Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. novembra 2013

Prebijanje evropskega steklenega stropa: Evropski parlament podprl predlog Komisije o ženskah v odborih

Evropski parlament je danes z veliko večino podprl (459 glasov za, 148 glasov proti in 81 vzdržanih glasov) osnutek zakona Evropske komisije za izboljšanje enakosti spolov v upravnih odborih družb po Evropi. Predlog Komisije je bil z močno podporo članov Evropskega parlamenta odobren s strani enega od sozakonodajalcev EU. Države članice morajo sedaj v Svetu med seboj in z Evropskim parlamentom doseči dogovor o predlogu zakona, da bi ta lahko postal del pravnega reda EU. Pred glasovanjem na plenarnem zasedanju sta 14. oktobra 2013 jasno podporo pobudi Komisije izrazila dva vodilna parlamentarna odbora: Odbor za pravne zadeve (JURI) in Odbor za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) (IP/13/943). Po najnovejših podatkih se odločno prizadevanje Komisije na tem področju obrestuje: delež žensk v upravnih odborih družb po Evropi je v zadnjih treh letih narasel na 16,6 odstotka, v primerjavi s 15,8 odstotka oktobra 2012 (glej Prilogo 1 in MEMO/13/882).

„Današnje glasovanje Evropskega parlamenta je zgodovinski trenutek za enakost spolov v Evropi,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in komisarska za pravosodje Viviane Reding. „Neposredno izvoljeni Evropski parlament je jasno in glasno izrazil svoje stališče: Evropa za spopad z neravnovesji v upravah družb potrebuje stroga pravila. Posebej se želim zahvaliti tudi poročevalkama Rodi Kratsa-Tsagaropoulou in Evelyni Regner za njuno neutrudno prizadevanje in predanost predlogu Komisije. Parlament je naredil prve razpoke v steklenem stropu, ki ženskam še vedno onemogoča dostop do najvišjih položajev. Sedaj je prišel čas da Svet ministrov, drugi senat EU, sprejeme izziv in hitro nadaljuje z delom na predlogu zakona, ki na osrednje mesto postavlja kvalifikacije in sposobnosti.

Glavne točke današnjega glasovanja Evropskega parlamenta, ki gradi na temeljih predlogov Komisije, so:

poročilo potrjuje pristop Komisije, po katerem je treba preglednemu in poštenemu izbirnemu postopku (t. i. „postopkovna kvota“) dati prednost pred uvedbo fiksne kvantitativne kvote;

mala in srednja podjetja so še naprej izključena iz obsega uporabe direktive, vendar pa so države članice pozvane, da ta podjetja podpirajo in spodbujajo pri izboljševanju uravnoteženosti zastopanosti obeh spolov na vseh upravnih položajih in v odborih;

za razliko od prvotnega predloga Komisije države članice ne bodo imele možnosti, da bi iz določb novega zakona izvzele gospodarske družbe, v katerih nezadostno zastopani spol predstavlja manj kot 10 odstotkov zaposlenih;

Parlament je okrepil določbo o sankcijah, in sicer z dodanimi sankcijami, ki bi morale biti obvezne in ne zgolj okvirne, kot je predlagala Komisija; v skladu z besedilom Parlamenta bi morale sankcije zaradi kršenja določb v zvezi z izbirnimi postopki za člane odborov vključevati izključitev iz postopka javnih naročil in delno izključitev iz dodelitve sredstev iz evropskih strukturnih skladov.

Naslednji koraki: Da bi predlog Komisije postal zakonodajni akt, ga morajo skupaj sprejeti Evropski parlament in države članice EU v Svetu (ki glasuje s kvalificirano večino). Pred današnjim glasovanjem na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta je pozitivno mnenje o pobudi izrazilo pet parlamentarnih odborov: Odbor za pravne zadeve (JURI) in Odbor za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) (IP/13/943), Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL), Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) ter Odbor za ekonomske in monetarne zadeve (ECON) (MEMO/13/672).

Svet, ki o tem predlogu odloča enakopravno z Evropskim parlamentom, je na zasedanju ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve (Svet EPSCO) 20. junija 2013 ocenil napredek, dosežen med irskim predsedovanjem (MEMO/13/584). Ministri bodo o predlogu zakona razpravljali na naslednjem zasedanju 9. in 10. decembra 2013.

Ozadje

Komisija je 14. novembra 2012 sprejela predlog direktive, ki določa minimalni cilj 40-odstotne zastopanosti za nezadostno zastopani spol na položajih neizvršnih članov upravnih odborov družb, ki kotirajo na borzi v Evropi, do leta 2020, za javna podjetja, ki kotirajo na borzi, pa do leta 2018 (glej IP/12/1205 in MEMO/12/860).

Glavni elementi osnutka zakona so:

če evropska gospodarska družba, ki kotira na borzi, med neizvršnimi člani upravnega odbora nima 40 odstotkov žensk, bo novi predpis od družbe zahteval, da izvede nov izbirni postopek za člane odbora, v katerem bodo imele prednost kvalificirane kandidatke;

predpis močno poudarja kvalifikacije. Ženske nikakor ne bodo prišle v nadzorne svete samo zato, ker so ženske. Toda nobeni ženski zaposlitev ne bo zavrnjena na podlagi spola;

predpis velja samo za nadzorne svete ali neizvršne direktorje družb, ki kotirajo na borzi, zaradi njihovega gospodarskega pomena in velike prepoznavnosti. Mala in srednja podjetja so izvzeta;

posamezne države članice EU bodo morale določiti ustrezne in odvračilne sankcije za podjetja, ki bodo kršila direktivo;

zakonodajni akt je začasni ukrep, ki bo leta 2028 samodejno prenehal veljati;

predlog vključuje tudi dopolnilni ukrep, in sicer „prilagodljivo kvoto“: obveznost, v skladu s katero si morajo gospodarske družbe, ki kotirajo na borzi, same določiti individualne ciljne deleže, ki jih morajo doseči do leta 2020 (oziroma 2018 v primeru javnih podjetij) v zvezi z zastopanostjo obeh spolov na položajih izvršnih direktorjev upravnih odborov. Podjetja bodo morala vsako leto poročati o napredku.

Več informacij

Evropska komisija, Zbirka podatkov o ženskah in moških na vodilnih položajih:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Informativni paket – Ženske v upravnih odborih podjetij:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico na Twitterju

@VivianeRedingEU

Delo GD za pravosodje lahko spremljate na Twitterju

@EU_Justice

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Priloga 1 – Delež žensk v upravnih odborih velikih gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi, EU-27, 2010–2013: Nadaljnji napredek po ukrepih Komisije

Priloga 2 – Zastopanost žensk in moških v upravnih odborih velikih gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi, april 2013

Vir: Evropska komisija, Zbirka podatkov o ženskah in moških na vodilnih položajih.


Side Bar