Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 21. november 2013

Konverents „Assises de la Justice” suurendab usaldust Euroopa õigussüsteemi vastu ja aitab kavandada ELi õiguspoliitika tulevikku

Milline võiks ELi õiguspoliitika välja näha aastal 2020? Vastuseid sellele küsimusele otsitakse täna algaval konverentsil „Assises de la Justice”, mille korraldab Euroopa Komisjon 21.–22. novembril Brüsselis. Konverentsi lähtepunktiks on komisjoni esitatud pakett viiest aruteludokumendist, mis hõlmavad Euroopa tsiviil-, kriminaal- ja haldusõigust ning õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste järgimist ELis. Neis dokumentides pakutakse välja ideid ja tõstatatakse küsimusi ELi õiguspoliitika võimalike suundade kohta lähiaastatel. Eesmärgiks on tugevdada Euroopa Liidu alustalasid ja luua Euroopa õigusel rajanev ala, mis teenib Euroopa kodanike ja ettevõtete huvisid.

Konverentsile on registreerunud üle 700 osaleja ja seda saab jälgida otseülekandena internetis ning Twitteris, kasutades teemaviidet #EUJustice. See on üritus, mis toob kokku mitmeid kõrgetasemelisi esinejaid, nagu Euroopa Liidu Kohtu president Vassilios Skouris, Prantsusmaa endine justiitsminister ja Prantsuse Vabariigi Põhiseadusliku Kogu endine president Robert Badinter, Iirimaa justiits-, võrdõiguslikkuse ja kaitseminister Alan Shatter ning Leedu Vabariigi justiitsminister Juozas Bernatonis. Euroopa Komisjon avaldas selle sündmuse eel täna Eurobaromeetri uuringu teemal „Õigusküsimused Euroopa Liidus”.

„Kõigest paari aasta jooksul on õiguspoliitikast saanud üks olulisemaid Euroopa Liidu valdkondi. See on võrreldav 90. aastatel siseturu küsimuses toimunud suundumustega. Meil on õnnestunud Euroopa õigusel rajanevat ala väga palju edasi arendada, kuid arenguruumi jagub,” ütles ELi komisjoni asepresident ja õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Erinevate õigussüsteemide vahel sildade loomine tähendab usalduse loomist. Tõeline Euroopa õigusel rajanev ala toimib tõhusalt vaid siis, kui liikmesriigid usaldavad üksteise õigussüsteeme. Euroopa Komisjon üksi ei suuda sellist usaldust luua. Ootan huviga konverentsil „Assises de Justice” ministrite, kohtunike ja õigusala töötajatega peetavaid arutelusid. Koos seame me ELi õiguspoliitika eesmärgid järgmiseks viieks aastaks.”

Ühe liikmesriigi tõhus õigussüsteem on oluline kogu ELi jaoks. Iga kord, kui liikmesriigi kohus kohaldab ELi õigust, tegutseb ta Euroopa Liidu kohtuna. Liikmesriikide kohtutel on oluline roll näiteks ELi konkurentsiõiguse ning muude ühtse turu jaoks tähtsate õigusaktide jõustamisel. Puudujäägid liikmesriigi õigussüsteemis ei ole mitte ainult selle üksiku liikmesriigi probleem, vaid võivad mõjutada ühtse turu toimimist ning laiemas plaanis kogu ELi vastastikusel usaldusel rajanevat õigussüsteemi. Täna avaldatud Eurobaromeetri uuring teemal „Õigusküsimused Euroopa Liidus” kinnitab eelöeldut.

  • Kuigi vaid 22% vastajatest arvab, et liikmesriikide õigussüsteemid peaksid kuuluma liikmesriikide vastutusalasse, on kaks kolmandikku ülejäänud vastajatest seisukohal, et liikmesriikide õigussüsteemide toimimine mõjutab kogu Euroopat. Selle põhjuseks on piiriülesed kohtuasjad ning vajadus tagada ELi õiguse tõhus kohaldamine kogu liidus ka liikmesriikide kohtusüsteemide probleemide korral (vt 1. lisa).

  • Suur osa inimestest (53%) pigem usaldavad oma liikmesriigi õigussüsteemi, kuid usalduse tase on liikmesriigiti erinev. Näiteks Taanis ja Soomes on vastav näitaja 85%, kuid Sloveenias kõigest 24% (vt 2. lisa).

  • Suurem osa kodanikest arvab, et suuresti erinevad liikmesriikide õigussüsteemide kvaliteet (58%), tõhusus (58%) ja sõltumatus (52%).

  • Peamine tsiviil- ja kaubanduskohtutega seonduv mure näib olevat menetluste pikkus ja kulukus, mida vastavalt 65% ja 48% vastajatest hindas kas üsna halva või väga halva hindega (vt 3. lisa).

  • Ligikaudu üheksa inimest kümnest (89%) eelistaks lahendada vaidlusi kohtuväliselt, kui selline võimalus oleks olemas.

Edasised sammud. Konverentsil „Assises de la Justice” (vt konverentsi päevakord 4. lisas) kogutud arvamused aitavad komisjonil välja töötada Stockholmi programmi järgse ELi õiguspoliitika. Nagu president Barroso Euroopa Parlamendi presidendile Martin Schulzile 11. septembril 2013 saadetud kirjas teatas, esitab Euroopa Komisjon 2014. aasta kevadel teatise õigus- ja siseküsimustes edaspidi rakendatavate algatuste kohta. Teatist kavatsetakse arutada 2014. aasta juunis toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel. Konverentsil kogutud arvamusi võetakse arvesse teatise õigust käsitlevas osas.

Taustteave

ELi õiguspoliitika on viimastel aastatel märkimisväärselt muutunud. Õigusküsimuste portfell loodi alles 2010. aastal, kui ametisse asus Euroopa Komisjoni praegune koosseis. Sellest alates on komisjon esitanud selles valdkonnas üle 50 algatuse, millega on pandud alus Euroopa kodanike teenistuses olevale Euroopa vabadusel, õigusel ja turvalisusel rajanevale alale. Sellise ala loomine on Lissaboni lepingus kirjas ELi ühe peamise eesmärgina.

Juba mõne aastaga on jõutud võtta olulisi meetmeid: uued kogu ELis kehtivad kuriteoohvrite õigused (IP/12/1200) ja kohtuotsuste hõlpsam tunnustamine (IP/12/1321) on teinud õigussüsteemi kättesaadavamaks. Komisjoni isikuandmete kaitset käsitlevad ettepanekud peaksid tugevdama põhiõigusi ja digitaalset ühtset turgu (MEMO/13/39). Sellised algatused nagu ELi õigusküsimuste tulemustabel (IP/13/285) on näidanud, et tõhus õigussüsteem ja -poliitika on ülimalt olulised ka majanduskasvu seisukohast.

Järgmine eesmärk on võtta saavutatu kokku ja teha konkreetsed tulevikuplaanid. Selleks korraldabki komisjon 21.–22. novembril konverentsi „Assises de la Justice”. Kahepäevane konverents toob kokku kohtunikke, juriste, teadlasi, poliitikuid ja ettevõtete esindajaid kogu Euroopast. Ühinege aruteluga sotsiaalmeedias, kasutades teemaviidet #EUJustice.

Lisateave

5 aruteludokumenti:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Euroopa Komisjon – Assises de la justice

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Teabelehed Euroopa õigusel rajaneva ala loomise kohta:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Ühinege aruteluga Twitteris: #EUJustice

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Asepresident Twitteris:@VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1. lisa. LIIKMESRIIKIDE ÕIGUSSÜSTEEMIDE HALDAMINE

Only 22% of respondents strongly agree that the functioning of a national judicial system is exclusively a matter for Member States

Two thirds of the rest think that the functioning of national judicial systems is a matter for the EU because of the existence of cross-border cases, to ensure that EU law can be upheld effectively throughout the EU or if there are serious problems in the functioning of a national judicial system.

Base: respondents who do not ‘strongly agree’ that the functioning of national judicial systems is exclusively a matter for Member States (N=20866)

2. lisa. Suur osa inimestest (53%) pigem usaldavad oma liikmesriigi õigussüsteemi

3. lisa. Arvamus liikmesriikide kohtute kvaliteedi, tõhususe ja sõltumatuse kohta

4. lisa. Assises de la Justice: konverentsi esialgne päevakord

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), Advocate General of the Court of Justice of the European Union

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar