Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 november 2013

Douane: Commissie daagt België voor Hof wegens openingstijden douanekantoren en retributies

De Europese Commissie heeft besloten België voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat de Belgische wetgeving over de openingstijden en retributies van de douanekantoren niet in overeenstemming is met de EU-voorschriften. De Belgische douanekantoren hanteren niet alleen beperkte openingstijden, maar vragen bedrijven ook om een extra vergoeding voor prestaties buiten die openingstijden. Bovendien worden zelfs binnen de normale openingstijden extra vergoedingen gevraagd voor het valideren, ongeldig maken en aanzuiveren van aangiften en het afhandelen van verzoeken om terugbetaling. De Commissie is van mening dat deze Belgische voorschriften in strijd zijn met de Europese douanevoorschriften. Er is in mei 2011 een met redenen omkleed advies naar België gezonden, maar aangezien een bevredigend antwoord uitblijft, heeft de Commissie besloten de zaak bij het Hof van Justitie van de EU aanhangig te maken.

Achtergrond

Met betrekking tot de openingstijden van douanekantoren is in artikel 8 van Protocol 10 bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) bepaald dat grensposten van maandag tot en met vrijdag gedurende ten minste tien opeenvolgende uren open moeten zijn voor controles en douaneprocedures en op zaterdag gedurende ten minste zes opeenvolgende uren. Volgens de Belgische voorschriften mogen echter kortere openingstijden worden aangehouden en als gevolg daarvan hanteren sommige Belgische douanekantoren zeer beperkte openingstijden.

Wat de heffingen betreft, is in artikel 30 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bepaald dat lidstaten geen belastingen mogen heffen die een gelijke werking als douanerechten hebben. Het Hof van Justitie van de EU heeft geoordeeld dat dergelijke heffingen ook verboden zijn als het gaat om de invoer uit derde landen. Overeenkomstig EU-voorschriften kunnen douaneautoriteiten echter wel een evenredige vergoeding vragen die in overeenstemming is met de specifieke dienst die aan de betrokkene wordt verleend. De Belgische retributies in kwestie voldoen niet aan deze criteria omdat zij niet worden berekend op basis van de daadwerkelijke kosten van de verleende diensten.

Voor persberichten over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten:
http://ec.europa.eu/community_law/index_nl.htm

Over het pakket inbreukbesluiten van november: MEMO/13/1005

Over de algemene inbreukprocedure: MEMO/12/12

Contacten:

Emer Traynor (+32 22921548)

Franck Arrii (+32 22972221)


Side Bar