Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL FI EL CS LT PL RO

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 november 2013

Kommissionen uppmanar medlemsländerna att följa EU:s lagstiftning vid regleringen av speltjänster

I dag har Europeiska kommissionen uppmanat ett antal medlemsländer att se till att deras nationella regelverk för speltjänster är förenliga med de grundläggande friheterna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Medlemsländerna har i princip full frihet att fastställa målen för sin politik när det gäller onlinespel. De kan begränsa det gränsöverskridande tillhandahållandet av alla eller vissa typer av speltjänster av hänsyn till allmänintressen, t.ex. konsumentskydd och brottsförebyggande åtgärder och annan brottslig verksamhet. Nationella spelsystem måste dock vara förenliga med EU:s lagstiftning.

Medlemsländerna måste visa att den aktuella åtgärden är lämplig och nödvändig, och i synnerhet att det finns ett problem i samband med det aktuella allmänintresset och konsekvensen i regleringssystemet. Medlemsländerna måste också visa att allmänintressena främjas systematiskt och konsekvent. De får inte vidta, underlätta eller tolerera åtgärder som skulle motverka dessa allmänintressen.

I sitt meddelande En övergripande europeisk ram för onlinespel, som antogs den 23 oktober 2012, (se IP/12/1135) tillkännagav kommissionen att den skulle påskynda slutförandet av sin bedömning av nationella bestämmelser i de pågående överträdelseärendena och klagomålen och om nödvändigt vidta åtgärder. Efter samråd med de berörda medlemsländerna har man nu fattat beslut i en första omgång pågående ärenden. Rent konkret innebär detta att kommissionen i dag har

uppmanat Sverige att följa EU:s regler om fri rörlighet för tjänster när det gäller reglering och tillsyn över det svenska spelmonopolet,

avslutat ett överträdelseförfarande mot Finland som gäller frågan om de nationella bestämmelserna om ensamrätt att tillhandahålla speltjänster är förenliga med EU-lagstiftningen.

beslutat att till Belgien, Cypern, Tjeckien, Litauen, Polen och Rumänien skicka en officiell begäran om upplysningar om nationell lagstiftning som begränsar tillhandahållandet av speltjänster.

Kommissionen har också avslutat utredningar och förfaranden mot flera medlemsländer som inte nått det stadium då det formella överträdelseförfarandet inleds. Förfaranden mot vissa medlemsländer pågår fortfarande, antingen därför att de nationella bestämmelserna fortfarande är under utredning eller därför att de är föremål för omfattande ändringar.

De svenska reglerna om ensamrätt att tillhandahålla speltjänster är inte förenliga med EU:s inremarknadsregler

I två separata förfaranden har Europeiska kommissionen uppmanat Sverige att se till att de svenska reglerna om ensamrätt att tillhandahålla spel- och vadhållningstjänster på nätet är förenliga med EU-lagstiftningen. I tidigare uppmaningar ville kommissionen få klarhet i om de aktuella begränsningarna är förenliga med artikel 56 EUF-fördraget, som garanterar fri rörlighet för tjänster. Kommissionen konstaterade att den restriktiva politiken i fråga om speltjänster inte tillämpas systematiskt och konsekvent och att den som beviljats ensamrätt inte är föremål för strikt statlig kontroll. Kommissionens utredningar omfattar gränsöverskridande tillhandahållande av idrottsrelaterad vadhållning och pokertjänster på nätet, men också reklam och sponsring. Sverige uppmanas i ett kompletterande motiverat yttrande om vadhållning på nätet och ett motiverat yttrande om pokertjänster på nätet att vidta åtgärder för att uppnå full överensstämmelse med EU:s regler.

När det gäller begränsningar av tillhandahållandet av vadhållningstjänster på nätet avgav kommissionen ett motiverat yttrande redan 2007 (IP/07/909). Med tanke på den tid som gått, utvecklingen i Sverige och domstolens rättspraxis för speltjänster har kommissionen ansett det lämpligt att klargöra vad dess argument bygger på och låta de berörda medlemsländerna inkomma med synpunkter på denna nya utveckling.

Om Sverige inte agerar inom två månader när det gäller dessa två förfaranden kan kommissionen hänskjuta ärendena till EU-domstolen.

Kommissionen bekräftar att den finska spellagstiftningen följer EU:s regler

Europeiska kommissionen har konstaterat att den finska lagstiftningen om ensamrätt att tillhandahålla speltjänster är förenlig med EU-lagstiftningen och tillämpas på ett konsekvent och systematiskt sätt.

Kommissionen inledde överträdelseförfaranden mot Finland 2006 (IP/06/436). Förfarandena gäller gränsöverskridande tillhandahållande och marknadsföring av idrottsrelaterade vadhållningstjänster. Kommissionen ansåg att den dåtida finska lagstiftningen inte främjade allmänintresset på ett konsekvent och systematiskt sätt. Denna process kulminerade i antagandet av en ändrad nationell ramlag om speltjänster som trädde i kraft den 1 januari 2012.

Genom den ändrade finska lotterilagen och tillhörande genomförandebestämmelser införs ett lagstadgat spelmonopol, strängare regler för tillhandahållande av spel och reklam för speltjänster samt ändrade regler och metoder för tillsyn över spelerbjudanden och tillämpning av reglerna för onlinespel. Detta skapar en nödvändig struktur som garanterar att monopolets verksamhet är begränsad till en strategi för kontrollerad expansion inom vadhållnings- och spelsektorn i syfte att kanalisera spellusten till kontrollerade verksamheter. Däremot uppmuntrar utbudet och marknadsföringen av speltjänster inte konsumenterna att delta i hasardspel. De ansvariga finska myndigheterna har fått de medel som krävs för att kunna utöva effektiv tillsyn över spelmonopolet och tillämpa de finska reglerna om speltjänster. Den finska regeringen har dessutom lämnat omfattande information och dokumentation om genomförandet och tillämpningen av de ändrade reglerna och en första utvärdering av deras effekt.

Kommissionen har därför dragit slutsatsen att den ändrade lotterilagen är ett konsekvent och systematiskt sätt att uppnå syftet med inrättandet av ett spelmonopol i ett medlemsland och att den uppfyller de krav som domstolen ställer för sådana monopol. De finska myndigheterna har visat tillräckligt tydligt att den ändrade lagen och dess genomförande och tillämpning uppfyller dessa krav. Kommissionen har därför avslutat det rättsliga förfarandet mot Finland.

Kommissionen utreder tillståndsförfarandet och villkoren för tillhandahållande av speltjänster på nätet i Belgien, Cypern, Tjeckien, Litauen, Polen och Rumänien

Europeiska kommissionen har beslutat att skicka formella underrättelser till Belgien, Cypern, Tjeckien, Litauen, Polen och Rumänien med begäran om upplysningar om bestämmelser i deras nationella lagstiftning som begränsar utbudet av vissa speltjänster. Syftet är att kontrollera om de aktuella åtgärderna är förenliga med artikel 56 EUF-fördraget, som garanterar fri rörlighet för tjänster. Kommissionen har därför ställt ett antal frågor som gäller tillståndsförfarandet och villkoren för tillhandahållande av speltjänster.

Kommissionen frågar sig om det är förenligt med EU-lagstiftningen att nationella bestämmelser kräver fysisk närvaro i det mottagande medlemslandet för att speltjänster ska få tillhandahållas på nätet och att de ålägger en viss juridisk form på grundval av nationell lagstiftning, kräver myndigheternas förhandsgodkännande i samband med eventuella förändringar i aktieägarstrukturen eller förbjuder utländskt kapital.

I fallet Belgien har kommissionen också väckt frågor om insynen i den belgiska rättsliga ramen för spelverksamhet, särskilt vad gäller reglerna om laglig spelverksamhet på nätet och mot bakgrund av att en vadhållningslicens tilldelats det nationella lotteriet genom ett kungligt dekret.

När det gäller den rumänska rättsliga ramen för spelverksamhet har kommissionens ställt ytterligare frågor om den nationella spelpolitikens konsekvens.

Till Cypern har kommissionen riktat ytterligare frågor som gäller den cypriotiska spellagstiftningens tillämpningsområde med avseende på olika aktörer som fått tillstånd att erbjuda sina tjänster i landet. Kommissionen har betänkligheter när det gäller likabehandlingen av dem som tillhandahåller speltjänster.

Läs mer här:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/index_en.htm

Om paketet med överträdelsebeslut från november, se MEMO/13/1005

Om det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO/12/12

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar