Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. november 2013

Euroopa Parlament toetab komisjoni ettepanekut suurendada naiste arvu äriühingute juhtorganites

Euroopa Parlament toetas tänasel hääletusel suure häälteenamusega (459 poolt, 148 vastu ja 81 jäi erapooletuks) Euroopa Komisjoni seaduseelnõud, mis käsitleb soolise tasakaalu parandamist Euroopa äriühingute juhtorganites. Euroopa Parlamendi liikmete tugev toetus tähendab, et üks Euroopa Liidu kahest kaasseadusandjast on komisjoni ettepaneku heaks kiitnud. Selleks et ettepanek saaks seaduse jõu, peavad liikmesriigid jõudma kõnelause seaduseelnõu suhtes kokkuleppele nii omavahel nõukogus kui ka Euroopa Parlamendiga. Enne hääletust täiskogul sai komisjoni algatus 14. oktoobril 2013 kindla toetuse kahelt juhtivalt parlamendikomisjonilt – õiguskomisjonilt ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonilt (IP/13/943). Viimased andmed kinnitavad, et komisjoni pühendunud tegevus selles valdkonnas on viimase kolme aasta jooksul aidanud suurendada naiste osakaalu äriühingute juhtorganites, mis on praeguseks jõudnud 16,6%-ni võrreldes 15,8%-ga oktoobris 2012 (vaata 1. lisa ja MEMO/13/882).

„Tänane Euroopa Parlamendi hääletus on Euroopas soolise võrdõiguslikkuse seisukohast ajalooline,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Kodanike poolt otse valitud Euroopa Parlament on oma seisukohta sõnaselgelt väljendanud: Euroopa vajab raudseid reegleid äriühingute juhtorganites esineva soolise ebavõrdsusega võitlemiseks. Tahaksin tänada raportööre Rodi Kratsa-Tsagaropoulout ja Evelyn Regnerit nende töö ja sihikindluse eest komisjoni ettepaneku toetamisel. Parlament on astunud esimesed sammud nende takistuste kõrvaldamiseks, mis ei võimalda andekatel naistel tõusta tippametikohtadele. Liidu teine tähtis otsustaja, Euroopa Liidu nõukogu, peaks nüüd koondama oma jõu, et eelnõu, milles on kesksele kohale seatud kvalifikatsioon ja töökogemus, liiguks jõudsasti edasi."

Euroopa Parlamendis täna vastu võetud dokument põhineb komisjoni ettepanekul ja selle peamised seisukohad on järgmised:

toetatakse komisjoni käsitlusviisi, s.t kvantitatiivse kvoodi kehtestamise asemel keskenduda läbipaistvale ja õiglasele valikumenetlusele (nn menetluslikule kvoodile);

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted jäetakse direktiivi reguleerimisalast välja, kuid liikmesriike kutsutakse toetama ja stimuleerima soolise tasakaalu parandamist kõigil juhtimistasanditel ja kõigis juhtorgani liikides;

erinevalt komisjoni esitatud ettepanekust ei lubata liikmesriikidel teha seaduse kohaldamise suhtes erandeid äriühingutele, kus alaesindatud sugu moodustab kogu töötajaskonnast vähem kui 10%;

parlament karmistas sanktsioone: lisatud on karistusi, mida tuleks kohaldada kohustuslikult, mitte soovituslikult, nagu komisjoni ettepanekus kavandatud oli. Parlamendi teksti kohaselt tuleks juhul, kui äriühingute juhtorganite liikmete valikumenetlusega seotud nõuded jäetakse täitmata, näha sanktsioonina ette äriühingu kõrvalejätmine riigihangetest ja tema osaline ilmajätmine struktuurifondidest eraldatavatest vahenditest.

Järgmised sammud: Selleks et komisjoni ettepanek muutuks õiguslikult siduvaks, tuleks Euroopa Parlamendil ja nõukogu raames tegutsevatel ELi liikmesriikidel see vastu võtta. Nõukogus tuleb saavutada kvalifitseeritud häälteenamus. Enne Euroopa Parlamendi tänast hääletust täiskogul olid algatust toetanud juba viis parlamendi komisjoni: õiguskomisjon, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon (IP/13/943), tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon ning majandus- ja rahanduskomisjon (MEMO/13/672).

Nõukogu, kes otsustab käesoleva ettepaneku üle Euroopa Parlamendiga võrdsetel alustel, tegi kokkuvõtte Iirimaa eesistumise ajal tehtud edusammude kohta tööhõive- ja sotsiaalministrite kohtumisel (EPSCO nõukogu) 20. juunil 2013 (MEMO/13/584). Järgmisena arutavad ministrid seaduseelnõu üle 9. – 10. detsembril 2013 toimuval istungil.

Taustteave

14. novembril 2012 võttis komisjon vastu direktiivi ettepaneku, mille kohaselt peab börsil noteeritud äriühingute puhul aastaks 2020 ja börsil noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul aastaks 2018 olema alaesindatud soost liikmete osakaal tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulgas vähemalt 40% (vt IP/12/1205 ja MEMO/12/860).

Ettepaneku põhielemendid on järgmised.

Kui Euroopas tegutseva börsil noteeritud äriühingu nõukogus ei moodusta naiste osakaal 40%, nõuab uus seadus, et juhtorgani liikmete valimise suhtes kehtestataks uus valikumenetlus, mis annab eelise võrdset kvalifikatsiooni omavale naissoost kandidaadile.

Kõnealuses seaduses on põhirõhk rangelt kvalifikatsioonil. Kedagi ei valita juhtorgani liikmeks üksnes seepärast, et ta on naine. Samas ei jäeta ka ühtki naist liikme kohast ilma tema soo tõttu.

Kõnealused õigusnormid kehtivad üksnes börsil noteeritud äriühingute nõukogude liikmete või tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete kohta, arvestades kõnealuste äriühingute majanduslikku tähtsust ja suurt mõju. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete suhtes neid sätteid ei kohaldata.

Liikmesriigid peavad kehtestama asjakohased ja hoiatavad sanktsioonid äriühingutele, kes kõnealuse direktiivi sätteid rikuvad.

Kõnealune õigusakt kujutab endast ajutist meedet. Selle kehtivus lõpeb automaatselt 2028. aastal.

Samuti sisaldab õigusakt täiendavat kohustust, nö paindlikku kvooti, et börsil noteeritud äriühingud kehtestaksid endale iseregulatsiooni eesmärgid mõlema soo esindatuse kohta tegevjuhtkonna liikmete seas. Need eesmärgid tuleb saavutada 2020. aastaks (riigi osalusega äriühingute korral 2018. aastaks). Äriühingud peavad igal aastal esitama aruande saavutatud tulemuste kohta.

Lisateave

Euroopa Komisjoni andmebaas naiste ja meeste osalemise kohta otsuste tegemises:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Pressimaterjalid – Naised juhtorganites:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris:

@VivianeRedingEU

ELi õigusküsimuste peadirektoraat Twitteris:

@EU_Justice

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1. lisa – naiste ja meeste esindatus suurte börsil noteeritud äriühingute juhtorganites, EL 27, 2010–2013: komisjoni tegevus kannab vilja

2. lisa – naiste ja meeste esindatus suurte börsil noteeritud äriühingute juhtorganites, aprill 2013

Allikas: Euroopa Komisjon, andmebaas naiste ja meeste osalemise kohta otsuste tegemises.


Side Bar