Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 november 2013

Spräcka Europas glastak: Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om kvinnor i bolagsstyrelserna

Europaparlamentet har i dag röstat med en överväldigande majoritet (459 för, 148 emot och 81 nedlagda röster) för att stödja Europeiska kommissionens förslag till lagstiftning för att skapa en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna. Det starka stödet från Europaparlamentets ledamöter innebär att kommissionens förslag nu har godtagits av en av EU:s två lagstiftande institutioner. Medlemsstaterna i rådet måste nu enas om lagförslaget, sinsemellan och med Europaparlamentet, så att det kan infogas i EU författningssamling. Plenaromröstningen följde efter att Europaparlamentets två ledande utskott, utskottet för rättsliga frågor (JURI) och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM), fullt ut godkände kommissionens initiativ den 14 oktober 2013 IP/13/943. Efter kommissionens omfattande åtgärder inom detta område bekräftar de senaste uppgifterna att andelen kvinnliga styrelseledamöter i EU har ökat under de senaste tre åren och nu uppgår till 16,6 %, vilket är en ökning från 15,8 % i oktober 2012 (se bilaga 1 och MEMOMEMO/13/882).

”Dagens omröstning i Europaparlamentet är ett historiskt ögonblick för jämställdheten i Europa”, sade vice-ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. ”Det direktvalda Europaparlamentet har gjort sin röst hörd högt och tydligt: Europa behöver stränga regler för att lösa problemet med en ojämn könsfördelning i bolagsstyrelserna. Jag skulle vilja tacka de föredragande, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, och, Evelyn Regner, för sitt hårda arbete och starka stöd för kommissionens förslag. Europaparlamentet har lyckats åstadkomma de första sprickorna i det ”glastak” som fortsätter att hindra kompetenta kvinnor från att nå de högsta tjänsterna. Ministerrådet, som är EU:s andra kammare, bör nu anta utmaningen och se till att utkastet till denna lagstiftning, som lägger tonvikten vid kvalifikationer och meriter, snabbt går vidare."

Följande är de viktigaste punkterna från Europaparlamentets omröstning i dag, som bygger på de viktigaste inslagen i kommissionens förslag:

Den bekräftar kommissionens strategi att inrikta sig på ett öppet och rättvist urvalsförfarande (en s.k. ”förfarandekvot”) i stället för att införa en fast kvantitativ kvot.

Små och medelstora företag är undantagna från direktivets tillämpningsområde, men medlemsstaterna uppmanas att stödja och uppmuntra dem att aktivt skapa en avsevärt mycket jämnare könsfördelning på alla förvaltningsnivåer och i sina styrelser.

Till skillnad från kommissionens ursprungliga förslag kommer det inte att finnas någon möjlighet för medlemsstaterna att undanta företag från lagen om det underrepresenterade könet utgör mindre än 10 % av arbetskraften.

Europaparlamentet har skärpt bestämmelserna om sanktioner genom att lägga till ett antal sanktioner som ska vara obligatoriska, snarare än vägledande, vilket var kommissionens förslag. Enligt Europaparlamentets text bör sanktionerna om man låter bli att följa bestämmelserna om urvalsförfaranden för styrelseledamöter omfatta uteslutning från offentlig upphandling och partiell uteslutning från tilldelning av medel från de europeiska strukturfonderna.

Nästa steg: För att bli lag måste kommissionens förslag antas gemensamt av Europaparlamentet och EU-länderna i rådet (som röstar genom kvalificerad majoritet). Dagens plenaromröstning av Europaparlamentet föregicks av positiva yttranden om initiativet från fem parlamentsutskott: utskottet för rättsliga frågor (JURI), utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)(IP/13/943), utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL), utskottet för den inre marknaden (IMCO) och utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON) (MEMO/13/672).

Rådet, som fattar beslut om detta förslag på samma villkor som och tillsammans med Europaparlamentet, utvärderade de framsteg som gjorts under det irländska ordförandeskapet vid ett möte i ministerrådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 20 juni 2013 (MEMO/13/584). Ministrarna kommer att diskutera utkastet till lagstiftning vid sitt nästa möte den 9–10 december 2013.

Bakgrund

Den 14 november 2012 antog kommissionen ett förslag till direktiv om att det underrepresenterade könet bör ha minst 40 % av de icke verkställande styrelseposterna i börsnoterade företag i EU senast 2020, eller senast 2018 för börsnoterade offentliga företag (se IP/12/1205 och MEMO/12/860).

Här är förslagets viktigaste punkter:

Börsnoterade företag i EU som inte har minst 40 % kvinnliga icke verkställande styrelseledamöter ska enligt den nya lagen införa ett nytt utnämningsförfarande som ger kvinnliga kandidater företräde, förutsatt att de är kvalificerade.

Det är fortfarande kvalifikationer och meriter som ska avgöra vem som får posten. Ingen ska rekryteras till ett styrelseuppdrag bara för att hon är kvinna. Omvänt gäller att kvinnor inte får nekas en post på grund av sitt kön.

Förslaget gäller bara icke verkställande styrelseledamöter och styrelseledamöter med tillsynsfunktion i börsnoterade företag, eftersom de har stor ekonomisk betydelse och är mycket synliga. Små och medelstora företag är undantagna.

EU-länderna måste införa lämpliga och avskräckande sanktioner för företag som inte följer direktivet.

Förslaget är en tillfällig åtgärd som upphör automatiskt 2028.

Förslaget innehåller även kompletterade bestämmelser om flexibel kvotering som innebär att de börsnoterade företagen ska fastställa egna mål för könsfördelningen bland verkställande styrelseledamöter till 2020 (eller 2018 i offentliga företag). Företagen ska varje år rapportera om sina resultat.

Läs mer

EU-kommissionens databas om kvinnor och män i beslutsfattande ställning:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Pressinformation – kvinnor i bolagsstyrelser:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följ vice ordförande Viviane Reding på Twitter

@VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter

@EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilaga 1 - Andelen kvinnor i stora börsnoterade företags styrelser, EU-27, 2010-2013: Fortsatta framsteg, efter kommissionens åtgärder

Bilaga 2 - Andelen kvinnor i stora börsnoterade företags styrelser april 2013

Källa: EU-kommissionens databas över kvinnor och män i beslutsfattande ställning.


Side Bar