Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 21. november 2013

Opbygning af tillid til Europas retssystemer: Forummet "Assises de la Justice" skal forme EU's fremtidige retspolitik

Hvordan ser EU's retspolitik ud i 2020? Det er temaet for den store konference – "Assises de la Justice" ‑ som afholdes den 21.-22. november med Europa-Kommissionen som vært. Udgangspunktet for denne overvejelse er en pakke med fem diskussionsoplæg, som Kommissionen har fremlagt, og som dækker europæisk civilret, strafferet og forvaltningsret, såvel som retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i EU. I oplæggene fremlægges idéer og spørgsmål vedrørende mulige foranstaltninger inden for EU's retspolitik i de kommende år. Målet er at styrke det grundlag, som EU bygger på, og at fuldende det europæiske område med retfærdighed til gavn for EU's borgere og virksomheder.

Mere end 700 deltagere har meldt sig til, og eventet bliver streamet på Internettet og live-tweetet via hashtagget #EUJustice. Konferencen får deltagelse af en række vigtige talere, såsom Vassilios Skouris, præsident for De Europæiske Unions Domstol, Robert Badinter, den tidligere franske justitsminister og tidligere formand for det franske forfatningsråd, Alan Shatter, den irske minister for retlige anliggender, ligestilling og forsvar, og Juozas Bernatonis, den litauiske justitsminister. Forud for eventet offentliggjorde Europa-Kommissionen i dag en undersøgelse fra Eurobarometer om "Retfærdighed i EU".

"I løbet af blot nogle få år er retspolitikken kommet i rampelyset for EU's aktiviteter – det er sammenligneligt med det skub, det indre marked fik i 1990'erne. Vi er nået langt, men der er stadig meget mere, end vi kan gøre, for at udvikle et egentligt europæiske område med retfærdighed", udtalte næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender. "At bygge broer mellem de forskellige retssystemer er at opbygge tillid. Et egentligt europæisk område med retfærdighed kan kun fungere, hvis vi har tillid til hverandres retssystemer. Europa-Kommissionen kan ikke gøre dette alene. Jeg ser frem til diskussionerne på forummet Assises de la Justice med ministre, dommere og advokater. Sammen kan vi sætte en kurs for EU's retspolitik for de næste fem år."

Det er også vigtigt for hele EU, at retssystemerne i medlemsstaterne er effektive: når som helst en national domstol anvender EU-retten, agerer den som en "EU-domstol". For eksempel spiller de nationale domstole en vigtig rolle i håndhævelsen af EU's konkurrencelovgivning og anden lovgivning, der er af afgørende betydning for det indre marked. Mangler i et nationalt retssystem er ikke blot et problem for den enkelte medlemsstat, men kan påvirke det indre markeds funktion og, mere overordnet, hele EU's retssystem, der er baseret på gensidig tillid. En undersøgelse fra Eurobarometer om "Retfærdighed i EU", som blev offentliggjort i dag, bekræfter dette:

Mens kun 22 % af respondenterne mener, at de nationale retssystemer kun bør være et anliggende for medlemsstaterne, mener to tredjedele af de resterende, at de nationale retssystemers funktion er et fælles europæisk anliggende, fordi der er retssager, der går på tværs af grænserne, og det må sikres, at EU-retten anvendes effektivt i hele EU, også i tilfælde af alvorlige problemer i forbindelse med hvordan et nationalt retssystem fungerer. (se bilag 1).

Et flertal (53 %) har almindeligvis tillid til deres nationale retssystem, men graden af tillid varierer meget fra medlemsstat til medlemsstat, fra 85 % (i Danmark og Finland) til 24 % (i Slovenien) (se bilag 2).

Et flertal mener, der er store forskelle mellem de nationale retssystemer, hvad angår kvalitet (58 %), effektivitet (58 %) og uafhængighed (52 %).

I forbindelse med civil- og handelsretlige domstole forekommer bekymringen hovedsageligt at være varigheden og omkostningerne ved retssagerne, idet henholdsvis 65 % og 48 % anser disse for at være meget ringe (se bilag 3).

Næsten ni ud af ti (89 %) ville foretrække at bilægge tvister udenretligt, hvis der var alternativer til rådighed.

Næste skridt: Det input, der samles ind ved konferencen "Assises de la Justice" (se dagsordenen i bilag 4) vil hjælpe Kommissionen til at fastsætte EU's retspolitik efter Stockholmprogrammet. Som Europa-Kommissionens formand José Manuel Barroso bebudede i sit brev af 11. september 2013 til Europa-Parlamentets formand Martin Schulz, vil Kommissionen til foråret 2014 fremlægge en meddelelse om de fremtidige initiativer for politikkerne for retlige og indre anliggender. Initiativerne vil blive drøftet på Det Europæiske Råds møde i juni 2014. Inputtet fra konferencen vil således bidrage til den del af meddelelsen, der vedrører det retslige område.

Baggrund

Der er sket omfattende ændringer i EU's retspolitik de seneste år. Retsporteføljen blev først skabt i 2010 ved begyndelsen af den nuværende Europa-Kommissions mandat. Siden har Kommissionen fremsat mere end 50 initiativer på dette område og lagt grundstenene til et egentligt europæisk område med frihed, retfærdighed og sikkerhed til gavn for borgerne, hvilket er et af EU's vigtigste mål som fastsat i Lissabontraktaten.

Der er blevet taget store skridt på blot få år: Nye EU-rettigheder for ofre for forbrydelser (IP/12/1200) og lettere anerkendelse af retsafgørelser (IP/12/1321) har forbedret domstolsadgangen, mens Kommissionens forslag om beskyttelse af personoplysninger har til formål at styrke de grundlæggende rettigheder og det digitale marked (Memo/13/39). Desuden har initiativer som EU's resultattavle for retsområdet (IP/13/285) vist, at effektive retssystemer er meget vigtige for økonomisk vækst.

Nu er målet at gøre status over det fremskridt, der er nået, og identificere den kommende tids vigtigste udfordringer. Til dette formål organiserer Kommissionen forummet "Assises de la Justice" den 21.-22. november. "Assises de la Justice" er en todages konference, der samler dommere, advokater, forskere og repræsentanter for virksomhederne fra hele Europa. Deltag i debatten på de sociale medier ved at bruge hashtag #EUJustice.

Yderligere oplysninger

De fem diskussionsoplæg:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Europa-Kommissionen – Assises de la justice

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Faktablad om opbygningen af det europæiske område med retfærdighed:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Deltag i debatten på Twitter: #EUJustice

Hjemmeside for Viviane Reding, Europa-Kommissionens næstformand og kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformanden på Twitter:@VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilag 1: FORVALTNINGEN AF DE NATIONALE RETSSYSTEMER

Only 22% of respondents strongly agree that the functioning of a national judicial system is exclusively a matter for Member States

Two thirds of the rest think that the functioning of national judicial systems is a matter for the EU because of the existence of cross-border cases, to ensure that EU law can be upheld effectively throughout the EU or if there are serious problems in the functioning of a national judicial system.

Base: respondents who do not ‘strongly agree’ that the functioning of national judicial systems is exclusively a matter for Member States (N=20866)

Bilag 2: Et flertal (53 %) har i almindelighed tillid til deres nationale retssystem

Bilag 3: Opfattelsen af de nationale domstoles kvalitet, uafhængighed og effektivitet

Bilag 4: Assises de la Justice: Kommenteret dagsorden

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), Advocate General of the Court of Justice of the European Union

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar