Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел/Страсбург, 19 ноември 2013 година

Комисията приветства одобрението на програма „Творческа Европа“ от Европейския парламент

По „Творческа Европа“ — новата програма на Европейската комисия, одобрена днес от Европейския парламент — европейската култура, кино, телевизия, музика, литература, сценични изкуства, културно наследство и други подобни области ще се радват на по-голяма финансова подкрепа. Разполагаща с бюджет от 1,46 милиарда евро1 за следващите седем години — 9 % по-висок от настоящия — програмата ще даде тласък на културния и творческия сектор, които са съществен източник на заетост и икономически растеж. „Творческа Европа“ ще осигури финансиране за поне 250 000 дейци в сферата на изкуството и културата, 2 000 кина, 800 филма и 4 500 превода на книги. Наред с това тя ще въведе нов финансов гаранционен механизъм, който ще позволи на малките предприятия в областта на културата и творчеството да получат достъп до банкови заеми на стойност до 750 милиона евро.

Като приветства днешното гласуване, Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, заяви: „Tази инвестиция е чудесна новина за европейската филмова индустрия, за културата и изкуствата, както и за обществеността. „Творческа Европа“ ще даде възможност на динамичните ни културни сектори да създадат нови работни места и да имат по-голям принос за икономиката на ЕС. Тя ще създаде възможност хиляди талантливи дейци на изкуството да достигнат до нова публика в Европа и извън нея и в същото време ще насърчи културното и езиковото многообразие. Освен че предоставя значителни безвъзмездни средства, гаранционният ни механизъм ще даде тласък на достъпа до финансиране за стотици малки предприятия“.

„Творческа Европа“ надгражда върху опита и успеха на програмите „Култура“ и „MЕДИА“, които подпомагаха културния и аудиовизуалния сектор в продължение на повече от 20 години. Новата програма включва подпрограма „Култура“, която подпомага сценичните и изобразителните изкуства, културното наследство и други области, и подпрограма „MEДИА“, която ще финансира киното и аудиовизуалния сектор. Ново междусекторно направление ще подпомага сътрудничеството по самата политика, мерките, отнасящите си до всички сектори, както и новия финансов гаранционен механизъм, който ще започне да действа от 2016 г.

Eвропейски столици на културaта, Eвропейски знак за наследство, Дните на европейското наследство и петте европейски награди (наградата на ЕС за културно наследство/награди „Europa Nostra“, наградата на ЕС за съвременна архитектура, наградата на ЕС за литература, наградата „Европейски музикален дебют без граници“, наградата „МЕДИА“) също ще получат финансова помощ от „Творческа Европа“.

Най-малко 56 % от бюджета на програмата ще бъде разпределен за подпрограма „МЕДИА“, а поне 31 % ще бъде насочен към подпрограма „Култура“. Това разпределение най-общо отразява финансовия дял, който получава всяка една от тези области в момента. Не повече от 13 % от бюджета ще бъде предназначен за междусекторното направление, към което спада подпомагането на информационните бюра „Творческа Европа“ във всяка участваща държава. Те предоставят консултации на потенциалните ползватели на програмата. Около 60 милиона евро са предвидени за сътрудничество по самата политика, насърчаване на иновативни подходи за трайно привличане на публика, както и за поощряване на нови стопански модели.

В чия полза е „Творческа Европа“?

„Творческа Европа“ ще подкрепя:

250 000 дейци в сферата на изкуството и културата и тяхната работа, като им позволява да достигнат до нова публика извън границите на страните си;

Над 800 европейски филми ще получат подкрепа за разпространение, за да могат да бъдат гледани от зрителите в Европа и по света;

Най-малко 2 000 европейските кина ще се възползват от финансирането, при условие че най-малко 50 % от филмите, които показват, са европейски;

Повече от 4 500 книги и други художествени произведения ще получат финансиране за превод, като по този начин ще се даде възможност на авторите да пробият на нови пазари, а на читателите — да им се насладят на майчиния си език;

Хиляди организации и професионалисти от културния и аудиовизуалния сектор ще се възползват от финансиране за обучения, за да придобият нови умения и усъвършенстват способността си да работят в международна среда.

Взети заедно, културният и аудиовизуалният сектор в Европа представляват до 4,5 % от БВП на ЕС и осигуряват работни места на повече от 8 милиона души. „Творческа Европа“ ще им помогне да допринесат още повече за европейската икономика чрез използване на възможностите, създадени от глобализацията и преминаването към цифрови технологии. Програмата също така ще създаде възможност тези сектори да преодолеят предизвикателства, като раздробеността на пазара и трудностите при достъпа до финансиране, както и ще допринесе за усъвършенстването на процеса на разработване на политики чрез улесняването на споделянето на ноу-хау и опит.

Какво предстои?

Програмата „Творческа Европа“ ще бъде окончателно приета от Съвета (28 държави членки) през идните седмици и ще влезе в сила през януари 2014 г.

За повече информация

MEMO/13/1009

Европейска комисия: Creative Europe

Creative Europe във Фейсбук

Включете се в дискусията в Twitter #CreativeEurope

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Следете съобщенията на Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,46 милиарда евро с отчитане на прогнозната инфлация. Това се равнява на 1,3 милиарда евро по фиксирани цени от 2011 г.


Side Bar