Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 november 2013

EU doorbreekt glazen plafond: Parlement steunt voorstel van Commissie voor meer vrouwen in topfuncties

Het Europees Parlement heeft vandaag met een overweldigende meerderheid (459 vóór, 148 tegen en 81 onthoudingen) voor een wetgevingsvoorstel van de Commissie gestemd dat moet zorgen voor een betere genderbalans in de raden van bestuur van Europese ondernemingen. Dankzij de krachtige steun van de leden van het Europees Parlement is het voorstel van de Commissie nu door een van de twee medewetgevers van de Europese Unie goedgekeurd. Voordat de richtlijn kracht van wet krijgt, moeten ook de lidstaten in de Raad overeenstemming over het voorstel bereiken, onderling en met het Europees Parlement. Voorafgaand aan de plenaire stemming van vandaag gaven op 14 oktober 2013 de parlementaire commissies Juridische zaken (JURI) en Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM) al hun goedkeuring aan het voorstel (IP/13/943). Volgens de meest recente cijfers begint de doortastende aanpak van de Commissie vruchten af te werpen: het aandeel vrouwen in raden van bestuur groeit al drie jaar en bedraagt inmiddels 16,6%, tegenover 15,8% in oktober 2012 (zie bijlage 1 en MEMO/13/882).

"Het besluit dat het Europees Parlement vandaag heeft genomen, is van historisch belang voor de gelijkheid van mannen en vrouwen in Europa," aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "De rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordigers hebben zich luid en duidelijk uitgesproken: Europa heeft strenge regels nodig om te zorgen voor een betere balans tussen het aantal mannen en vrouwen in de bestuurskamers van ondernemingen. Ik wil de rapporteurs, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Evelyn Regner, bedanken voor hun inzet en steun voor het voorstel van de Commissie. Het Parlement heeft de eerste barsten veroorzaakt in het glazen plafond dat talentvolle vrouwen nog steeds belet door te dringen tot topfuncties. De Raad van Ministers moet nu snel vooruitgang boeken met deze ontwerpwetgeving, waarin kwalificaties en verdiensten centraal staan."

Waarover heeft het Europees Parlement vandaag gestemd? Dit zijn de hoofdpunten, die voortbouwen op de voorstellen van de Commissie:

het Parlement stemt in met de aanpak van de Commissie om de nadruk te leggen op een transparante en eerlijke selectieprocedure (een zogenaamd "procedureel quotum”) in plaats van een vast kwantitatief contingent in te voeren;

de richtlijn geldt niet voor kleine en middelgrote ondernemingen, maar de lidstaten wordt wel verzocht deze bedrijven te steunen en te stimuleren het evenwicht tussen mannen en vrouwen op alle managementniveaus en in raden van bestuur te verbeteren;

anders dan in het oorspronkelijke Commissievoorstel zullen de lidstaten aan ondernemingen waarvan minder dan 10% van het personeel tot het ondervertegenwoordigde geslacht behoort, geen vrijstelling van deze wetgeving mogen verlenen;

het Parlement heeft de bepaling over de sancties aangescherpt door een aantal sancties toe te voegen die verplicht moeten zijn, en niet indicatief, zoals de Commissie had voorgesteld. De tekst van het Parlement houdt in dat niet-naleving van de bepalingen inzake selectieprocedures voor bestuursleden een onderneming onder meer kan komen te staan op uitsluiting van overheidsopdrachten en gedeeltelijke uitsluiting van de toekenning van financiële middelen uit de Europese structuurfondsen.

Volgende stappen: Om kracht van wet te krijgen, moet het voorstel nog de gezamenlijke goedkeuring krijgen van het Europees Parlement en de EU-lidstaten in de Raad (waarin met gekwalificeerde meerderheid wordt gestemd). De goedkeuring van het Europees Parlement is voorafgegaan door positieve adviezen van vijf parlementaire commissies: Juridische zaken (JURI) en Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM) (IP/13/943), Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Interne markt (IMCO) en Economische en monetaire zaken (ECON) (MEMO/13/672).

Op de bijeenkomst van de ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EPSCO-Raad) van 20 juni 2013 (MEMO/13/584) heeft de Raad, die op gelijke voet met het Europees Parlement over dit voorstel besluit, de balans opgemaakt van de vooruitgang die onder het Ierse voorzitterschap is geboekt (MEMO/13/584). De ministers van de lidstaten zullen de ontwerpwetgeving bespreken op hun bijeenkomst van 9 en 10 december 2013.

Achtergrond

Op 14 november 2012 keurde de Commissie een voorstel voor een richtlijn goed op grond waarvan 40% van de niet-uitvoerende bestuurders in Europa van het ondervertegenwoordigde geslacht moet zijn. Beursgenoteerde ondernemingen moeten in 2020 aan deze norm voldoen, beursgenoteerde overheidsbedrijven in 2018 (zie IP/12/1205 en MEMO/12/860).

Belangrijkste elementen van het voorstel:

Als de niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde onderneming in Europa niet voor 40% uit vrouwen bestaat, dient die onderneming op grond van de nieuwe wetgeving een nieuwe selectieprocedure te houden waarbij de voorkeur uitgaat naar vrouwelijke kandidaten met de nodige kwalificaties.

De voorgestelde richtlijn stelt kwalificaties voorop. Vrouwen zullen beslist niet qualitate qua worden aangenomen. Maar vrouwen zullen ook niet meer worden gepasseerd, alleen omdat zij vrouw zijn.

De richtlijn geldt alleen voor commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen, vanwege hun economisch belang en grote zichtbaarheid. Het voorstel geldt niet voor kleine en middelgrote ondernemingen.

De lidstaten moeten zelf passende, afschrikkende sancties vaststellen voor bedrijven die de richtlijn overtreden.

Deze wetgeving is een tijdelijke maatregel. Zij verstrijkt automatisch in 2028.

De wetgeving bevat als aanvullende maatregel ook "flexiquota": een verplichting voor beursgenoteerde bedrijven om individuele zelfreguleringsdoelstellingen vast te stellen voor de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen als uitvoerende bestuurders. Deze zelfreguleringsdoelstellingen moeten in 2020 zijn bereikt (2018 voor overheidsbedrijven). Bedrijven moeten jaarlijks verslag uitbrengen over de vooruitgang.

Meer informatie:

Databank van de Europese Commissie over vrouwen en mannen in de besluitvorming:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Persdossier – Vrouwen in raden van bestuur:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter:

@VivianeRedingEU

Volg EU-Justitie op Twitter:

@EU_Justice

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bijlage 1 - Aandeel van vrouwen in de raden van bestuur van grote beursgenoteerde ondernemingen, EU-27, 2010-2013: Verdere vooruitgang dankzij maatregelen van Commissie

Bijlage 2 - Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van grote beursgenoteerde ondernemingen, april 2013

Bron: Europese Commissie, Databank over vrouwen en mannen in de besluitvorming.


Side Bar