Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 ноември 2013 г.

„Стъкленият таван“ в Европа се пропуква: Европейският парламент подкрепи предложението на Комисията относно участието на жените в управителните съвети

Европейският парламент днес гласува с огромно мнозинство (с 459 гласа „за“, 148 гласа „против“ и 81 гласа „въздържали се“) в подкрепа на законодателното предложение на Европейската комисия, чиято цел е да се постигне по-голямо равенство на половете в управителните съвети на европейските дружества. Силната подкрепа от страна на членовете на Европейския парламент означава, че предложението на Комисията вече е одобрено от единия от двата законодателни органа на Европейския съюз. Държавите членки сега трябва да постигнат съгласие по това законодателно предложение, както помежду си в рамките на Съвета, така и заедно с Европейския парламент, за да може то да бъде прието и да влезе в сила. Гласуването в пленарна зала се състоя, след като на 14 октомври 2013 г. инициативата получи твърдата подкрепа на двете водещи парламентарни комисии — по правни въпроси (JURI) и по правата на жените и равенството на половете (FEMM) (IP/13/943). Най-новите данни потвърждават, че след като Комисията предприе решителни действия в тази област, делът на жените в управителните съвети навсякъде в ЕС нараства през последните три години и вече е достигнал 16,6 % в сравнение с 15,8 % през октомври 2012 г. (вж. приложение 1 и MEMO/13/882).

„Днешният вот на Европейския парламент е исторически момент за равенството на половете в Европа,“ заяви заместник-председателят г-жа Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. Гласът на избрания чрез пряко гласуване Европейски парламент прозвуча силно и категорично: Европа се нуждае от строги правила, за да преодолее дисбаланса в представителството на половете в управителните съвети на дружествата. Бих искала да благодаря на докладчиците Роди Краца-Цагаропуло и Евелин Регнер за неуморните им усилия и всеотдайната им подкрепа за предложението на Комисията. Действията на Парламента причиниха първите пукнатини в стъкления таван, който продължава да препятства достъпа на талантливи жени до висшите ръководни длъжности. Сега е моментът Съветът на министрите като съзаконодателен орган на ЕС да приеме предизвикателството и бързо да постигне напредък по това законодателно предложение, в което квалификацията и качествата се поставят на преден план.“

Ето и най-важните елементи от днешния вот на Европейския парламент, с които се доразвиват основните положения от предложенията на Комисията:

  • потвърждава се подходът на Комисията, при който акцентът е поставен по-скоро върху въвеждането на прозрачна и справедлива процедура на подбор (т. нар. „процедурна квота“), отколкото върху използването на фиксирани количествени квоти;

  • малките и средните предприятия остават извън приложното поле на директивата, но държавите членки са приканени да ги подкрепят и стимулират с цел значително подобряване на баланса между половете на всички равнища на управление и в управителните съвети;

  • за разлика от първоначалното предложение на Комисията държавите членки няма да могат да правят изключения от директивата за дружества, в които делът на служителите от по-слабо представения пол е по-малък от 10 % от общия брой служители;

  • Парламентът направи по-строга разпоредбата относно санкциите, като добави редица санкции, които следва да бъдат задължителни, а не примерни, както бе предложила Комисията. Съгласно приетия от Парламента текст санкциите за неспазване на разпоредбите относно процедурите за подбор на членове на управителните съвети следва да включват недопускане до участие в обществени поръчки и частично недопускане до финансиране по линия на европейските структурни фондове.

Следващи етапи: За да се превърне в законодателен акт, предложението на Комисията трябва да бъде прието съвместно от Европейския парламент и от държавите — членки на ЕС, заседаващи в рамките на Съвета (който гласува с квалифицирано мнозинство). Днешното гласуване на Европейския парламент в пленарна зала се провежда, след като пет парламентарни комисии дадоха положителни становища по инициативата: комисиите по правни въпроси (JURI) и по правата на жените и равенството на половете (FEMM) (IP/13/943) и комисиите по заетост (EMPL), по вътрешния пазар (IMCO) и по икономически въпроси (ECON) (MEMO/13/672).

На заседанието на министрите по заетостта и социалните въпроси (Съвет в състав EPSCO), състояло се на 20 юни 2013 г., Съветът, който по това предложение решава на равна нога с Европейския парламент, направи равносметка на напредъка, постигнат по време на ирландското председателство (MEMO/13/584). Следващата стъпка е министрите да обсъдят законодателното предложение на заседанието, което ще се проведе на 9 и 10 декември 2013 г.

Контекст

На 14 ноември 2012 г. Комисията прие предложение за директива, в което се определя като минимална цел до 2020 г. по-слабо представеният пол да заема 40 % от позициите без изпълнителни функции в управителните съвети на европейските дружества, регистрирани за борсова търговия; регистрираните за борсова търговия публични предприятия следва да достигнат тази цел до 2018 г. (вж. IP/12/1205 и MEMO/12/860).

Основни елементи на законодателното предложение:

  • aко дружество в Европа, което е регистрирано за борсова търговия, има сред членовете без изпълнителни правомощия в своя управителен съвет по-малко от 40 % жени, съгласно новото законодателство от него ще се изисква да въведе нова процедура за подбор на членове на управителния съвет, с която се дава предимство на квалифицирани жени кандидатки;

  • в закона акцентът е поставен твърдо върху квалификацията. Никой не може да стане член на управителния съвет само защото е жена. По същия начин на никоя жена няма да бъде отказана длъжност на основание пол;

  • законът се прилага единствено за надзорните съвети или директорите без изпълнителни правомощия на дружествата, регистрирани за борсова търговия, поради икономическата им значимост и голямата им известност. Той не се прилага спрямо малките и средните предприятия;

  • отделните държави — членки на ЕС, ще трябва да предвидят целесъобразни и възпиращи санкции за дружествата, които нарушават директивата;

  • законодателният акт е временна мярка; Неговият срок на действие изтича автоматично през 2028 г.;

  • Като допълнителна мярка в акта са включени и „гъвкави квоти“: за дружествата, регистрирани за борсова търговия, се предвижда задължението да си определят сами цели за саморегулиране във връзка с представянето на двата пола сред директорите с изпълнителни правомощия, като тези цели трябва да бъдат постигнати до 2020 г. (или 2018 г. за публичните предприятия). Дружествата ще са длъжни да докладват ежегодно за постигнатия напредък.

За повече информация:

База данни на Европейската комисия за участието на жените и мъжете в процеса на вземане на решения:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Материали за пресата — Жените в управителните съвети:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter

@VivianeRedingEU

Следете EU Justice в Twitter

@EU_Justice

За контакти:

Мина Андреевa

(+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Приложение 1 — Дял на жените в управителните съвети на големите дружества, регистрирани за борсова търговия, ЕС-27, 2010—2013 г.: постигнат напредък в резултат от мерките, предприети от Комисията

Приложение 2 — Представителство на жените и мъжете в управителните съвети на големите дружества, регистрирани за борсова търговия, април 2013 г.

Източник: Европейска комисия, база данни за участието на жените и мъжете в процеса на вземане на решения.


Side Bar