Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 20. listopadu 2013

Rozbijme v Evropě „skleněný strop“: Evropský parlament podpořil návrh Komise o zastoupení žen ve vedoucích orgánech společností

Evropský parlament dnes podpořil převážnou většinou hlasů (495 pro, 148 proti a 81 se hlasování zdrželo) právní akt, který Evropská komise navrhuje s cílem zlepšit genderovou vyváženost v řídících a dozorčích orgánech evropských společností. Tato důrazná podpora ze strany poslanců Evropského parlamentu znamená, že byl návrh Komise schválen jedním ze dvou zákonodárných orgánů Evropské unie. Aby se tento akt dostal do sbírky právních předpisů Evropské unie, musí se na něm nyní dohodnout členské státy v Radě mezi sebou a s Evropským parlamentem. Hlasování na plenárním zasedání navazuje na jednoznačnou podporu, kterou dne 14. října 2013 této iniciativě Komise vyjádřily dva vedoucí parlamentní výbory: Výbor pro právní záležitosti a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (IP/13/943). Nejnovější údaje potvrzují, že se průměrný podíl žen v řídících a dozorčích orgánech společností v EU díky rozhodným krokům Komise v této oblasti za poslední tři roky zvýšil a nyní dosahuje 16,6 %; v říjnu 2012 činil tento podíl 15,8 % (viz příloha 1 a MEMO/13/882).

„Dnešní hlasování Evropského parlamentu je pro rovnost žen a mužů v Evropě historickým okamžikem“, uvedla místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Přímo zvolený Evropský parlament dal jasný signál: k překonání genderové nevyváženosti v řídících a dozorčích orgánech potřebuje Evropa pevná pravidla. Ráda bych rovněž poděkovala zpravodajkám Rodi Kratse-Tsagaropoulouové a Evelyn Regnerové za jejich úsilí a odhodlání, s jakým návrh Komise podporují. Parlament začal bořit překážky, které talentovaným ženám brání v získání vedoucích pozic. Rada ministrů, druhá komora EU, by nyní měla začít jednat a dosáhnout rychlého pokroku, pokud jde o tento návrh právního předpisu, který kariérní postup podmiňuje kvalifikací a zásluhami.

Nejdůležitějšími body hlasování Evropského parlamentu, vycházející z hlavních pilířů návrhu Komise, jsou tyto:

Je potvrzen přístup Komise spočívající v důrazu na transparentní a spravedlivé výběrové řízení (tzv. „procesní kvóta“) namísto zavedení pevné množstevní kvóty.

Malé a střední podniky jsou stále vyňaty z oblasti působnosti směrnice, ale členské státy se vyzývají, aby je podporovaly a motivovaly k významnému zlepšení genderové vyváženosti na všech úrovních vedení a v řídících a dozorčích orgánech.

Odchylně od původního návrhu Komise nebudou mít členské státy možnost udělit výjimku z uplatňování směrnice společnostem, kde je podíl nedostatečně zastoupeného pohlaví nižší než 10 % pracovníků.

Parlament posílil ustanovení o sankcích tím, že se zvýšil počet sankcí, které by měly být dle návrhu Komise povinné, nikoli orientační. Podle textu Parlamentu by mezi sankce za nedodržení ustanovení týkajících se postupů výběru členů řídících a správních orgánů mělo patřit vyloučení z možnosti ucházet se o veřejnou zakázku a částečné vyloučení z možnosti získat finanční prostředky z evropských strukturálních fondů.

Další kroky: K tomu, aby se návrh Komise stal součástí právních předpisů EU, jej nyní musí přijmout společně Evropský parlament a členské státy EU na zasedání Rady (která hlasuje kvalifikovanou většinou). Dnešní plenární hlasování Evropského parlamentu vychází z příznivých stanovisek, která k iniciativě vyjádřilo pět parlamentních výborů: Výbor pro právní záležitosti (JURI) a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) (IP/13/943), Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a Hospodářský a měnový výbor (ECON) (MEMO/13/672).

Rada, která o tomto návrhu spolurozhoduje na stejné úrovni s Evropským parlamentem, dne 20. června 2013 zhodnotila na zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci (EPSCO) pokrok dosažený v průběhu irského předsednictví (MEMO/13/584). Ministři mají o návrhu dále jednat na svém zasedání ve dnech 9.–10. prosince 2013.

Souvislosti

Dne 14. listopadu 2012 přijala Komise právní předpis, jehož cílem je dosáhnout minimálně 40% zastoupení méně zastoupeného pohlaví mezi členy řídících a dozorčích orgánů bez rozhodovacích pravomocí v evropských společnostech kotovaných na burze, a to do roku 2020, příp. do roku 2018 u veřejných společností kotovaných na burze (viz IP/12/1205 a MEMO/12/860).

Hlavní prvky návrhu právního předpisu:

Nemá-li v Evropě společnost kotovaná na burze 40% podíl žen mezi členy řídících a dozorčích orgánů bez rozhodovacích pravomocí, nový právní předpis po ní bude vyžadovat, aby na místa v dozorčí radě zavedla nový způsob výběrového řízení, který bude dávat přednost kvalifikovaným uchazečkám.

Předpis klade jednoznačný důraz na kvalifikaci. Nikdo nezíská místo v radě jen na základě pohlaví. Avšak žádná uchazečka nebude odmítnuta jen kvůli tomu, že je žena.

Právní předpis se vztahuje pouze na dozorčí rady a místa nevýkonných členů řídících orgánů společností kotovaných na burzách, a to kvůli jejich hospodářskému významu a tomu, že jsou sledovány veřejností. Na malé a střední podniky se předpis nevztahuje.

Členské státy EU budou muset stanovit přiměřené a odrazující sankce pro společnosti, které nebudou postupovat v souladu se směrnicí.

Směrnice je dočasným opatřením. V roce 2028 automaticky pozbude platnosti.

Součástí návrhu je také doplňkové opatření, tzv. „flexi kvóta“: tou se rozumí povinnost společností kotovaných na burze stanovit si individuální samoregulační cíle, pokud jde o zastoupení obou pohlaví mezi členy představenstva / výkonnými členy správní rady, kterých má být dosaženo do roku 2020 (nebo do roku 2018 v případě státních podniků). Společnosti budou muset každoročně podávat zprávy o dosaženém pokroku.

Další informace

Databáze Evropské komise o účasti žen a mužů v rozhodovacím procesu:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Informace pro tisk – Ženy ve vedoucích orgánech společností:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Sledujte místopředsedkyni Redingovou na Twitteru:

@VivianeRedingEU

Sledujte spravedlnost EU na Twitteru:

@EU_Justice

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Příloha 1 – Podíl žen v řídících a dozorčích orgánech velkých společností kotovaných na burze, EU–27, 2010–2013: další pokrok v návaznosti na opatření Komise

Příloha 2 – Zastoupení žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech velkých společností kotovaných na burze, duben 2013

Zdroj: Evropská komise, databáze o účasti žen a mužů v rozhodovacím procesu


Side Bar