност и други изисквания по отношение на продуктите и за предприемане на действия срещу опасни и несъответстващи на изискванията продукти във всички сектори

  3. подобрено проследяване на потребителските продукти по цялата верига за доставки — осигуряване на възможност за бърза и ефективна реакция при проблеми, свързани с безопасността (напр. изтегляне от пазара). За целта производителите и вносителите ще гарантират, че върху продуктите е обозначена страната на произход. Ако това е невъзможно поради размера или естеството на продукта, страната на произход трябва да бъде обозначена на опаковката или в документацията, придружаваща продукта. За продукти, произведени в Съюза, като страна на произход ще се посочва Съюза или конкретната държава членка. Обозначаването на страната на произход е в допълнение към основните изисквания за проследяване, свързани с името и адреса на производителя. Това може да улесни задачата на органите по надзор на пазара при проследяване на продукта до действителното място на производство, като при необходимост от по-нататъшни действия те могат да се свържат с органите от страната на произход в рамките на двустранното и многостранното сътрудничество по въпросите на безопасността на потребителските стоки.

  4. установяване на система за засилено сътрудничество в областта на надзора на пазара в целия ЕС.

  5. съгласуване на процедурите за уведомяване за опасни продукти, както и постигане на полезно взаимодействие между съществуващата система за бърз обмен на информация (RAPEX) и информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS).

За кого и какви ще са ползите от предложението?

  1. За потребителите – още по-добра защита вследствие на безопасни и съответстващи на изискванията продукти в целия ЕС. Това означава повече доверие на потребителите във вътрешния пазар.

  2. За производителите/предприятията — по-съгласувани правила във всички сектори. Това означава по-ниски разходи за предприятията за спазване на изискванията, особено за малките и средните предприятия. Освен това по-добрата координация при проверките за безопасност на продуктите ще премахне нелоялната конкуренция от страна на непочтени или незаконни оператори.

Предложенията ще бъдат обсъдени от Европейския парламент и от Съвета. Новото законодателство се очаква да влезе в сила през 2015 г.

Контекст

На единния пазар на ЕС стоките се движат свободно, а потребителите и предприятията могат да купуват и продават продукти в 27-те държави ― членки на ЕС, и в трите страни от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от Европейското икономическо пространство ― територия с общо население от над 490 милиона души. Правилата на ЕС за безопасност на продуктите и осъществяваният от националните органи надзор на пазара са определящи за функционирането на безопасен единен пазар.

Директива 87/357/EИО относно продуктите, имитиращи храни, и Директива 2001/95/EО относно общата безопасност на продуктите ще бъдат заменени от нов, отговарящ на съвременните условия Регламент за безопасността на потребителските продукти. Правилата за надзор на пазара, които са разпръснати в няколко различни законодателни акта, ще бъдат събрани в един правен акт, приложим за всички (нехранителни) продукти.

MEMO/13/93

За законодателния пакет вж. DG SANCO и DG ENTR.

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Carlo Corraza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar