Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 20. novembrī

ES paziņo par turpmākām saistībām attīstības palīdzības jomā Vidusāzijas reģionā

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien paziņoja, ka nolūkā atbalstīt Vidusāzijas attīstības centienus laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam tiks darīts pieejams aptuveni 1 miljards eiro. Šī summa ietver divpusējus piešķīrumus Kirgizstānai, Tadžikistānai, Turkmenistānai un Uzbekistānai un reģionālos piešķīrumus, un vairāku valstu fondus, lai atbalstītu reģiona centienus attiecībā uz dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, sociālekonomisko attīstību, tostarp izglītību, un reģionālo drošību. Kazahstāna joprojām ir tiesīga izmantot reģionālās un tematiskās programmas, bet ne divpusējos fondus.1

To paziņoja ES un Vidusāzijas valstu ministru sanāksmē, kas šodien notiek Briselē. Komisārs arī izklāstīja attīstības sadarbības prioritārās jomas ar Vidusāziju gan reģionālajā, gan divpusējā līmenī.

Komisārs Piebalgs sacīja: "Pārvaldība un iekļaujoša un ilgtspējīga izaugsme tautas attīstībai būs divi galvenie pīlāri turpmākos septiņus gadus sadarbības attīstības jomā ar Vidusāziju, īpašu uzmanību veltot visnabadzīgākajām un nestabilākajām valstīm."

Runājot par vispārīgām problēmām, ar ko saskaras reģions, Komisārs uzsvēra, ka "ES var veicināt un atbalstīt valsts centienus, bet vienīgi Vidusāzijas valstu mērķtiecīga apņemšanās var veidot stabilu pamatu reģiona labklājībai un drošībai. Tieši uz šo ideju ir balstīta ES reģionālā pieeja Vidusāzijā, katrai valstij piedāvājot iespējas iesaistīties reģionālajā dialogā un veikt kopīgas darbības jomās, kas ir svarīgas reģiona nākotnei."

Pēc ES un Vidusāzijas ministru plenārsēdes komisārs Piebalgs piedalīsies divpusējās sanāksmēs ar katras valsts pārstāvjiem, lai apspriestos un vienotos par galvenajām turpmākajām attīstības sadarbības jomām, kuras pielāgos katras valsts modernizācijas un nozaru reformu politikai.

Vispārīga informācija

Attīstības sadarbības instrumenta īstenošana Vidusāzijas reģiona valstīs

1Četras Vidusāzijas valstis (Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna un Uzbekistāna) saņems divpusējus piešķīrumus saskaņā ar nākamo Attīstības sadarbības instrumentu, kas ir daļa no ES kopējā budžeta. Visas šīs valstis, arī Kazahstāna, joprojām būs tiesīgas izmantot reģionālās un tematiskās programmas.

Pārmaiņu programmā (Komisijas plāns pārorientēt savu atbalstu, lai par prioritārām noteiktu valstis un nozares, kam tas ir vajadzīgs visvairāk) aicināts koncentrēt resursus reģionos un valstīs, kurām palīdzība ir vajadzīga vairāk.

Pārmaiņu programmā izklāstīto ieviržu rezultātā tiks palielināts divpusējais finansējums. Arī saskaņā ar Pārmaiņu programmā ietvertajiem principiem Kazahstāna ir viena no valstīm, kas ir guvusi pietiekamus panākumus (tā vairs nesaņems divpusējus piešķīrumus saskaņā ar jauno finanšu shēmu, bet aizvien būs tiesīga saņemt finansējumu saskaņā ar tematiskajām un reģionālajām programmām).

Attiecībā uz Vidusāzijas reģionālajām programmām galvenās sadarbības jomas būs ilgtspējīga reģionālā attīstība, attīstības reģionālā drošība un mērķorientētas politikas konsultācijas, kuru pamatā ir ES zinātība un pieredze, lai atbalstītu ekonomikas, sociālās un iestāžu reformas saskaņā ar valsts prioritātēm, un vispārēja tiesību aktu tuvināšana ES modeļiem un standartiem.

Nākamos septiņus gadus ES novirzīs vairāk atbalsta reģionam, izmantojot Vidusāzijas ieguldījumu mehānismu, kas ir jauns mehānisms aizdevumu un piešķīrumu apvienošanai. Šāda apvienošana var būt būtisks paņēmiens, kā palielināt pieejamos resursus, veicināt ieguldījumus un atbalstīt privāto sektoru. Liela apmēra infrastruktūras projektus (piemēram, enerģētikas un ūdens/vides nozarē) var efektīvi īstenot reģionālā līmenī.

ES finansētu projektu piemēri reģionā

Galvenie rezultāti, kas gūti ES saistību pret Vidusāziju attīstības sadarbības jomā, ietver sociālo pakalpojumu projektu Tadžikistānā, kas palīdzēja izveidot elektroniskos pensiju maksājumus vairāk nekā 130 000 pensionāriem, tādējādi laiku, ko tērēja pensiju piegādei, samazinot no 40 līdz 10 dienām (un samazinot korupcijas risku šajā procesā).

Turpretim Kirgīzu Republikā ar programmu, lai izveidotu bērnu aizsardzības vienību katrā rajonā nolūkā noteikt riskam pakļautos bērnus un sniegt atbalstu nabadzīgajām ģimenēm, palīdzēja 9069 neaizsargātiem bērniem. 89 % bērnu, kas nav vecāku aprūpē, saņēma aprūpi ģimenē, un tikai 11 % no tiem tika ievietoti aprūpes iestādēs.

Plašāka informācija pieejama:

IP/13/1132: ATGĀDINĀJUMS - ES un Vidusāzijas ministru šodienas sanāksme Briselē

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid – (sadarbība ar Vidusāzijas reģionu):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/regional-cooperation-central-asia/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar