Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel/Štrasburg 19. novembra 2013

Komisia víta schválenie programu Tvorivá Európa Európskym parlamentom

Európska kultúra, kinematografia, televízia, hudba, literatúra, divadlo, kultúrne dedičstvo a ďalšie súvisiace oblasti budú mať v rámci nového programu Európskej komisie Tvorivá Európa, ktorý bol dnes schválený Európskym parlamentom, väčšiu podporu. Vďaka rozpočtu vo výške 1,46 miliardy EUR1 na nasledujúcich sedem rokov – o 9 % viac než súčasná úroveň – tento program výrazne oživí oblasti kultúry a tvorivých činností, ktoré sú významným zdrojom pracovných miest a rastu. Program Tvorivá Európa poskytne finančné prostriedky pre minimálne 250 000 umelcov a profesionálov z oblasti kultúry, 2 000 kín, 800 filmov a 4 500 prekladov kníh. Program okrem toho zavedie nový nástroj finančnej záruky, ktorý umožní malým subjektom pôsobiacim v oblasti kultúry a tvorivých činností prístup k bankovým úverom v celkovej hodnote 750 miliónov EUR.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, potešená dnešným schválením uviedla: „Táto investícia predstavuje skvelú správu pre európsky filmový priemysel, kultúru a umenie, ako aj pre spoločnosť. Program Tvorivá Európa umožní našim dynamickým kultúrnym sektorom vytvárať nové pracovné miesta a vo väčšej miere prispievať k hospodárstvu EÚ. Tisíckam talentovaných umelcov umožní osloviť nové publikum v Európe i mimo nej, pričom prispeje k propagácii kultúrnej a jazykovej rôznorodosti. Náš nástroj finančnej záruky poskytne nielen značnú úroveň finančnej podpory, ale aj jednoduchší prístup k financiám pre malé subjekty,“ dodala komisárka.

Program Tvorivá Európa stavia na skúsenostiach a úspechoch programov Kultúra a MEDIA, ktoré podporovali kultúrny a audiovizuálny sektor viac ako 20 rokov. Nový program v sebe zahŕňa podprogram Kultúra, ktorý bude podporovať divadelné a vizuálne umenie, kultúrne dedičstvo a ďalšie oblasti, a podprogram MEDIA, prostredníctvom ktorého sa bude financovať filmový a audiovizuálny sektor. Nová medzisektorová oblasť bude podporovať spoluprácu v oblasti politiky, prierezové opatrenia a nový nástroj finančnej záruky, ktorý bude v prevádzke od roku 2016.

Program Tvorivá Európa bude okrem toho podporovať aj iniciatívu Európske hlavné mestá kultúry, značku Európske dedičstvo, Dni európskeho dedičstva a päť európskych cien (cenu EÚ za kultúrne dedičstvo Europa Nostra, cenu EÚ za súčasnú architektúru, cenu EÚ za literatúru, cenu European Border Breakers a cenu programu EÚ MEDIA).

V rámci programu sa minimálne 56 % rozpočtu pridelí podprogramu MEDIA a minimálne 31 % podprogramu Kultúra. Toto rozdelenie zhruba odzrkadľuje podiel financií, ktoré príslušné oblasti dostávajú v súčasnosti. Maximálne 13 % rozpočtu sa pridelí medzisektorovej oblasti, do ktorej spadá aj podpora informačných kancelárií programu Tvorivá Európa v každej zúčastnenej krajine. Tieto kancelárie poskytujú poradenstvo potenciálnym príjemcom. Približne 60 miliónov EUR je vyčlenených na podporu spolupráce v rámci tejto politiky, posilnenie inovačných prístupov získavania publika a podporu nových obchodných modelov.

Tvorivá Európa: koho podporí?

Program Tvorivá Európa podporí:

250 000 umelcov a profesionálov z oblasti kultúry, respektíve ich diela, čo im umožní osloviť nové publikum aj mimo svojej krajiny,

viac ako 800 európskych filmov, ktoré získajú podporu na distribúciu, vďaka čomu ich bude môcť vidieť publikum v celej Európe aj vo svete,

minimálne 2 000 európskych kín, ktoré získajú finančnú podporu za predpokladu, že aspoň 50 % premietaných filmov bude z Európy,

viac ako 4 500 kníh a iných literárnych prác, ktoré získajú finančnú podporu na preklad, vďaka čomu ich autori prerazia na nové trhy a čitatelia si ich budú môcť vychutnať v materinskom jazyku,

tisícky kultúrnych a audiovizuálnych organizácií a profesionálov v tejto oblasti, ktorí budú môcť poskytnuté financie využiť na odbornú prípravu zameranú na získavanie nových zručností a na posilnenie svojich schopností pracovať na medzinárodnej úrovni.

Európsky kultúrny sektor a oblasť tvorivých činností predstavujú 4,5 % HDP EÚ a zamestnávajú viac ako 8 miliónov ľudí. Program Tvorivá Európa im umožní ešte viac prispievať k európskemu hospodárstvu tým, že budú môcť využívať príležitosti, ktoré ponúka éra globalizácie a digitalizácie. Navyše im tiež pomôže prekonať prekážky, akými sú fragmentácia trhu a ťažkosti pri získavaní financií, a umožní im prispievať k lepšej tvorbe politiky tým, že im uľahčí výmenu skúseností a know-how.

Ďalšie kroky

Program Tvorivá Európa definitívne prijme Rada (28 členských štátov) v nadchádzajúcich týždňoch a nadobudne platnosť v januári 2014.

Ďalšie informácie

MEMO/13/1009

Európska komisia: Tvorivá Európa

Tvorivá Európa na Facebooku

Zapojte sa do konverzácie na Twitteri pomocou hashtagu #CreativeEurope.

Webová lokalita Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)

1 :

1,46 miliardy EUR po zohľadnení odhadovanej inflácie. Táto suma predstavuje ekvivalent k 1,3 miliardy EUR v „pevných“ cenách v roku 2011.


Side Bar