Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. november 2013

Europas glasloft skal sprænges: Europa-Parlamentet støtter Kommissionens forslag om kvinder i bestyrelser

Europa-Parlamentet har i dag stemt med et overvældende flertal (459 for, 148 imod og 81 hverken for eller imod) om at støtte Kommissionens lovgivningsforslag for at forbedre kønsbalancen i de europæiske selskabers bestyrelser. Den stærke opbakning fra Europa-Parlamentets medlemmer betyder, at Kommissionens forslag nu er godkendt af en af EU’s to lovgivere. Medlemsstaterne i Rådet skal nu nå til enighed om lovgivningsforslaget, både indbyrdes og med Europa-Parlamentet, så det kan indgå i EU’s lovsamling. Afstemningen kommer efter, at Kommissionens initiativ fik klar opbakning fra Parlamentets to førende udvalg, Retsudvalget (JURI) og udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM) den 14. oktober 2013 (IP/13/943). De seneste tal bekræfter, at efter at Kommissionen beslutsomt har sat ind på dette område, er andelen af kvinder i bestyrelserne i hele EU vokset støt i de seneste tre år og er nu nået op på 16,6 %, fra 15,8 % i oktober 2012 (se bilag 1 og MEMO/13/882).

"Europa-Parlamentets afstemning i dag er et historisk øjeblik for ligestillingen mellem mænd og kvinder i Europa", udtaler næstformand Viviane Reding, der er EU-kommissær for retlige anliggender. "Det direkte valgte Europa-Parlament har højt og klart tilkendegivet, at Europa har brug for stærke regler til at rette op på den skæve kønsfordeling i selskabernes bestyrelser. Jeg vil gerne takke ordførerne Rodi Kratsa-Tsagaropoulou og Evelyn Regner for deres utrættelige indsats og støtte til Kommissionens forslag. Parlamentet har slået de første revner i det glasloft, som stadig hindrer dygtige kvinder i at få topjob. Ministerrådet, som er EU’s anden lovgivningsinstans, bør nu tage udfordringen op og gøre hurtige fremskridt med dette lovgivningsforslag, som sætter kvalifikationer og fortjeneste i centrum."

De vigtigste punkter i Europa-Parlamentets afstemning i dag, som bygger på de vigtigste elementer i Kommissionens forslag, er:

Det bekræfter Kommissionens tilgang til at fokusere på en åben og retfærdig udvælgelsesprocedure (en såkaldt "proceduremæssig kvote") frem for at indføre en fast talkvote.

Små og mellemstore virksomheder er fortsat ikke omfattet af direktivets anvendelsesområde, men medlemsstaterne opfordres til at støtte og tilskynde dem til i væsentlig grad at forbedre balancen mellem kønnene på alle niveauer i forvaltningen og i bestyrelserne.

Med udgangspunkt i Kommissionens oprindelige forslag får medlemsstaterne ikke mulighed for at fritage selskaber fra direktivet i de tilfælde, hvor medlemmer af det underrepræsenterede køn udgør under 10 % af arbejdsstyrken.

Parlamentet styrkede bestemmelsen om sanktioner ved at tilføje en række sanktioner, der bør være obligatoriske, snarere end vejledende, som Kommissionen havde foreslået. Ifølge Parlamentets tekst bør sanktioner for manglende overholdelse af bestemmelserne om udvælgelsesprocedurerne for bestyrelsesmedlemmer omfatte udelukkelse fra offentlige indkøb og delvis udelukkelse fra tildeling af midler fra de europæiske strukturfonde.

Næste skridt: Hvis Kommissionens forslag skal gøres til lovgivning, skal det vedtages af både Europa-Parlamentet og EU-landene i Rådet (som stemmer med kvalificeret flertal). Plenarafstemningen i dag følger i kølvandet på positive udtalelser om initiativet fra fem parlamentsudvalg: Retsudvalget (JURI), Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM) (IP/13/943), Beskæftigelsesudvalget (EMPL), Udvalget om det Indre Marked (IMCO) og Økonomi- og Finansudvalget (ECON) (MEMO/13/672).

Rådet, der træffer afgørelse om dette forslag på lige fod med Europa-Parlamentet, gjorde status over de fremskridt, der er gjort under det irske formandskab på et møde for arbejds- og socialministre (EPSCO-Rådet) den 20. juni 2013, (MEMO/13/584). Nu skal ministrene drøfte forslaget på deres møde den 9.- 10. december 2013.

Baggrund

Den 14. november 2012 vedtog Kommissionen et forslag til direktiv om, at mindst 40 % af bestyrelsesposterne i børsnoterede selskaber i Europa senest i 2020 – eller 2018 for børsnoterede offentlige virksomheders vedkommende – skulle besættes af det underrepræsenterede køn (se IP/12/1205 og MEMO/12/860).

Forslagets hovedelementer er:

Hvis et børsnoteret selskab i Europa ikke har 40 % kvinder i bestyrelsen, kræver den nye lovgivning, at der skal indføres en ny udvælgelsesprocedure for bestyrelsesmedlemmer, som giver prioritet til kvalificerede kvindelige kandidater.

I lovgivningen lægges der tydelig vægt på kvalifikationer. Ingen vil få et job i bestyrelsen, blot fordi de er kvinder. Men samtidig bliver ingen kvinder afvist på grund af deres køn.

Lovgivningen gælder kun for bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber på grund af deres økonomiske betydning og store synlighed. Små og mellemstore virksomheder er ikke omfattet.

De enkelte EU-medlemsstater skal indføre passende og afskrækkende sanktioner over for de selskaber, der ikke overholder direktivet.

Lovgivningen er en midlertidig foranstaltning. Den udløber automatisk i 2028.

Forslaget omfatter også en supplerende foranstaltning med en fleksibel kvote, dvs. en forpligtelse for børsnoterede selskaber til at fastsætte individuelle selvregulerede mål for begge køns repræsentation i ledende poster, som skal nås senest i 2020 (eller 2018 for offentlige virksomheders vedkommende). Selskaberne skal årligt rapportere om, hvilke fremskridt der er gjort.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionens database om kvinder og mænd i beslutningstagningen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Pressepakke – Kvinder i bestyrelser:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Hjemmeside for Viviane Reding, næstformand for Europa-Kommissionen og EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformanden på Twitter

@VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter

@EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilag 1 — Andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i store børsnoterede selskaber, EU-27, 2010-2013: Fortsatte fremskridt efter Kommissionens indsats

Bilag 2 - Andel af mandlige bestyrelsesmedlemmer i store børsnoterede selskaber, april 2013

Kilde: Europa-Kommissionen, database om kvinder og mænd i beslutningstagningen.


Side Bar