Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 20 d.

Suskaldysime „stiklo lubas“ Europoje! Europos Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui dėl moterų valdybose

Šiandien Europos Parlamento nariai [didžiąja dauguma] (459 už, 148 prieš, 81 susilaikė) pritarė Europos Komisijos pasiūlytam teisės aktui, kuriuo siekiama gerinti Europos bendrovių valdybų lyčių pusiausvyrą. Tai reiškia, kad šį Komisijos pasiūlymą jau patvirtino vienas iš dviejų Europos Sąjungos teisės aktų leidėjų – Europos Parlamentas, kuris su Ministrų Taryba dėl šio pasiūlymo sprendžia lygiomis teisėmis. Dabar valstybės narės Taryboje turi tarpusavyje ir su Europos Parlamentu susitarti dėl teisės akto projekto, kad jis būtų įtrauktas į ES acquis. Balsavimu plenariniame posėdyje aiškiai atsižvelgiama į Parlamento dviejų pagrindinių komitetų – Teisės reikalų komiteto (JURI) ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto (FEMM) – pritarimą Komisijos iniciatyvai 2013 m. spalio 14 d. (IP/13/943). Naujausi duomenys rodo, kad dėl ryžtingų Komisijos veiksmų šioje srityje moterų dalis ES bendrovių valdybose pastaruosius trejus metus nuolat didėjo ir šiuo metu yra 16,6 proc., palyginti su 15,8 proc. 2012 m. spalio mėn. (žr. 1 priedą ir MEMO/13/882).

Šiandieninis Europos Parlamento balsavimas yra istorinės reikšmės įvykis lyčių lygybės srityje Europoje, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Tiesiogiai renkamo Europos Parlamento pozicija aiški ir griežta: lyčių nelygybė bendrovių valdybose Europoje turi būti mažinama griežtesnėmis taisyklėmis. Norėčiau padėkoti pranešėjoms Rodi Kratsai-Tsagaropoulou ir Evelyn Regner už sunkų darbą ir ryžtingą Komisijos pasiūlymo palaikymą. Šiandien Parlamentas ėmėsi pradinių veiksmų, kad pašalintų kliūtis, kurios vis dar trukdo talentingoms moterims užimti aukščiausias pareigas Europos bendrovėse. Ministrų Taryba, antroji teisės aktų leidėja, turėtų nedelsdama imtis veiksmų, kad būtų priimtas šis teisės akto projektas, kuriuo pabrėžiama kvalifikacija ir nuopelnai.

Pagrindinėmis Komisijos pasiūlymų nuostatomis pagrįsti svarbiausi aspektai, kuriems Europos Parlamentas šiandien pritarė balsavime:

patvirtinamas Komisijos siūlymas, užuot nustačius fiksuotą kiekybinę kvotą, daugiau dėmesio skirti skaidriai ir sąžiningai atrankos procedūrai (vadinamajai procedūrinei kvotai);

mažosioms ir vidutinėms įmonėms ši direktyva netaikoma, tačiau valstybės narės raginamos skatinti jas reikšmingai pagerinti visų valdymo lygmenų ir valdybų lyčių pusiausvyrą;

nukrypstant nuo pirminio Komisijos pasiūlymo, valstybės narės negalės nuo teisės akto taikymo atleisti tų bendrovių, kurių nepakankamai atstovaujamos lyties nariai sudaro mažiau nei 10 proc. visų darbuotojų;

Parlamento iniciatyva sustiprinama sankcijų nuostata: pridedama sankcijų, kurios turėtų būti privalomos, o ne orientacinės, kaip siūlė Komisija; remiantis Parlamento tekstu, kalbant apie sankcijas, bendrovėms, nesilaikančioms valdybos narių atrankos nuostatų, turėtų būti neleidžiama dalyvauti viešojo pirkimo konkursuose ir ribojamos galimybės gauti Europos struktūrinių fondų finansavimą.

Tolesni veiksmai. Kad Komisijos pasiūlymas taptų teisės aktu, jį turi bendrai priimti Europos Parlamentas ir Taryba, kurią sudaro ES valstybių narių atstovai (balsuojantys kvalifikuota balsų dauguma). Šiandieniniu balsavimu Europos Parlamento plenariniame posėdyje atsižvelgta į penkių Parlamento komitetų: Teisės reikalų (JURI), Moterų teisių ir lyčių lygybės (FEMM)(IP/13/943), Užimtumo (EMPL), Vidaus rinkos (IMCO) ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto (ECON) (MEMO/13/672) palankias nuomones.

2013 m. birželio 20 d. Taryba, kuri dėl šio pasiūlymo sprendžia lygiomis teisėmis su Europos Parlamentu, Užimtumo ir socialinės politikos ministrų posėdyje (EPSCO) įvertino Airijos pirmininkavimo ES metu padarytą pažangą (MEMO/13/584). Ministrai šį teisės akto projektą aptars 2013 m. gruodžio 9–10 d. vyksiančiame posėdyje.

Pagrindiniai faktai

2012 m. lapkričio 14 d. Komisija priėmė direktyvos, kuria nustatomas tikslas, kad iki 2020 m. Europos biržinių bendrovių valdybose nevykdomąsias pareigas eitų bent 40 proc. nepakankamai atstovaujamos lyties asmenų, pasiūlymą. Biržinėse valstybinėse įmonėse šis tikslas turi būti pasiektas iki 2018 m. (žr. IP/12/1205 ir MEMO/12/860).

Pagrindinės teisės akto projekto nuostatos:

Jei Europos biržinės bendrovės nevykdomojoje valdyboje yra mažiau kaip 40 proc. moterų, pagal naują teisės aktą ji privalės taikyti naują valdybos narių atrankos procedūrą, pagal kurią pirmenybė suteikiama kvalifikuotoms moterims.

Teisės akte pabrėžiama kvalifikacijos svarba. Vien dėl lyties moterys niekada nebus skiriamos eiti valdybos narių pareigas. Tačiau, kita vertus, moters kandidatūros nebus galima atmesti dėl lyties.

Teisės aktas taikytinas tik biržinių bendrovių stebėtojų taryboms ir nevykdomiesiems direktoriams, nes šios bendrovės turi didelę ekonominę reikšmę ir yra gerai matomos. Mažosioms ir vidutinėms įmonėms jis netaikytinas.

Kiekviena ES valstybė narė turės nustatyti tinkamas ir atgrasomas sankcijas, taikytinas bendrovėms už direktyvos pažeidimą.

Šis teisės aktas – laikina priemonė. Jis nustos galioti 2028 m.

Kaip papildoma priemonė direktyvoje numatyta vadinamoji lanksčioji kvota – biržinės bendrovės įpareigojamos nusistatyti individualius vykdomųjų direktorių lyčių pusiausvyros srities tikslus, kuriuos reikia pasiekti iki 2020 m. (biržinėms valstybinėms įmonėms – iki 2018 m.). Bendrovės turės kasmet teikti ataskaitas apie daromą pažangą.

Daugiau informacijos

Europos Komisijos duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie moteris ir vyrus, dalyvaujančius priimant sprendimus

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Rinkinys spaudai „Moterys valdybose“

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter

@VivianeRedingEU

ES Teisingumo generalinio direktorato Twitter

@EU_Justice

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 296 74 56

1 priedas. Didelių biržinių bendrovių valdybose moterų užimama procentinė dalis ES–27 (2010-2013 m. daroma pažanga, atsižvelgiant į Komisijos veiksmus)

2 priedas. Moterų ir vyrų atstovavimas didelių biržinių bendrovių valdybose (2013 m. balandžio mėn.)

Šaltinis. Europos Komisijos duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie moteris ir vyrus, dalyvaujančius priimant sprendimus


Side Bar