Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. marraskuuta 2013

Lasikatto murtuu Euroopassa – Euroopan parlamentti tukee komission ehdotusta naiskiintiöistä

Euroopan parlamentti on tänään päättänyt selvällä äänten enemmistöllä (äänin 459 puolesta ja 148 vastaan 81:n pidättyessä äänestämästä) tukea Euroopan komission ehdottamaa lakia, jolla tasapainotetaan sukupuolijakaumaa eurooppalaisten yritysten hallituksissa. Euroopan parlamentin jäsenten voimakas tuki merkitsee sitä, että toinen unionin lainsäätäjistä on hyväksynyt komission ehdotuksen. Neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden on nyt päästävä keskenään ja parlamentin kanssa yhteisymmärrykseen lakiehdotuksesta, jotta siitä voi tulla osa EU:n lainsäädäntöä. Täysistunnon äänestystulos on jatkoa selkeälle tuelle, jonka komission aloite sai parlamentissa kahdelta tärkeältä valiokunnalta eli oikeudellisten asioiden valiokunnalta ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta 14. lokakuuta 2013 (IP/13/943). Uusimmat luvut vahvistavat, että komission määrätietoisen toiminnan myötä naisten osuus yhtiöiden hallituksissa kaikkialla Euroopassa on kasvanut jatkuvasti kolmen vuoden ajan. Lokakuun 2012 jälkeen osuus on kasvanut 15,8 prosentista 16,6 prosenttiin (ks. liite 1 ja MEMO/13/882).

Euroopan parlamentin tämänpäiväinen äänestys on historiallinen merkkipaalu sukupuolten tasa-arvon kannalta Euroopassa”, oikeusasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding totesi ja kiitti samalla esittelijöitä, Rodi Kratsa-Tsagaropoulouta ja Evelyn Regneria, näiden vakaasta tuesta komission ehdotukselle. ”Suorilla vaaleilla valittu parlamentti lähetti selkeän viestin: Eurooppa tarvitsee vahvat säännöt, joilla voidaan puuttua sukupuolten epätasa-arvoon yhtiöiden hallituksissa. Parlamentti on nyt tehnyt ensimmäiset säröt lasikattoon, joka vielä nykyäänkin estää lahjakkaita naisia pääsemästä huipputehtäviin. Ministerineuvoston olisi nyt otettava haaste vastaan ja käsiteltävä nopeasti tämä lakiehdotus, jonka keskiössä ovat pätevyys ja ansiot.”

Euroopan parlamentin tänään hyväksymä ehdotus perustuu komission ehdotusten pääkohtiin. Sen pääsisältö on seuraava:

  • Ehdotus vahvistaa komission toimintamallin, jossa kiintiömenettelyn lähtökohtana on läpinäkyvä ja tasapuolinen valintaprosessi eikä etukäteen asetettu kiintiö.

  • Direktiiviä ei sovelleta pk-yrityksiin, mutta jäsenvaltioita kehotetaan tukemaan ja kannustamaan pk-yrityksiä tasa-arvon lisäämisessä kaikilla johdon tasoilla ja myös hallituksissa.

  • Komission alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti jäsenvaltiot eivät voi vapauttaa direktiivin soveltamisalasta yhtiöitä, joissa aliedustettuna oleva sukupuoli muodostaa alle 10 prosentin osuuden työvoimasta.

  • Parlamentti tehosti täytäntöönpanon valvontaa asettamalla komission ehdottamien ohjeellisten seuraamusten lisäksi myös pakollisia seuraamuksia. Hallitusten jäsenten valintamenettelyä koskevien vaatimusten laiminlyömisen pitäisi parlamentin ehdotuksen mukaan johtaa siihen, että yhtiö ei saa osallistua julkisiin hankintamenettelyihin eikä myöskään voi kaikissa tapauksissa saada rahoitusta rakennerahastoista.

Seuraavat vaiheet: Jotta komission ehdotuksesta tulisi oikeudellisesti sitova, sekä Euroopan parlamentin että neuvostossa kokoontuvien EU:n jäsenvaltioiden on hyväksyttävä se. Neuvostossa hyväksyntä edellyttää määräenemmistöä. Tämänpäiväinen äänestys täysistunnossa on jatkoa myönteisille lausunnoille, jotka oikeudellisten asioiden valiokunta, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta (IP/13/943), työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta sekä talous- ja raha-asioiden valiokunta ovat ehdotuksesta jo antaneet (MEMO/13/672).

Neuvosto päättää tämän ehdotuksen hyväksymisestä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Neuvosto tarkasteli Irlannin puheenjohtajakaudella saavutettua edistystä 20. kesäkuuta 2013 pidetyssä työ- ja sosiaaliasioiden ministerien kokouksessa (MEMO/13/584). Ministereiden on tarkoitus keskustella lakiehdotuksesta seuraavan kerran 9.–10. joulukuuta 2013 pidettävässä kokouksessa.

Taustaa

Komissio hyväksyi 14. marraskuuta 2012 ehdotuksen direktiiviksi, jossa asetetaan tavoitteeksi, että aliedustettu sukupuoli saisi vuoteen 2020 mennessä 40 prosenttia yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien jäsenten hallituspaikoista eurooppalaisissa julkisesti noteeratuissa yhtiöissä. Julkisten yritysten on saavutettava kyseinen tavoite jo vuoteen 2018 mennessä (ks. IP/12/1205 ja MEMO/12/860).

Säädösehdotuksen pääsisältö:

  • Jos eurooppalaisen julkisesti noteeratun yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomista hallituksen jäsenistä 40 prosenttia ei ole naisia, uusi säädös velvoittaa yhtiön järjestämään uuden valintamenettelyn, jossa hallituksen jäseniä valittaessa annetaan etusija päteville naispuolisille ehdokkaille.

  • Säädöksessä painotetaan voimakkaasti pätevyyttä. Kukaan ei saa hallituspaikkaa vain siksi, että on nainen, mutta hallituspaikkaa ei myöskään voida evätä sukupuolen perusteella.

  • Säädös koskee ainoastaan julkisesti noteerattujen yhtiöiden valvontaelimiä tai toimivaan johtoon kuulumattomia hallituksen jäseniä kyseisten yhtiöiden taloudellisen merkityksen ja näkyvyyden vuoksi. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät kuulu säädöksen piiriin.

  • Yksittäisten jäsenvaltioiden on säädettävä yrityksille asianmukaiset ja varoittavat seuraamukset direktiivin rikkomisesta.

  • Säädös on määräaikainen, ja se raukeaa automaattisesti vuonna 2028.

  • Ehdotukseen sisältyy täydentävänä toimenpiteenä joustava kiintiö”, jonka mukaan julkisesti noteerattujen yhtiöiden on asetettava itselleen yksilöllinen itsesääntelytavoite, joka koskee kummankin sukupuolen edustusta toimivaan johtoon kuuluvien hallituksen jäsenten joukossa ja joka on saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Julkisten yritysten aikaraja on vuosi 2018. Yritysten on raportoitava vuosittain edistymisestään.

Lisätietoja

Naisia ja miehiä päätöksenteossa koskeva Euroopan komission tietokanta

Lehdistöpaketti – Naiset johtoelimissä

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Seuraa oikeusasioiden pääosastoa Twitter: @EU_Justice

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

Liite 1 – Naisten osuus suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa EU27-maissa vuosina 2010–2013: komission toimiin perustuva jatkuva kehitys

Liite 2 - Naisten ja miesten osuus suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa, huhtikuu 2013

Lähde: Naisia ja miehiä päätöksenteossa koskeva Euroopan komission tietokanta.


Side Bar