Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Страсбург/Брюксел, 19 ноември 2013 г.

Зелена светлина за „Еразъм+“: над 4 милиона души ще получат безвъзмездна помощ от ЕС за придобиване на нови умения и подобряване на шансовете за намиране на работа

Днес Европейският парламент даде одобрението си за „Еразъм+“ — новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще стартира през януари. Целта на програмата е да се подобрят уменията и пригодността за трудовия пазар и да се подпомогне модернизацията на системите на образование и обучение и на дейностите, насочени към младежта. Продължителността ѝ е седем години, като предвиденият бюджет възлиза на 14,7 милиарда евро1, което е с 40 % повече от сегашния размер на средствата. Над 4 милиона души ще получат подпомагане, благодарение на което да се обучават и работят, включително като доброволци, в чужбина: 2 милиона студенти в системата на висшето образование, 650 000 учащи се в системата на професионалното образование и чиракуващи, както и над 500 000 души, които отиват в чужбина по линия на младежки програми за обмен или като доброволци. Студентите, които планират да завършат пълна магистърска степен в чужбина и за които рядко се отпускат национални стипендии и заеми, ще могат да се възползват от нова схема за гарантиране на заеми, която ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд. Чрез „Еразъм+“ също така ще се предостави финансиране за работещите в системите на образованието и обучението, за специалисти, работещи с младежи, както и за партньорства между университети, колежи, училища, предприятия и организации с нестопанска цел.

„Радвам се, че Европейският парламент прие „Еразъм+“, и съм горда, че успяхме да осигурим увеличение на бюджета от 40 % в сравнение с текущите ни програми. Това е знак за ангажимента на ЕС към образованието и обучението. „Еразъм+“ ще спомогне също и за борбата с младежката безработица, като даде на младите хора шанса да увеличат знанията си и подобрят квалификацията си чрез обучение или работа в чужбина. В допълнение към безвъзмездните средства, които ще се предоставят за отделни лица, по линия на „Еразъм+“ ще се подпомагат също така партньорства, чрез които да се улесни преходът от образование към заетост, и ще се подкрепят реформи за модернизиране и повишаване на качеството на образованието в държавите членки. Това е от изключително значение, ако искаме младото поколение да се сдобие с квалификацията и уменията, от които се нуждае, за да пожъне успех в живота“, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Програмата „Еразъм+“ има три основни цели: две трети от бюджета са предназначени за възможности за обучение на отделни лица в чужбина, в рамките на ЕС и извън него; с останалите средства ще се подпомагат партньорства между образователни институции, младежки организации, предприятия, местни и регионални органи и НПО, както и реформи, с които се цели модернизиране на образованието и обучението, насърчаване на иновациите и предприемачеството и повишаване на пригодността за пазара на труда.

В новата програма „Еразъм+“ се обединяват всички сега действащи програми на ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта, в това число Програмата за учене през целия живот („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“), програма „Младежта в действие“, както и пет програми за международно сътрудничество („Еразмус Мундус“, „Темпус“, ALFA, Edulink и програмата за сътрудничество с индустриализираните държави). Така за кандидатстващите за участие ще е по-лесно да се запознаят с предлаганите възможности, като са опростени и други елементи, което също ще улесни достъпа до програмите.

Кой може да се възползва от програма „Еразъм+“?

  • 2 милиона студенти ще могат да учат или да преминат обучение в чужбина, като са предвидени и 450 000 стажа;

  • 650 000 учащи се в системата на професионалното образовани и чиракуващи ще получат безвъзмездни средства, за да учат, преминат обучение или работят в чужбина;

  • 800 000 учители, университетски преподаватели, обучаващи, работещи в образованието и специалисти, работещи с младежи ще могат да преподават или да преминат обучение в чужбина;

  • 200 000 студенти в магистърски програми, преминаващи пълния цикъл на магистърската степен в чужбина, ще могат да получат гаранции за заеми;

  • над 500 000 младежи ще имат възможност да участват в доброволчески дейности в чужбина или в младежки програми за обмен;

  • над 25 000 студенти ще получат безвъзмездна помощ за съвместни магистърски степени, при които обучението се провежда в най-малко две висши учебни заведения в чужбина;

  • 125 000 училища, институции за професионално образование и обучение, висши учебни заведения, институции, предлагащи образование за възрастни, младежки организации и предприятия ще получат финансиране за установяването на 25 000 „стратегически партньорства“, чиято цел е да се насърчат обмяната на опит и контактите с пазара на труда;

  • 3 500 образователни институции и предприятия ще получат подкрепа за създаването на над 300 „алианса на знанието“ и „секторни алианса на уменията", за да се повиши пригодността за заетост и да се поощрят иновациите и предприемачеството;

  • 600 партньорства в сферата на спорта, в това число европейски прояви с нестопанска цел, също ще получат финансиране.

Контекст

„Еразъм+“ стартира в момент, в който близо шест милиона младежи в ЕС са без работа, като равнищата на младежка безработица в Испания и Гърция са над 50 %. Същевременно има над 2 милиона свободни работни места, като една трета от работодателите съобщават, че срещат трудности при намирането на служители с необходимите умения. Това показва, че в Европа е налице значително несъответствие между търсените и предлаганите умения на пазара на труда. „Еразъм+“ ще бъде средство за преодоляване на това несъответствие, като по линия на програмата ще се предоставят възможности за образование, обучение и придобиване на опит в чужбина.

Успоредно с това ще бъдат повишени качеството и адекватността на европейските системи на образование, обучение и дейности за младежта чрез подпомагане на професионалното развитие на работещите в системата на образованието и работещите с младежта, както и чрез сътрудничество между сферите на образованието и труда.

Мобилността сред студентите и чиракуващите също така повишава мобилността на работници между държавите членки, тъй като тези, които вече са учили или преминали курс на обучение в чужбина, са по-склонни да пожелаят да работят в чужбина в бъдеще.

В бюджета от 14,7 милиарда евро са отчетени прогнозните стойности за инфлацията. Очаква се да бъдат отпуснати допълнителни средства за мобилност във висшето образование и изграждане на капацитет по отношение на държави извън ЕС. Не се очаква да бъде взето решение относно тези допълнителни бюджетни средства преди 2014 г.

В „Еразъм+“ за пръв път е предвиден бюджетен ред за спорта. Така в седемгодишен период по програмата ще бъдат отпуснати около 265 милиона евро за развиване на европейското измерение в спорта, като ще се способства за справянето с трансграничните заплахи за спорта, като уговарянето на изхода от спортни състезания и допинга. Програмата също така ще подпомага транснационални проекти, в които участват организации в областта на масовия спорт и с които се насърчават например доброто управление, социалното приобщаване, двойните кариери и физическата активност за всички.

Следващи стъпки

Предложението бе прието днес от Европейския парламент. Очаква се Съветът (държавите членки) да го приеме в рамките на идния месец. Програма „Еразъм+“ ще стартира през януари 2014 г.

За повече информация:

Вж. MEMO/13/1008

Европейска комисия Уебсайт на „Еразъм+“

„Еразъм+“ във Facebook

Присъединете се към разговора в Twitter #ErasmusPlus

Уебсайт на Комисар Василиу

Следете съобщенията на Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

Приложение 1: Бенефициери на безвъзмездни средства в периода 2007—2013 г.

Таблицата показва прогнозния брой на получилите безвъзмездни средства от ЕС за образование, обучение, придобиване на професионален опит и извършване на доброволческа дейност в чужбина по линия на Програмата за учене през целия живот и програмата „Младежта в действие“ в периода 2007—2013 г. Данните обхващат и дейностите за повишаване на мобилността, които ще бъдат продължени в рамките на „Еразъм+“.

По програмата „Еразъм+“ ще бъде предоставено финансиране на над 4 милиона души, благодарение на което те ще могат да се обучават, да придобият професионален опит или да извършват доброволческа дейност в чужбина. Това представлява увеличение с около 50 % в сравнение с броя им в рамките на

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

текущите програми.

Брой на участниците*
за периода 2007—2013 г.

Държава

Общо

Австрия

67 000

Белгия

73 000

България

41 000

Хърватия

8 000

Кипър

10 000

Чешка република

93 000

Дания

38 000

Естония

24 000

Финландия

68 000

Франция

331 000

Германия

382 000

Гърция

50 000

Унгария

64 000

Ирландия

30 000

Италия

220 000

Латвия

35 000

Литва

51 000

Люксембург

8 000

Малта

6 000

Нидерландия

114 000

Полша

220 000

Португалия

63 000

Румъния

80 000

Словакия

42 000

Словения

28 000

Испания

346 000

Швеция

50 000

Обединено кралство

162 000

Общо

2 704 000

* Данните за всяка държава се основават на годишните доклади на националните агенции и на прогнозните данни за обмена, които все още предстои да бъдат докладвани в рамките на настоящите програми. Всички данни са закръглени до най-близката хилядна. Данните за Хърватия са отчетени от началото на участието на страната в програмите през 2011 г.

1 :

Стойност по текущи цени, с отчитане на прогнозите за инфлацията в периода 2014—2020 г. Това се равнява на 13 милиарда евро по фиксирани/постоянни цени от 2011 г.


Side Bar