Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 20 listopada 2013 r.

Rysa na europejskim szklanym suficie: Parlament Europejski poparł wniosek legislacyjny Komisji w sprawie kobiet w zarządach spółek

Parlament Europejski przegłosował dziś zdecydowaną większością (459 przeciw, 148 wstrzymało się 81 od głosu) projekt legislacyjny zaproponowany przez Komisję Europejską mający na celu poprawę równowagi płci w zarządach spółek w Europie. Silne poparcie wyrażone przez członków Parlamentu Europejskiego oznacza, iż jeden z dwóch organów legislacyjnych Unii Europejskiej zatwierdził już wniosek Komisji. Państwa członkowskie w Radzie muszą dojść do porozumienia z Parlamentem Europejskim i między sobą w sprawie projektu przepisów, tak aby mogły one wejść do dorobku prawnego UE. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym było poprzedzone wyraźnym poparciem dla tej inicjatywy, wyrażonym przez dwie główne komisje Parlamentu: Komisję Prawną (JURI) i Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) w dniu 14 października 2013 r. (IP/13/943). Ostatnie dane potwierdzają, że w wyniku zdecydowanych działań podjętych przez Komisję w tym obszarze, w ostatnich trzech latach udział kobiet w zarządach w całej UE rośnie nieprzerwanie i wynosi obecnie 16,6%, w porównaniu z 15,8% w październiku 2012 r. (zob. załącznik 1 i MEMO/13/882).

Dzisiejsze głosowanie Parlamentu Europejskiego to historyczna chwila dla równości kobiet i mężczyzn w Europie”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. Parlament Europejski, wybrany w bezpośrednich wyborach, wyraźnie i jasno stwierdził: Europa potrzebuje silnych przepisów mających na celu rozwiązanie problemu nierówności płci w zarządach spółek. Pragnę podziękować naszym sprawozdawcom: Rodi Kratsie-Tsagaropoulou i Evelyn Regner za ich niestrudzone wysiłki i poparcie dla wniosku Komisji. Parlament przyczynił się do powstania pierwszych pęknięć w szklanym suficie, który wciąż blokuje utalentowanym kobietom dostęp do najwyższych stanowisk. Rada Ministrów UE, drugi organ legislacyjny UE, powinna teraz sprostać wyzwaniu i poczynić szybkie postępy w pracach nad projektem przepisów, które sprawią, że kwalifikacje i osiągnięcia znajdą się na pierwszym planie.

Oto najważniejsze elementy dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim, bazujące na głównych propozycjach z wniosku Komisji:

Parlament poparł zaproponowane przez Komisję podejście, koncentrujące się na przejrzystej i sprawiedliwej procedurze wyboru (tzw. „pułap proceduralny”), a nie na wprowadzaniu ustalonych pułapów wyrażonych liczbowo.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są nadal wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy, ale wzywa się państwa członkowskie do wspierania i zachęcania ich do aktywnych działań na rzecz zwiększenia obecności kobiet na wszystkich szczeblach zarządzania i w zarządach.

W odróżnieniu od propozycji zawartej w pierwotnym wniosku Komisji, państwa członkowskie nie będą miały możliwości zwolnienia spółek z obowiązku przestrzegania dyrektywy, w przypadkach gdy osoby płci niedostatecznie reprezentowanej stanowią mniej niż 10% siły roboczej.

Parlament zaostrzył również przepisy dotyczące sankcji, dodając kilka sankcji, których stosowanie powinno być obowiązkowe, a nie orientacyjne, jak proponowała Komisja. W projekcie Parlamentu sankcje za brak poszanowania przepisów dotyczących procedury selekcji członków zarządu powinny obejmować wykluczenie z udziału w zamówieniach publicznych i częściowe wyłączenie z przydziału funduszy z europejskich funduszy strukturalnych.

Kolejne kroki: Wniosek Komisji, zanim stanie się obowiązującym prawem, musi zostać przyjęty wspólnie przez Parlament Europejski i przedstawicieli państw członkowskich UE zgromadzonych w Radzie (w głosowaniu większością kwalifikowaną). Dzisiejsze głosowanie Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu plenarnym było poprzedzone pozytywnymi opiniami pięciu komisji parlamentarnych na temat tej inicjatywy: Komisji Prawnej (JURI) oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) (IP/13/943), Komisji Zatrudnienia (EMPL), Komisji Rynku Wewnętrznego (IMCO) oraz Komisji Gospodarczej (ECON) (MEMO/13/672)

W dniu 20 czerwca 2013 r. na posiedzeniu ministrów ds. zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i ochrony konsumentów (Rada EPSCO) Rada, która w sprawie tego wniosku stanowi z Parlamentem Europejskim na równych zasadach, oceniła postępy osiągnięte w czasie prezydencji irlandzkiej (MEMO/13/584). Ministrowie będą prowadzić rozmowy na temat tego wniosku na posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2013 r.

Kontekst

Dnia 14 listopada 2012 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy, której przepisy określają 40-procentową obecność słabiej reprezentowanej płci na stanowiskach członków zarządu niepełniących funkcji wykonawczych w spółkach giełdowych w Europie jako minimalny cel do osiągnięcia do 2020 r.; w przypadku publicznych spółek notowanych na giełdzie wyznaczono termin do 2018 r. (zob. IP/12/1205 i MEMO/12/860).

Główne elementy projektu regulacji prawnej:

jeśli w spółce giełdowej w Europie nie zasiada w radzie nadzorczej 40 proc. kobiet, zgodnie z nowymi przepisami spółka będzie musiała wprowadzić nową procedurę naboru na stanowiska zarządcze, w ramach której pierwszeństwo zostanie przyznane odpowiednio wykwalifikowanym kobietom.

Przepisy kładą zdecydowany nacisk na kwalifikacje. Nikt nie otrzyma stanowiska w zarządzie tylko ze względu na przynależność do danej płci. Ale też żadnej kobiecie nie będzie można odmówić dostępu do stanowiska tylko z tego powodu.

Przepisy mają zastosowanie jedynie do rad nadzorczych i dyrektorów niepełniących funkcji wykonawczych w spółkach notowanych na giełdzie z racji znaczenia gospodarczego i dużej widoczności tych stanowisk. Nie mają natomiast zastosowania do małych i średnich przedsiębiorstw.

Poszczególne państwa członkowskie UE będą musiały ustanowić odpowiednie i skuteczne sankcje nakładane na spółki naruszające przepisy dyrektywy.

Przepisy te są rozwiązaniem tymczasowym. W 2028 r. automatycznie wygasną.

W projekcie regulacji prawnej wprowadzono również, jako środek dodatkowy, tzw. „kwotę elastyczną": obowiązek wyznaczania przez spółki giełdowe własnych podlegających samoregulacji celów w zakresie reprezentacji obu płci na stanowiskach dyrektorów wykonawczych. Cele te należy osiągnąć do 2020 r. (lub do 2018 r. w przypadku przedsiębiorstw publicznych). Spółki będą zobowiązane do składania rocznych sprawozdań z osiągniętych postępów.

Więcej informacji:

Baza danych Komisji Europejskiej dotycząca udziału kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Materiały prasowe –– Kobiety w zarządach spółek:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Wiceprzewodnicząca na Twitterze:

@ vivianeredingeu

EU Justice na Twitterze:

@ eu_justice

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Załącznik 1 — udział kobiet w zarządach dużych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, UE-27, w latach 2010-2013: Ciągły postęp w następstwie działań Komisji

Załącznik 2 — reprezentacja kobiet i mężczyzn w zarządach dużych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, stan na kwiecień 2013 r.

Źródło: Komisja Europejska, Baza danych dotycząca udziału kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym


Side Bar