Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Strasbourg/Bryssel 19. marraskuuta 2013

Vihreää valoa Erasmus+ -ohjelmalle: yli 4 miljoonaa EU-apurahaa taitojen ja työllistyvyyden parantamiseksi

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään Erasmus+ -ohjelman, EU:n uuden koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman, jonka on tarkoitus käynnistyä tammikuussa. Seitsenvuotisen ohjelman tarkoituksena on edistää taitoja ja työllistettävyyttä sekä tukea koulutus- ja nuorisojärjestelmien nykyaikaistamista, ja sen budjetti on 14,7 miljardia euroa1, 40 prosenttia enemmän kuin tällä hetkellä. Yli 4 miljoonaa henkeä saa tukea ulkomailla opiskelua, harjoittelua, työskentelyä tai vapaaehtoistoimintaa varten; näistä korkeakouluopiskelijoita on noin 2 miljoonaa, ammatillisia opiskelijoita ja oppisopimuskoulutuksessa olevia 650 000 sekä ulkomaiseen nuorisovaihtoon tai vapaaehtoistoimintaan osallistuvia yli 500 000. Opiskelijat, jotka aikovat suorittaa ulkomailla maisterintutkinnon – mihin on harvoin saatavilla kansallisia apurahoja tai lainoja – saavat etua Euroopan investointirahaston hoitamasta uudesta lainatakausjärjestelmästä. Erasmus+ -ohjelmasta annetaan rahoitusta myös koulutusalan työntekijöille, nuorisotyöntekijöille sekä korkeakoulujen, yliopistojen, koulujen, yritysten ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden välisiin yhteistyökumppanuuksiin.

”Olen tyytyväinen, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt Erasmus+ -ohjelman, ja ylpeä siitä, että olemme pystyneet turvaamaan 40 prosenttia suuremman budjetin nykyiseen ohjelmaan verrattuna. Tämä osoittaa EU:n sitoutumista koulutukseen. Erasmus+ -ohjelmalla edistetään myös nuorisotyöttömyyden torjumista antamalla nuorille mahdollisuus kartuttaa tietojaan ja taitojaan ulkomailla hankittavan kokemuksen kautta. Yksittäisille henkilöille annettavien apurahojen lisäksi Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan yhteistyökumppanuuksia, joilla autetaan ihmisiä siirtymään koulutuksesta työelämään, ja uudistuksia, joilla nykyaikaistetaan ja parannetaan koulutuksen laatua jäsenvaltioissa. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jos haluamme varustaa nuoren sukupolven sellaisilla taidoilla ja pätevyyksillä, joita he tarvitsevat menestyäkseen elämässä”, totesi koulutus-, kulttuuri-, monikielisyys- ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Erasmus+ -ohjelmalla on kolme keskeistä tavoitetta: budjetista myönnetään kaksi kolmasosaa yksittäisten henkilöiden oppimismahdollisuuksiin ulkomailla sekä EU:ssa että EU:n ulkopuolella ja loppuosalla tuetaan yhteistyökumppanuuksia koulutuslaitosten, nuorisojärjestöjen, yritysten, paikallis- ja alueviranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen välillä sekä uudistuksia koulutuksen nykyaikaistamiseksi ja innovaatioiden, yrittäjyyden ja työllistyvyyden edistämiseksi.

Uusi Erasmus+ -ohjelma yhdistää nykyiset koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmat, myös elinikäisen oppimisen ohjelman (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ja Grundtvig), nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) ja viisi kansainvälistä yhteistyöohjelmaa (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ja teollisuusmaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön keskittyvä ohjelma). Näin hakijoiden on helpompi ymmärtää tarjolla olevia mahdollisuuksia. Ohjelmaa yksinkertaistetaan muutenkin, jotta siihen osallistuminen helpottuu.

Kuka hyötyy Erasmus+ -ohjelmasta?

  • 2 miljoonaa korkeakouluopiskelijaa voi opiskella tai osallistua harjoitteluun ulkomailla (450 000 harjoittelupaikkaa);

  • 650 000 ammatillista opiskelijaa ja oppisopimuskoulutuksessa olevaa voi saada apurahan ulkomailla opiskelua, harjoittelua tai työskentelyä varten;

  • 800 000 opettajaa, luennoitsijaa, kouluttajaa, opetushenkilöstöön kuuluvaa ja nuorisotyöntekijää voi opettaa tai osallistua harjoitteluun ulkomailla;

  • 200 000 koko maisteritutkinnon jossakin toisessa maassa suorittavaa opiskelijaa saa etua lainajärjestelyistä;

  • yli 500 000 nuorta voi osallistua vapaaehtoistoimintaan ulkomailla tai osallistua nuorisovaihtoon;

  • yli 25 000 opiskelijaa saa apurahoja yhteiseen maisterintutkintoon, jossa opiskellaan vähintään kahdessa korkeakoulussa ulkomailla;

  • 125 000 koulua, ammatillista oppilaitosta, korkeakoulua ja aikuisopetuslaitosta, nuorisojärjestöä ja yritystä saa rahoitusta 25 000 strategisen kumppanuuden perustamiseen; tarkoituksena on edistää kokemusten vaihtoa ja yhteyksiä työelämään;

  • 3 500 oppilaitosta ja yritystä saa tukea perustaakseen yli 300 osaamisyhteenliittymää ja alakohtaista taitoyhteenliittymää työllistettävyyden, innovaatioiden ja yrittäjyyden edistämiseksi;

  • 600 yhteistyökumppanuutta urheilutapahtumien alalla, mukaan luettuna ei-kaupalliset eurooppalaiset urheilutapahtumat, saa myös rahoitusta.

Tausta

Kun Erasmus+ -ohjelma käynnistyy, EU:ssa on nuoria työttömänä lähes 6 miljoonaa ja Espanjassa ja Kreikassa nuorten työttömyysaste on yli 50 prosenttia. Samalla avoimia työpaikkoja on yli 2 miljoonaa ja kolmannes työnantajista raportoi, että niillä on ongelmia rekrytoida työntekijöitä, joilla on tarvittavat taidot. Tämä osoittaa, että Euroopassa on merkittävä osaamisvaje. Erasmus+ -ohjelmalla puututaan tähän vajeeseen tarjoamalla ihmisille mahdollisuuksia opiskeluun, harjoitteluun tai kokemusten hankkimiseen ulkomailla.

Samalla Euroopan koulutus- ja nuorisojärjestelmien laatu ja relevanssi paranevat, kun tuetaan opetushenkilöstön ja nuorisotyöntekijöiden ammattitaidon kehittämistä ja koulutus- ja työelämän välistä yhteistyötä.

Opiskelijoiden ja oppisopimuskoulutuksessa olevien liikkuvuus edistää myös työntekijöiden liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä; toisessa maassa opiskelleet tai harjoitelleet ihmiset ovat halukkaampia työskentelemään ulkomailla jatkossakin.

Ohjelman 14,7 miljardin euron budjetissa otetaan huomioon tulevat inflaatioarviot. Lisäksi odotetaan, että lisävaroja myönnetään korkea-asteen opiskelijoiden liikkuvuuteen ja valmiuksien kehittämiseen myös muissa kuin EU-maissa; päätöstä tästä lisäbudjetista ei odoteta ennen vuotta 2014.

Erasmus+ -ohjelmaan sisältyy myös ensimmäistä kertaa urheilutoimintaan osoitettu budjettikohta. Siitä myönnetään seitsemän vuoden aikana noin 265 miljoonaa euroa urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämiseen; tarkoituksena on puuttua valtioiden rajat ylittäviin uhkiin, kuten urheilutulosten manipulointiin ja dopingiin. Siitä tuetaan myös kansainvälisiä hankkeita, joissa on mukana ruohonjuuritason urheilujärjestöjä, ja edistetään mm. hyvää hallintotapaa, sosiaalista osallisuutta, urheilijoiden kahta uraa (urheilu ja ammatti) ja liikuntaa kaikille ikäryhmille.

Seuraavat vaiheet

Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotuksen tänään. Neuvoston (jäsenvaltioiden) odotetaan hyväksyvän sen seuraavan kuukauden aikana. Erasmus+ -ohjelma käynnistyy tammikuussa 2014.

Lisätietoja

Ks. MEMO/13/1008

Euroopan komissio: Erasmus+ -verkkosivusto

Erasmus+ Facebookissa

Keskustele Twitterissä #ErasmusPlus

Komissaari Vassilioun verkkosivusto

Seuraa Androulla Vassilioua Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Liite 1: Apurahan saajat (2007–2013)

Taulukosta näkyy niiden EU-apurahan saajien arvioitu lukumäärä, jotka osallistuivat opiskeluun, harjoitteluun, työkokemuksen hankkimiseen ja vapaaehtoistoimintaan ulkomailla elinikäisen oppimisen ja nuorisotoimintaohjelman puitteissa vuosina 2007–2013 Taulukko kattaa liikkuvuustoimet, jotka jatkuvat Erasmus+ -ohjelmassa.

Erasmus+ -ohjelmasta annetaan rahoitusta yli 4 miljoonalle hengelle ulkomailla opiskelua, harjoittelua, työkokemuksen hankkimista tai vapaaehtoistoimintaa varten, mikä on noin 50 prosentin lisäys verrattuna nykyisestä ohjelmasta tuettujen lukumäärään.

Osallistujien lukumäärä* (2007–2013)

Maa

Yhteensä

Itävalta

67 000

Belgia

73 000

Bulgaria

41 000

Kroatia

8 000

Kypros

10 000

Tšekki

93 000

Tanska

38 000

Viro

24 000

Suomi

68 000

Ranska

331 000

Saksa

382 000

Kreikka

50 000

Unkari

64 000

Irlanti

30 000

Italia

220 000

Latvia

35 000

Liettua

51 000

Luxemburg

8 000

Malta

6 000

Alankomaat

114 000

Puola

220 000

Portugali

63 000

Romania

80 000

Slovakia

42 000

Slovenia

28 000

Espanja

346 000

Ruotsi

50 000

Yhdistynyt kuningaskunta

162 000

Yhteensä

2 704 000

* Kustakin maasta esitetyt luvut perustuvat kansallisten virastojen vuosiraportteihin ja arvioihin vaihtotoiminnasta, joka on vielä raportoimatta nykyisten ohjelmien mukaisesti. Kaikki luvut on pyöristetty lähimpään tuhanteen. Kroatiaa koskevat luvut on laskettu siitä lähtien, kun se alkoi osallistua ohjelmiin vuonna 2011.

1 :

Summa nykyhinnoissa ottaen huomioon arvioitu inflaatio vuosina 2014–2020. Tämä vastaa 13 miljardia euroa kiinteinä vuoden 2011 hintoina.


Side Bar