Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Strasbourg och Bryssel den 19 november 2013

Grönt ljus för Erasmus+: Över 4 miljoner kan få EU-bidrag

Erasmus+, det nya EU-programmet för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott som ska starta i januari, godkändes i dag av Europaparlamentet. Målet med det sjuåriga programmet är att främja kompetens, anställbarhet och modernisering av systemen för utbildning, yrkesutbildning och ungdom. Programmet kommer att ha en budget på 14,7 miljarder euro1 - 40 % högre än i dag. Över 4 miljoner personer kommer att få stöd för studier, praktik, arbete och volontärarbete utomlands, däribland 2 miljoner högskolestuderande, 650 000 yrkesstudenter och lärlingar samt över 500 000 personer som åker på ungdomsutbyten eller arbetar som volontärer utomlands. Studenter som planerar att läsa ett helt masterprogram utomlands, vilket det sällan finns nationella bidrag eller lån för, kommer att kunna få stöd genom Europeiska investeringsfondens nya lånegarantisystem. Erasmus+ kommer även att erbjuda finansiering för lärare, utbildare och ungdomsarbetare, och för partnerskap mellan universitet, högskolor, skolor, företag och ideella organisationer.

– Det gläder mig att parlamentet har antagit Erasmus+ och jag är stolt över att vi har kunnat säkra en budgetökning på 40 % jämfört med våra nuvarande program. Det visar tydligt EU:s engagemang för utbildning och lärande. Genom att ge unga möjligheten att förbättra sina kunskaper och färdigheter genom utlandsvistelser, kommer Erasmus+ också att vara en del i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Enskilda personer kommer att beviljas bidrag genom Erasmus+, men programmet kommer även att stödja partnerskap som ska underlätta övergången från utbildning till arbetsliv och reformer för att modernisera och förbättra utbildningskvaliteten i EU-länderna. Det är avgörande om vi ska kunna utrusta våra ungdomar med de kvalifikationer och kunskaper som behövs för att lyckas i livet, säger utbildningskommissionär Androulla Vassiliou.

Erasmus+ har tre huvudsakliga målsättningar: två tredjedelar av budgeten ska användas för att ge enskilda personer utbildningsmöjligheter utomlands, i och utanför EU. En tredjedel är till för att stödja partnerskap mellan utbildningsanstalter, ungdomsorganisationer, företag, lokala och regionala myndigheter och icke-statliga organisationer, samt reformer för att modernisera utbildningar och främja innovation, entreprenörskap och anställbarhet.

Med det nya programmet Erasmus+ förenas alla EU:s nuvarande program för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott, inklusive programmet för livslångt lärande (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius och Grundtvig), programmet Aktiv ungdom och fem internationella samarbetsprogram (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink och programmet för samarbete med industriländer). Det kommer att göra det enklare för sökande att förstå vilka möjligheter det finns och ta del av programmet.

Vem kan ta del av Erasmus+?

  • 2 miljoner högskolestuderande kommer att ha möjlighet att åka utomlands för att studera eller, för 450 000 av dem, göra praktik.

  • 650 000 yrkesstuderande och lärlingar kommer att få bidrag för att studera, göra praktik eller arbeta utomlands.

  • 800 000 lärare, föreläsare, utbildare och ungdomsarbetare kommer att få bidrag för att undervisa eller fortbilda sig utomlands.

  • 200 000 studenter som läser hela sin master i ett annat land kommer att få tillgång till lånegarantier.

  • Över 500 000 unga kommer att kunna arbeta som volontärer utomlands eller delta i ungdomsutbyten.

  • Över 25 000 studenter kommer att få bidrag för gemensamma masterutbildningar, vilket innebär studier vid minst två institutioner för högre utbildning utomlands.

  • 125 000 skolor, institut för yrkesutbildningar, institutioner för högre utbildning och vuxenutbildning, ungdomsorganisationer och företag kommer att få bidrag för att inrätta 25 000 strategiska partnerskap som ska främja utbyte av erfarenheter och förbindelser med arbetslivet.

  • 3 005 utbildningsanstalter och företag kommer att få stöd för att skapa över 300 kunskapsallianser och allianser för sektorspecifik kompetens som ska främja anställbarhet, innovation och entreprenörskap.

  • 600 partnerskap inom idrott, inklusive europeiska icke-vinstdrivande evenemang, kommer också att få bidrag.

Bakgrund

Erasmus+ lanseras i en tid då nästan sex miljoner ungdomar är arbetslösa i EU, med nivåer på över 50 % i Spanien och Grekland. Samtidigt finns det över 2 miljoner lediga platser, och en tredjedel av arbetsgivarna rapporterar om svårigheter med att rekrytera personal med lämplig kompetens. Det visar att det finns stora klyftor mellan den kompetens som finns och den som efterfrågas i EU. Detta problem kommer att bemötas med Erasmus+ genom att man skapar möjligheter till att studera, göra praktik och skaffa sig nya erfarenheter utomlands.

Samtidigt kommer den europeiska utbildningens kvalitet och relevans att höjas med hjälp av stöd till fortbildning för lärare och ungdomsarbetare och samarbete mellan utbildnings- och arbetslivet.

Studenters och lärlingars rörlighet främjar även arbetstagares rörlighet mellan EU-länder. Det är mer sannolikt att personer som har studerat eller gjort praktik i ett annat land kommer att vilja arbeta utomlands i framtiden.

I budgeten på 14,7 miljarder euro tas hänsyn till uppskattad framtida inflation. Ytterligare medel förväntas anslås för rörlighet inom högre utbildning och kapacitetsuppbyggnad med länder som inte är medlemmar i EU. Något beslut om tilläggsbudgeten förväntas inte tas innan 2014.

För första gången omfattar programmet en specifik budgetpost för idrott. Omkring 265 miljoner euro kommer under sju år att användas till att utveckla idrottens europeiska dimension, genom att ta itu med gränsöverskridande problem som uppgjorda matcher och dopning. Stöd kommer även att gå till transnationella projekt som involverar gräsrotsidrottens organisationer, för att t.ex. främja goda styrelseformer, social delaktighet, dubbla karriärer och fysisk aktivitet för alla.

Nästa steg

Förslaget antogs i dag av Europaparlamentet. Rådet (EU-länderna) väntas anta förslaget inom en månad. Erasmus+ kommer att starta i januari 2014.

Läs mer

Se MEMO/13/1008

Europeiska kommissionen: Erasmus+ webbplats

Erasmus+ på Facebook

Diskutera på Twitter #ErasmusPlus

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bilaga 1: Bidragsmottagare 2007–2013

Tabellen visar det beräknade antalet mottagare av EU-stöd för studier, praktik, arbete och volontärarbete utomlands inom programmen livslångt lärande och Aktiv ungdom 2007–2013. Den täcker handlingsplanen för rörlighet som kommer att behållas inom Eramus+.

Erasmus+ kommer att göra det möjligt för över 4 miljoner personer att studera, göra praktik, få arbetslivserfarenhet eller arbeta som volontärer utomlands. Det motsvarar en ökning på cirka 50 % jämfört med de nuvarande programmen.

Antal deltagare* 2007–2013

Land

Totalt

Österrike

67 000

Belgien

73 000

Bulgarien

41 000

Kroatien

8 000

Cypern

10 000

Tjeckien

93 000

Danmark

38 000

Estland

24 000

Finland

68 000

Frankrike

331 000

Tyskland

382 000

Grekland

50 000

Ungern

64 000

Irland

30 000

Italien

220 000

Lettland

35 000

Litauen

51 000

Luxemburg

8 000

Malta

6 000

Nederländerna

114 000

Polen

220 000

Portugal

63 000

Rumänien

80 000

Slovakien

42 000

Slovenien

28 000

Spanien

346 000

Sverige

50 000

Storbritannien

162 000

Totalt

2 704 000

* Siffrorna för varje land grundar sig på årliga rapporter från nationella programkontor och en uppskattning av de utbyten som omfattas av de nuvarande programmen och ännu inte har redovisats. Alla siffror är avrundade till närmaste tusental. Siffrorna för Kroatien är beräknade från 2011 när landet började delta i programmen.

1 :

Summa i löpande priser med hänsyn till den förväntade inflationen 2014–2020. Detta motsvarar 13 miljarder euro i 2011 års fasta priser.


Side Bar