Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Strasbūras ir Briuselis, 2013 m. lapkričio 19 d.

Programai „Erasmus+“ – žalia šviesa. Daugiau kaip 4 mln. asmenų gaus stipendijas įgūdžiams ir įsidarbinimo galimybėms gerinti

Šiandien Europos Parlamentas patvirtino „Erasmus+“, naują ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą, kuri bus pradėta vykdyti sausio mėn. Šios septynerių metų programos, kuria siekiama gerinti įgūdžius, galimybes įsidarbinti ir remti švietimo, mokymo ir darbo su jaunimu sistemų atnaujinimą, biudžetas sieks 14,7 mlrd. EUR1 – 40 proc. daugiau nei dabar. Daugiau kaip 4 mln. žmonių gaus paramą studijoms, mokymuisi, darbui ar savanoriškai veiklai užsienyje, iš jų – 2 mln. aukštųjų mokyklų studentų, 650 000 profesinių mokyklų moksleivių ir gamybinę praktiką atliekančių asmenų, taip pat daugiau kaip 500 000 asmenų, dalyvaujančių jaunimo mainų ar savanoriškos veiklos užsienyje programose. Studentai, planuojantys visas magistrantūros studijas užsienyje, kuriems retai skiriamos nacionalinės stipendijos ar išduodamos paskolos, galės pasinaudoti nauja paskolų garantijų sistema, kurią taiko Europos investicijų fondas. Vykdant programą „Erasmus+“ taip pat bus skiriamas finansavimas švietimo ir profesinio mokymo darbuotojams, jaunimo darbuotojams, universitetų, kolegijų, mokyklų ir ne pelno organizacijų partnerystei.

„Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas priėmė programą „Erasmus+“, ir didžiuojuosi, kad sugebėjome užtikrinti 40 proc. didesnį biudžetą, palyginti su tuo, kas buvo skirta dabar vykdomoms programoms. Tai yra ES pasiryžimo gerinti švietimą ir profesinį mokymą įrodymas. Programa „Erasmus+“ prisidės prie kovos su jaunimo nedarbu, nes jauniems žmonėms bus suteikta galimybė patirtimi užsienyje praplėsti savo žinias ir pagerinti įgūdžius. Be to, pagal programą „Erasmus+“ skiriant stipendijas pavieniams asmenims, bus remiami partnerystės projektai, kurie sudarys galimybę pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką, taip pat bus remiamos reformos, skirtos švietimui valstybėse narėse modernizuoti ir jo kokybei pagerinti. Tai be galo svarbu, jei norime jaunajai kartai suteikti galimybę įgyti kvalifikaciją ir įgūdžių, kad jų gyvenimas būtų sėkmingas", – kalbėjo už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Pagal programą „Erasmus+“ numatytos trys pagrindinės tikslinės grupės: du trečdaliai jos biudžeto skiriama pavienių asmenų mokymosi užsienyje (ES ir už jos ribų) galimybėms; likusi dalis skiriama švietimo institucijų, jaunimo organizacijų, verslo, vietos ir regionų valdžios institucijų bei NVO partnerystės projektams, taip pat reformoms, kuriomis siekiama atnaujinti švietimą ir mokymą, skatinti inovacijas bei verslumą ir didinti galimybes įsidarbinti.

Naujoji programa „Erasmus+“ apima visas dabartines ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto programas, tarp kurių – Mokymosi visą gyvenimą programa („Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Comenius“, „Grundtvig“), programa „Veiklus jaunimas“ ir penkios tarptautinės bendradarbiavimo programos („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programa). Pareiškėjams taip bus lengviau suprasti, kokias jie turi galimybes, o kiti supaprastinimai taip pat suteiks geresnes sąlygas pasinaudoti programa.

Kam naudinga programa „Erasmus+“?

  • 2 mln. aukštųjų mokyklų studentų galės studijuoti ar mokytis užsienyje, pavyzdžiui, dalyvauti 450 000 stažuočių;

  • 650 000 profesinių mokyklų moksleivių ir gamybinę praktiką atliekančių asmenų bus skirtos stipendijos studijuoti, mokytis ar dirbti užsienyje;

  • 800 000 mokytojų, dėstytojų, profesinio rengimo specialistų, švietimo srities ir jaunimo darbuotojų bus sudaryta galimybė dėstyti ar mokyti užsienyje;

  • 200 000 pagal visą magistrantūros studijų programą užsienyje besimokantiems studentams bus teikiamos paskolų garantijos;

  • daugiau kaip 500 000 jaunuolių galės dalyvauti savanoriškoje veikloje užsienyje arba jaunimo mainų programose;

  • stipendijas gaus daugiau kaip 25 000 studentų, kurie studijuos pagal jungtines magistrantūros programas, kai studijuojama bent dviejose aukštojo mokslo institucijose užsienyje;

  • 125 000 mokyklos, profesinio rengimo institucijos, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo institucijos, jaunimo organizacijos ir įmonės gaus finansavimą, kad galėtų sukurti 25 000 strateginės partnerystės projektų, skirtų dalytis patirtimi ir ryšiams su darbo rinka užmegzti;

  • bus suteikta parama 3 500 mokslo institucijų ir įmonių, kad būtų sukurta per 300 vadinamųjų žinių sąjungų ir sektorių įgūdžių sąjungų, skirtų galimybėms įsidarbinti didinti ir inovacijoms bei verslumui skatinti;

  • taip pat bus skirtas finansavimas 600 sporto partnerystės projektų, tarp jų – Europos masto ne pelno renginiams.

Pagrindiniai faktai

Programa „Erasmus+“ pradedama vykdyti tokiu metu, kai ES darbo neturi beveik 6 mln. jaunuolių, o Ispanijoje ir Graikijoje jaunimo nedarbas viršija 50 proc. Tuo pačiu metu esama daugiau kaip 2 mln. laisvų darbo vietų, o trečdalis darbdavių teigia, kad norėdami įdarbinti reikiamų įgūdžių turinčių darbuotojų, susiduria su sunkumais. Tai rodo dideles įgūdžių spragas Europoje. Programa „Erasmus+“ bus sprendžiamos su šiomis spragomis susijusios problemos, suteikiant žmonėms galimybių studijuoti, mokytis ar įgyti patirties užsienyje. Be to, remiant švietimo ir jaunimo darbuotojų profesinį tobulėjimą, bendradarbiaujant švietimo sistemai ir darbo rinkai, pagerės Europos švietimo kokybė ir atitiktis poreikiams.

14,7 mlrd. EUR suma nustatyta atsižvelgiant į būsimą infliaciją. Numatoma papildomų lėšų skirti judumui aukštojo mokslo srityje ir gebėjimų ugdymui, susijusiam su ES nepriklausančiomis šalimis, skatinti; sprendimas dėl šių papildomų lėšų bus priimtas ne anksčiau kaip 2014 m.

Pirmą kartą programoje „Erasmus+“ numatyta atskira biudžeto eilutė sportui. Pagal ją per septynerius metus bus skirta apie 265 mln. EUR sporto europiniam aspektui plėtoti, padedant spręsti tokias valstybių sienas peržengiančias problemas kaip susitarimai dėl varžybų baigties ir dopingas. Pagal ją taip pat bus remiami tarpvalstybiniai projektai, apimantys mėgėjų sporto organizacijas, skatinant, pavyzdžiui, gerą valdymą, socialinę įtrauktį, dvikryptę karjerą ir visų asmenų fizinę veiklą.

Tolesni veiksmai

Šiandien pasiūlymą priėmė Europos Parlamentas. Manoma, kad Taryba (valstybės narės) pasiūlymą priims per ateinantį mėnesį. Programa „Erasmus+“ bus pradėta vykdyti 2014 m. sausio mėn.

Daugiau informacijos

Žr. MEMO/13/1008

Europos Komisija: Erasmus+ interneto svetainė

Erasmus+ Facebook

Twitter # ErasmusPlus

Komisijos narės A. Vassiliou interneto svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, +32 2 295 96 67

1 priedas. 2007–2013 m. stipendininkai

Lentelėje pateiktas apytikris ES stipendijų, 2007–2013 m. laikotarpiu skirtų studijoms, mokymuisi, darbo patirčiai įgyti ir savanoriškam darbui užsienyje, gavėjų skaičius pagal Mokymosi visą gyvenimą programą ir programą „Veiklus jaunimas“. Lentelė apima judumo programas, kurios bus tęsiamos pagal programą „Erasmus+“.

Pagal programą „Erasmus+“ daugiau kaip 4 mln. žmonių gaus paramą studijoms, mokymuisi, darbo patirčiai įgyti ar savanoriškam darbui užsienyje, o tai, palyginti su dabar vykdomomis programomis, yra 50 proc. didesnis skaičius.

Dalyvių skaičius 2007–2013 m.*

Šalis

Iš viso

Austrija

67 000

Belgija

73 000

Bulgarija

41 000

Kroatija

8 000

Kipras

10 000

Čekija

93 000

Danija

38 000

Estija

24 000

Suomija

68 000

Prancūzija

331 000

Vokietija

382 000

Graikija

50 000

Vengrija

64 000

Airija

30 000

Italija

220 000

Latvija

35 000

Lietuva

51 000

Liuksemburgas

8 000

Мalta

6 000

Nyderlandai

114 000

Lenkija

220 000

Portugalija

63 000

Rumunija

80 000

Slovakija

42 000

Slovėnija

28 000

Ispanija

346 000

Švedija

50 000

Jungtinė Karalystė

162 000

Iš viso

2 704 000

* Kiekvienos šalies duomenys nustatyti remiantis dabar vykdomų programų nacionalinių agentūrų metinėmis ataskaitomis ir mainų veiksmų, apie kuriuos ataskaitų dar nėra, vertinimais. Visi skaičiai suapvalinti iki artimiausio tūkstančio. Kroatijos duomenys skaičiuojami nuo 2011 m., kai ji pradėjo dalyvauti šiose programose.

1 :

Suma galiojančiomis kainomis, atsižvelgiant į 2014–2020 m. numatomą infliaciją. Tai atitinka 13 mlrd. EUR vertinant fiksuotomis 2011 m. kainomis.


Side Bar