Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Strasbourg/Bruxelles, den 19. november 2013

Grønt lys for Erasmus+: Over 4 millioner vil få EU-tilskud til at forbedre deres kvalifikationer og jobmuligheder

Erasmus+, EU's nye program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, som efter planen søsættes i januar, blev i dag godkendt af Europa-Parlamentet. Dette syvårsprogram, der har til formål at forbedre borgernes kvalifikationer og beskæftigelsesmuligheder samt støtte modernisering af uddannelses- og ungdomsordninger, vil have et budget på 14,7 mia. EUR1 – 40 % mere end det aktuelle budget. Over 4 millioner vil modtage støtte til at studere, uddanne sig, arbejde eller udføre frivilligt arbejde i udlandet, herunder 2 millioner studerende på videregående uddannelser, 650 000 lærlinge og studerende på erhvervsuddannelser, samt over 500 000 unge, der tager på udveksling eller udfører frivilligt arbejde i udlandet. Studerende, der har planer om at gennemføre en hel kandidatuddannelse i udlandet, hvilket der sjældent findes nationale tilskud eller lån til, vil kunne bruge en ny lånegarantiordning, der organiseres af Den Europæiske Investeringsfond. Erasmus+ vil også bidrage til finansieringen af uddannelsespersonale, ungdomsarbejdere og partnerskaber mellem universiteter, andre højere læreanstalter, skoler, virksomheder og almennyttige organisationer.

"Det glæder mig, at Europa-Parlamentet har vedtaget Erasmus+, og jeg er stolt over, at det er lykkedes os at sikre en budgetforøgelse på 40 % sammenlignet med vores nuværende programmer. Det beviser, at EU går stærkt ind for at styrke almen uddannelse og erhvervsuddannelse. Erasmus+ vil også bidrage til at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden ved at give unge mulighed for at forbedre deres viden og kvalifikationer gennem udlandsophold. Ud over at give tilskud til enkeltpersoner vil Erasmus+ støtte partnerskaber, der skal hjælpe med overgangen fra uddannelse til arbejde, og reformer, der skal modernisere og forbedre kvaliteten af uddannelser i medlemsstaterne. Det er afgørende, hvis vi skal give vores unge generation de kvalifikationer, den behøver for at klare sig godt," sagde Androulla Vassiliou, kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Erasmus+ har tre overordnede mål. To tredjedele af budgettet er afsat til læringsmuligheder i udlandet for enkeltpersoner, i og uden for EU. Resten går til at støtte partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, ungdomsorganisationer, virksomheder, lokale og regionale myndigheder og NGO'er samt til reformer, der skal modernisere uddannelser, og endelig til at fremme innovation, iværksætterånd og beskæftigelsesmuligheder.

Det nye program Erasmus+ kombinerer alle EU's eksisterende ordninger for uddannelse, erhvervsuddannelse, unge og idræt, herunder programmet for livslang læring (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius og Grundtvig), Aktive unge og fem internationale samarbejdsprogrammer (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink og programmet for samarbejde med industrialiserede lande). Det vil gøre det lettere for ansøgere at forstå, hvilke muligheder der findes, mens andre forenklinger også vil gøre mulighederne mere tilgængelige.

Hvem vil få glæde af Erasmus+?

  • 2 millioner studerende på videregående uddannelser vil kunne uddanne sig i udlandet, bl.a. gennem 450 000 praktikpladser.

  • 650 000 studerende på erhvervsuddannelser og lærlinge vil modtage tilskud til at studere eller arbejde i udlandet.

  • 800 000 lærere, undervisere, undervisningspersonale og ungdomsarbejdere vil få hjælp til at undervise i udlandet.

  • 200 000 kandidatstuderende, der tager en fuld uddannelse i et andet land, vil kunne gøre brug af lånegarantier.

  • Over 500 000 unge vil kunne arbejde frivilligt i udlandet eller deltage i ungdomsudvekslinger.

  • Over 25 000 studerende vil modtage tilskud til fælles kandidatuddannelser, hvor man studerer på mindst to højere læreanstalter i udlandet.

  • 125 000 skoler, institutioner for erhvervsuddannelse, højere læreanstalter, voksenuddannelsesinstitutioner, ungdomsorganisationer og virksomheder vil modtage støtte til at oprette 25 000 "strategiske partnerskaber", der skal fremme erfaringsudveksling og forbindelserne til arbejdsmarkedet.

  • 3 500 uddannelsesinstitutioner og virksomheder vil få støtte til at oprette over 300 "videnalliancer" og "alliancer for sektorbaserede kvalifikationer" med henblik på at styrke beskæftigelsesmuligheder, innovation og iværksætterånd.

  • 600 partnerskaber inden for idræt, herunder europæiske almennyttige arrangementer, vil også modtage støtte.

Baggrund

Erasmus+ lanceres på et tidspunkt, hvor der er næsten 6 millioner arbejdsløse unge i EU – i Spanien og Grækenland er arbejdsløsheden over 50 %. Samtidig findes der over 2 millioner ledige stillinger, og en tredjedel af arbejdsgiverne har svært ved at ansætte personale med de nødvendige kvalifikationer. Det viser et væsentligt misforhold mellem de arbejdssøgendes kvalifikationer og de efterspurgte kvalifikationer i Europa. Erasmus+ vil søge at afhjælpe dette misforhold ved at give borgerne mulighed for at studere, uddanne sig eller få erfaring i udlandet.

Europas uddannelses- og ungdomsordninger vil samtidig blive forbedret og gjort mere relevante ved at fremme videreuddannelsesmuligheder for undervisningspersonale og ungdomsarbejdere og ved at styrke samarbejdet mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Mobilitet for studerende og lærlinge styrker også arbejdstagernes mobilitet mellem medlemsstaterne, da personer, der allerede har studeret eller uddannet sig i udlandet, er mere tilbøjelige til senere at ville arbejde i udlandet.

Budgettet på 14,7 mia. EUR tager højde for den forventede inflation. Det forventes, at der afsættes yderligere midler til at fremme mobilitet inden for de videregående uddannelser og kapacitetsopbygning, der omfatter tredjelande. Beslutningen vedrørende dette yderligere budget forventes i 2014.

For første gang indeholder Erasmus+ en budgetpost specielt til idræt. Med posten tildeles der ca. 265 mio. EUR i løbet af syv år, der skal bidrage til udviklingen af den europæiske dimension i idræt ved at bekæmpe grænseoverskridende trusler som aftalt spil og doping. Midlerne vil også støtte tværnationale projekter, der omfatter organisationer inden for breddeidræt, ved f.eks. at fremme god forvaltningsskik, social inklusion, dobbelte karrierer og fysisk aktivitet for alle.

De næste skridt

Forslaget blev i dag vedtaget af Europa-Parlamentet. Det forventes, at Rådet (medlemsstaterne) vedtager forslaget i løbet af næste måned. Erasmus+ begynder i januar 2014.

Yderligere oplysninger

Se MEMO/13/1008

Europa-Kommissionen: websted for Erasmus+

Erasmus+ på Facebook

Deltag i diskussionen på Twitter: #ErasmusPlus

EU-kommissær Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bilag 1: Støttemodtagere 2007-2013

Tabellen viser det anslåede antal modtagere af EU-støtte til studier, erhvervsuddannelse, arbejde og frivilligt arbejde i udlandet i forbindelse med programmet for livslang læring og programmet Aktive unge i 2007-2013. Den dækker de mobilitetstiltag, der fortsætter i Erasmus+.

Erasmus+ vil give støtte til, at over 4 millioner kan studere, uddanne sig, få erhvervserfaring eller arbejde frivilligt i udlandet, hvilket er en stigning på 50 % sammenlignet med de nuværende programmer.

Antal deltagere* 2007-2013

Land

I alt

Østrig

67 000

Belgien

73 000

Bulgarien

41 000

Kroatien

8 000

Cypern

10 000

Tjekkiet

93 000

Danmark

38 000

Estland

24 000

Finland

68 000

Frankrig

331 000

Tyskland

382 000

Grækenland

50 000

Ungarn

64 000

Irland

30 000

Italien

220 000

Letland

35 000

Litauen

51 000

Luxembourg

8 000

Μalta

6 000

Nederlandene

114 000

Polen

220 000

Portugal

63 000

Rumænien

80 000

Slovakiet

42 000

Slovenien

28 000

Spanien

346 000

Sverige

50 000

Det Forenede Kongerige

162 000

I alt

2 704 000

* De angivne tal for hvert land er baseret på årlige rapporter fra nationale organer og skøn over udvekslinger, der endnu ikke er rapporteret i forbindelse med de aktuelle programmer. Alle tal er afrundet til nærmeste tusind. Tallene for Kroatien er regnet fra det tidspunkt, landet begyndte at deltage i programmerne i 2011.

1 :

Beløb i løbende priser under hensyn til den skønnede inflation i 2014-2020. Det svarer til 13 mia. EUR i faste 2011-priser.


Side Bar