Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 20. novembrī

Neredzamo šķēršļu novēršana Eiropā: Eiropas Parlaments atbalsta Komisijas priekšlikumu par sievietēm uzņēmumu vadības institūcijās

Šodien Eiropas Parlaments ar pārliecinošu balsu vairākumu] (459 par, 148 pret un 81 atturas) nobalsoja par atbalstu Eiropas Komisijas ierosinātajam tiesību aktam, kura mērķis ir uzlabot dzimumu līdzsvaru Eiropas uzņēmumu padomēs. Eiropas Parlamenta deputātu spēcīgais atbalsts nozīmē, ka Komisijas priekšlikumu ir apstiprinājis viens no diviem Eiropas Savienības likumdevējiem. Lai priekšlikums Eiropas Savienībā sāktu darboties, dalībvalstīm Padomē par to jāpanāk vienošanās — gan sava starpā, gan ar Eiropas Parlamentu. Balsojums plenārsēdē notiek pēc tam, kad divas vadošās komitejas Parlamentā — Juridisko jautājumu komiteja (JURI) un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja (FEMM) — 2013. gada 14. oktobrī skaidri pauda atbalstu Komisijas iniciatīvai (IP/13/943). Jaunākie skaitliskie rādītāji apstiprina, ka pēc Komisijas apņēmīgās rīcības šajā jomā pēdējo triju gadu laikā sieviešu īpatsvars uzņēmumu padomēs visā ES ir pastāvīgi palielinājies, 2012. gada oktobrī tas bija 15,8 %, savukārt patlaban — 16,6 % (sk. 1. pielikumu un MEMO/13/882).

"Šodien Eiropas Parlamentā notikušais balsojums Eiropas dzimumu līdztiesības jomā ir vēsturisks," sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Tieši ievēlētais Eiropas Parlaments ir pārliecinoši un skaidri paudis, ka Eiropai vajadzīgi iedarbīgi noteikumi, kas novērstu dzimumu nelīdzsvaroto pārstāvību uzņēmumu vadības institūcijās. Vēlos pateikties referentēm Rodi Kratsa-Tsagaropoulou un Evelyn Regner par pūliņiem un neatslābstošo atbalstu Komisijas priekšlikumam. Parlaments ir spēris pirmos soļus, lai novērstu neredzamos šķēršļus, kas sievietēm liedz realizēties vadošos amatos. Ministru padomei, ES otrajai likumdevējai, jāpaveic darbs līdz galam un nekavējoties jāpieņem priekšlikums, kas centrā izvirza kvalifikāciju un nopelnus."

Svarīgākie aspekti, par ko šodien balsos Eiropas Parlaments, pamatojoties uz trim galvenajiem Komisijas priekšlikuma pīlāriem:

tiek apstiprināta Komisijas pieeja, kurā galvenā uzmanība mazāk vērsta uz konkrētas kvantitatīvas kvotas ieviešanu, bet vairāk — uz pārredzamu un taisnīgu atlases procedūru (tā dēvēto "procedurālo kvotu");

mazie un vidējie uzņēmumi paliek izslēgti no direktīvas darbības jomas, bet dalībvalstis tiek aicinātas atbalstīt un stimulēt šo uzņēmumu centienus būtiski uzlabot dzimumu līdzsvaru visos vadības līmeņos un padomēs;

atšķirībā no Komisijas sākotnējā priekšlikuma dalībvalstīm nebūs iespējams atbrīvot no tiesību akta piemērošanas uzņēmumus, kuros nepietiekami pārstāvētā dzimuma darbinieku ir mazāk par 10 % no visa darbaspēka;

Parlaments ir pastiprinājis noteikumus par sankcijām, paredzot, ka vairākas sankcijas, kas Komisijas priekšlikuma bija indikatīvas kļūst obligātas. Parlamenta pieņemtajā direktīvas redakcijā sankcijas, ko piemēro tad, ja netiek ievēroti noteikumi par padomes locekļu atlases procedūrām, ietver izslēgšanu no publiskā iepirkuma konkursiem un daļēju izslēgšanu no Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma saņemšanas.

Turpmākie pasākumi: Lai Komisijas priekšlikums kļūtu par tiesību aktu, tas jāpieņem gan Eiropas Parlamentā, gan ES dalībvalstīm Padomē (ar kvalificētu balsu vairākumu). Balsojums Eiropas Parlamenta plenārsēdē šodien noticis pēc tam, kad par to saņemti pozitīvi atzinumi no piecām Parlamenta komitejām: Juridisko jautājumu (JURI), Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības (FEMM) (IP/13/943), Nodarbinātības (EMPL), Iekšējā tirgus (IMCO) un Ekonomikas un monetāro jautājumu (ECON) komitejas (MEMO/13/672).

Padome, kura par priekšlikumu lemj ar tādām pašām tiesībām kā Eiropas Parlaments, Īrijas prezidentūras laikā gūtos progresu izvērtēja nodarbinātības un sociālo lietu ministru sanāksmē (EPSCO padome) 2013. gada 20. jūnijā (MEMO/13/584). Ministriem priekšlikums jāapspriež 2013. gada 9.–10. decembra sanāksmē.

Vispārīga informācija

Komisija 2012. gada 14. novembrī pieņēma priekšlikumu direktīvai, kurā noteikts sasniedzamais minimums, proti, 40 % nepietiekami pārstāvētā dzimuma direktoru amatos bez izpildpilnvarām biržā kotētos Eiropas uzņēmumos līdz 2020. gadam, savukārt biržā kotētajos valsts uzņēmumos — līdz 2018. gadam (sk. IP/12/1205 un MEMO/12/860).

Tiesību akta priekšlikuma galvenie elementi

Ja biržā kotēta Eiropas uzņēmuma padomē amatos bez izpildpilnvarām nav vismaz 40 % sieviešu, saskaņā ar jauno tiesību aktu šim uzņēmumam jāievieš jauna padomes locekļu atlases procedūra, ar kuru dod priekšroku kvalificētām kandidātēm sievietēm.

Tiesību aktā tiek stingri uzsvērta kvalifikācija. Kandidāte neieņems amatu padomē tikai tāpēc, ka ir sieviete. Taču neviena kandidāte dzimuma dēļ netiks arī noraidīta.

Tiesību akts attiecas tikai uz biržā kotēto uzņēmumu padomēm (uzraudzības institūcijām) un direktoriem bez izpildpilnvarām, ņemot vērā to nozīmi tautsaimniecībā un lielo pamanāmību. Tiesību akts neattiecas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Katrai ES dalībvalstij attiecībā uz uzņēmumiem, kas pārkāps direktīvu, būs jānosaka atbilstīgas un preventīvas sankcijas.

Tiesību akts ir pagaidu pasākums. Tā darbība automātiski beigsies 2028. gadā;

Tiesību aktā kā papildpasākums ietverta arī tā sauktā "fleksikvota" — biržā kotēto uzņēmumu pienākums izvirzīt pašregulējuma mērķus attiecībā uz abu dzimumu pārstāvību starp izpilddirektoriem, mērķi jāsasniedz līdz 2020. gadam (valsts uzņēmumiem — līdz 2018. gadam). Uzņēmumiem ik gadu būs jāziņo par progresu.

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas datubāze par sievietēm un vīriešiem lēmumu pieņemšanā:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Materiāli presei: sievietes uzņēmumu padomēs

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces, ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietniece Tviterī:

@VivianeRedingEU

EK Tieslietu ģenerāldirektorāts Tviterī:

@EU_Justice

Kontaktpersonas

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1. pielikums. Sieviešu īpatsvars biržā kotētu lielu uzņēmumu padomēs 2010.-2013. gadā ES-27: pēc Komisijas aktīvās rīcības uzlabojumi turpinās

2. pielikums. Sieviešu un vīriešu pārstāvība biržā kotētu lielu uzņēmumu padomēs 2013. gada aprīlī

Avots: Eiropas Komisijas datubāze par sievietēm un vīriešiem lēmumu pieņemšanā.


Side Bar