Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Strasbourg/Bruselj, 19. novembra 2013

Zelena luč za Erasmus+: nepovratna sredstva za izboljšanje spretnosti in zaposljivosti več kot štirih milijonov ljudi

Evropski parlament je danes odobril Erasmus+, novi program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki se bo začel izvajati januarja. Namen sedemletnega programa je izboljšati spretnosti in zaposljivost ter podpirati posodobitev sistemov za izobraževanje, usposabljanje in mlade. Za to bo na voljo proračun v višini 14,7 milijarde evrov1, kar je 40 % več kot do zdaj. Več kot štiri milijone ljudi bo prejelo podporo za študij, usposabljanje, delo ali prostovoljno delo v tujini, med njimi dva milijona visokošolskih študentov, 650 000 dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja in vajencev ter več kot 500 000 mladih na izmenjavi in prostovoljnem delu v tujini. Študenti, ki bi radi celoten magistrski študij opravili v tujini, za kar so nacionalna nepovratna sredstva ali posojila redko na voljo, bodo lahko izkoristili novo jamstveno shemo za posojila Evropskega investicijskega sklada. Erasmus+ bo zagotovil tudi sredstva za učitelje, vodje usposabljanj, mladinske delavce ter partnerstva med univerzami, višjimi šolami, šolami, podjetji in nepridobitnimi organizacijami.

„Vesela sem, da je Evropski parlament sprejel Erasmus+, in ponosna, da smo zagotovili 40-odstotno povečanje proračuna v primerjavi s trenutnimi programi. To kaže zavezanost EU k izobraževanju in usposabljanju. Erasmus+bo prav tako prispeval k boju proti brezposelnosti mladih, saj jim bo dal priložnost, da z izkušnjami iz tujine izboljšajo svoje znanje in spretnosti. Poleg tega, da bodo v okviru programa na voljo nepovratna sredstva za posameznike, bo Erasmus+ podpiral tudi partnerstva, ki bodo ljudem pomagala pri prehodu iz izobraževanja v zaposlitev, ter reforme za posodobitev in izboljšanje kakovosti izobraževanja v državah članicah. To je ključnega pomena, če želimo mladim zagotoviti kvalifikacije in spretnosti, ki jih potrebujejo za uspeh v življenju,“ je povedala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanja, kulturo, večjezičnost in mlade.

Erasmus+ ima tri glavne cilje: dve tretjini proračuna sta namenjeni za možnosti izobraževanja v tujini za posameznike (v EU in zunaj nje), preostanek pa za podpiranje partnerstev med izobraževalnimi ustanovami, mladinskimi organizacijami, podjetji, lokalnimi in regionalnimi organi ter nevladnimi organizacijami in reform za posodobitev izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje inovacij, podjetnosti in zaposljivosti.

Novi program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami). Tako bodo kandidati lažje razumeli priložnosti, ki so jim na voljo, druge poenostavitve pa bodo omogočile lažji dostop.

Kdo bo imel koristi od programa Erasmus+?

  • 2 milijona visokošolskih študentov bo lahko študiralo ali se usposabljalo v tujini, med drugim na 450 000 pripravništvih;

  • 650 000 dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja in vajencev bo prejelo nepovratna sredstva za študij, usposabljanje ali delo v tujini;

  • 800 000 učiteljev, predavateljev, vodij usposabljanja, izobraževalnega osebja in mladinskih delavcev bo lahko učilo ali vodilo usposabljanja v tujini;

  • 200 000 magistrskim študentom, ki bodo celoten magistrski študij opravljali v tujini, bo na voljo jamstvena shema za posojila;

  • več kot 500 000 mladih bo lahko opravljalo prostovoljno delo v tujini ali sodelovalo v mladinskih izmenjavah;

  • več kot 25 000 študentov bo prejelo nepovratna sredstva za skupne magistrske programe, ki vključujejo študij na vsaj dveh visokošolskih ustanovah v tujini;

  • 125 000 šol, ustanov za poklicno in strokovno izobraževanje, visokošolskih ustanov, ustanov za izobraževanje odraslih, mladinskih organizacij in podjetij bo prejelo sredstva za vzpostavitev 25 000 „strateških partnerstev“ za spodbujanje izmenjave znanja in povezovanja s svetom dela;

  • 3 500 izobraževalnih ustanov in podjetij bo prejelo podporo za vzpostavitev več kot 300 „koalicij znanja“ in „koalicij sektorskih spretnosti“, s katerimi bodo spodbujali zaposljivost, inovacije in podjetnost;

  • 600 športnih partnerstev, vključno z evropskimi nepridobitnimi dogodki, bo prav tako prejelo sredstva.

Ozadje

Erasmus+ se začenja v obdobju, ko je skoraj šest milijonov mladih v EU brezposelnih – v Španiji in Grčiji pa celo več kot 50 %. Hkrati je na voljo več kot dva milijona prostih delovnih mest, tretjina delodajalcev pa težko najde delavce s spretnostmi, ki jih potrebujejo. To kaže na veliko vrzel v spretnostih v Evropi. Erasmus+ bo to vrzel odpravljal tako, da bo ljudem ponudil možnost, da študirajo, se usposabljajo ali pridobijo izkušnje v tujini.

Hkrati se bo izboljšala kakovost in ustreznost sistemov za izobraževanje, usposabljanje in mlade v Evropi, saj bo podpora namenjena tudi strokovnemu razvoju izobraževalnega osebja in mladinskih delavcev ter povezovanju svetov izobraževanja in dela.

Z mobilnostjo študentov in vajencev se spodbuja tudi mobilnost delavcev med državami članicami, saj so ljudje, ki so v preteklosti že študirali ali se usposabljali v drugi državi, bolj verjetno pripravljeni delati v tujini tudi v prihodnosti.

Proračun v višini 14,7 milijarde evrov upošteva predvidene stopnje inflacije. Načrtuje se dodelitev dodatnih sredstev za mobilnost v visokošolskem izobraževanju in krepitev zmogljivosti, pri katerih bodo sodelovale države, ki niso članice EU. Odločitev o tem dodatnem proračunu naj ne bi bila sprejeta pred letom 2014.

Erasmus+ prvič vključuje tudi proračunsko vrstico, namenjeno športu. Približno 265 milijonov evrov bo v naslednjih sedmih letih namenjenih evropski razsežnosti v športu, ki se bo razvijala z odpravljanjem čezmejnih težav, kot so vnaprejšnje dogovarjanje izidov tekem in doping. Program bo podprl tudi čeznacionalne projekte, ki vključujejo organizacije amaterskega športa, na primer s spodbujanjem dobrega upravljanja, socialne vključenosti, dvojnih poklicnih poti in telesne aktivnosti za vse.

Naslednji koraki

Predlog je danes sprejel Evropski parlament. Svet (države članice) naj bi ga sprejel naslednji mesec. Program Erasmus+ se bo začel izvajati januarja 2014.

Več informacij

Glej MEMO/13/1008

Evropska komisija: Spletišče Erasmus+

Erasmus+ na Facebooku

Pogovor na Twitterju #ErasmusPlus

Spletišče komisarke Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Priloga 1: Prejemniki nepovratnih sredstev v obdobju 2007–2013

Preglednica prikazuje ocenjeno število prejemnikov nepovratnih sredstev EU za študij, usposabljanje, poklicno izkušnjo in prostovoljno delo v tujini v obdobju 2007–2013 v okviru programov Vseživljenjsko učenje in Mladi v akciji. Zajema dejavnosti mobilnosti, ki se bodo nadaljevale v okviru programa Erasmus+.

Program Erasmus+ bo zagotovil sredstva za študij, usposabljanje, pridobitev poklicnih izkušenj ali prostovoljno delo v tujini za več kot štiri milijone ljudi, kar je približno 50 % več kot v okviru trenutnih programov.

Število sodelujočih v obdobju 2007–2013*

Država

Skupaj

Avstrija

67 000

Belgija

73 000

Bolgarija

41 000

Hrvaška

8 000

Ciper

10 000

Češka

93 000

Danska

38 000

Estonija

24 000

Finska

68 000

Francija

331 000

Nemčija

382 000

Grčija

50 000

Madžarska

64 000

Irska

30 000

Italija

220 000

Latvija

35 000

Litva

51 000

Luksemburg

8 000

Malta

6 000

Nizozemska

114 000

Poljska

220 000

Portugalska

63 000

Romunija

80 000

Slovaška

42 000

Slovenija

28 000

Španija

346 000

Švedska

50 000

Združeno kraljestvo

162 000

Skupaj

2 704 000

* Podatki za vsako državo temeljijo na letnih poročilih nacionalnih agencij in ocenah o izmenjavah v okviru sedanjih programov, o katerih je še treba poročati. Vse številke so zaokrožene na najbližjo tisočico. Številke za Hrvaško se štejejo od začetka njenega sodelovanja v programih leta 2011.

1 :

Znesek v trenutnih cenah ob upoštevanju predvidene inflacije v obdobju 2014–2020. To je enako 13 milijardam evrov v stalnih cenah iz leta 2011.


Side Bar